Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at ophæve deres bilaterale investeringsaftaler inden for EU

Bruxelles, 18 juni 2015

Europa-Kommissionen har i dag indledt overtrædelsesprocedurer mod fem medlemsstater og anmodet dem om at ophæve deres indbyrdes bilaterale investeringsaftaler inden for EU ("bilaterale investeringsaftaler inden for EU"). Bilaterale investeringsaftaler er aftaler om vilkår og betingelser for private investeringer, som statsborgere og virksomheder i én medlemsstat foretager i en anden. Med bilaterale investeringsaftaler inden for EU menes de bilaterale aftaler, der eksisterer mellem EU-medlemsstater.

Mange af disse bilaterale investeringsaftaler inden for EU blev indgået i 1990'erne inden udvidelsen af EU i 2004, 2007 og 2013. De blev hovedsagelig indgået mellem eksisterende medlemmer af EU og de lande, der blev til "EU-13". De tog sigte på at berolige investorer, der ønskede at investere i det fremtidige "EU-13", på et tidspunkt, hvor de private investorer — nogle gange af historisk-politiske grunde — kunne være tilbageholdende med hensyn til at investere i disse lande. De bilaterale investeringsaftaler havde således til formål at styrke investorbeskyttelsen, f.eks. ved hjælp af kompensation for ekspropriering og voldgiftsprocedurer til bilæggelse af investeringstvister.

Efter udvidelsen burde sådanne "ekstra" forsikringer ikke være nødvendige, eftersom alle medlemsstater er underlagt de samme regler i EU's indre marked, herunder bestemmelserne om grænseoverskridende investeringer (navnlig etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser). Alle EU's investorer nyder også godt af samme beskyttelsesniveau under EU's regler (f.eks. forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet). Derimod giver bilaterale investeringsaftaler inden for EU kun rettigheder på bilateralt grundlag til investorer fra visse medlemsstater: I overensstemmelse med fast retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol er en sådan forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i strid med EU's lovgivning.

Af alle disse grunde har Kommissionen besluttet at anmode fem medlemsstater (Østrig, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet og Sverige) om at bringe deres indbyrdes bilaterale investeringsaftaler inden for EU til ophør. De åbningsskrivelser, der blev sendt i dag, følger efter tidligere drøftelser med de pågældende medlemsstater. Dette er ikke et nyt spørgsmål, idet Kommissionen gentagne gange og over en årrække over for alle medlemsstater har påpeget, at bilaterale investeringsaftaler inden for EU er uforenelige med EU-retten. Da de fleste medlemsstater ikke har truffet nogen foranstaltninger, er Kommissionen nu ved at iværksætte den første fase af overtrædelsesprocedurer mod fem medlemsstater. Samtidig er Kommissionen ved at anmode om oplysninger fra og indlede en administrativ dialog med de resterende 21 medlemsstater, som stadig har gældende investeringsaftaler inden for EU. Det er værd at bemærke, at to medlemsstater — Irland og Italien — allerede begge har ophævet alle deres bilaterale investeringsaftaler inden for EU i henholdsvis 2012 og 2013.

Jonathan Hill, EU-kommissær for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen, udtaler: "De bilaterale investeringsaftaler inden for EU er forældede og - som Italien og Irland har vist ved allerede at ophæve deres bilaterale investeringsaftaler inden for EU - ikke længere nødvendige i et indre marked bestående af 28 medlemsstater. Vi må handle sammen for at sikre, at den retlige ramme for grænseoverskridende investeringer på det indre marked virker effektivt. I denne sammenhæng er Kommissionen parat til at undersøge muligheden for at tilvejebringe en mekanisme for hurtig og effektiv mægling i investeringstvister."

Baggrund

Bilaterale investeringsaftaler fastsætter vilkår og betingelser for investeringer mellem to stater. Der er stadig omkring 200 bilaterale investeringsaftaler i kraft mellem EU's medlemsstater. De fleste af dem går tilbage til 1990'erne, hvor det ene eller begge lande endnu ikke var medlem af EU. Deres formål var at fremme investeringer ved at tilbyde gensidige garantier mod politiske risici, der kunne have en negativ indflydelse på sådanne investeringer. Disse bilaterale investeringsaftaler er forældede i et indre marked med 28 lande. Den foreliggende sag vedrører kun bilaterale investeringsaftaler inden for EU og ikke de bilaterale aftaler, der måtte findes mellem EU's medlemsstater og tredjelande.

Især vil bilaterale investeringsaftaler inden for EU opsplitte det indre marked ved at give rettigheder til visse investorer i EU på et bilateralt grundlag. Deres bestemmelser overlapper hinanden og er i modstrid med EU-lovgivningen om det indre marked for grænseoverskridende investeringer. Denne situation gør sig især gældende for bilaterale investeringsaftaler mellem EU's medlemsstater. I sin åbningsskrivelse har Kommissionen anført, at disse betragtninger er begrænset til de bilaterale aftaler, som EU's medlemsstater opretholder med hinanden. De vedrører ikke de investeringsaftaler, som medlemsstaterne eller Den Europæiske Union har med tredjelande, og som er omfattet af andre overvejelser.

Selv om bilaterale investeringsaftaler inden for EU ikke blev anvendt meget i de første år efter udvidelsen, har Kommissionen for nylig bemærket, at visse investorer på ny har påberåbt sig på disse aftaler. Problemet med bilaterale investeringsaftaler er ikke teoretisk, men har meget praktiske konsekvenser. F.eks. har en voldgiftsprocedure på grundlag af en investeringsaftale inden for EU for nylig ført til en afgørelse, som Kommissionen mener er uforenelig med EU-retten, idet voldgiftserstatningen udgør ulovlig statsstøtte[1]. Denne situation kan skabe retsusikkerhed for grænseoverskridende investorer — på et tidspunkt, hvor EU's topprioritet er at fremme et miljø, som er stimulerende for investeringer.

Kommissionen opfordrer derfor medlemsstaterne til at ophæve deres bilaterale investeringsaftaler inden for EU ved at sende åbningsskrivelser til de fem medlemsstater (Østrig, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet og Sverige) fra hvem der tidligere er indhentet præciseringer gennem administrative dialoger[2], i betragtning af at de pågældende bilaterale aftaler er blevet påberåbt i voldgiftssager og har ført til problemer med hensyn til forenelighed med EU-retten. Åbningsskrivelser er første fase i traktatbrudsproceduren i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Samtidig har Kommissionen skrevet til alle de øvrige 21 medlemsstater, der opretholder bilaterale investeringsaftaler inden for EU[3], via EU Pilot-procedurer, for at høre deres synspunkter om spørgsmålet.

De næste skridt

Medlemsstaterne forventes nu at svare Kommissionen: 2 måneder til at besvare åbningsskrivelsen og 10 uger i forbindelse med EU Pilot-proceduren. Kommissionen vil indkalde til et møde med alle medlemsstaterne i begyndelsen af oktober for at yde bistand til medlemsstaterne, således at ophævelsen af bilaterale investeringsaftaler inden for EU kan foregå på en koordineret måde.

Kommissionen agter også at indlede en drøftelse med medlemsstaterne og alle interesserede parter om, hvordan man yderligere kan forbedre beskyttelsen af investeringer inden for det indre marked.

Oplysninger om juni måneds pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet, se MEMO/15/5162.

Oplysninger om den generelle traktatbrudsprocedure, se MEMO/12/12.

Yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer:  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_da.htm

[1] I sagen Micula pålagde voldgiftsretten Rumænien at betale erstatning til en svensk investor og så dermed bort fra Kommissionens holdning, at en sådan erstatning ville være i strid med EU’s statsstøtteregler.

[2] EU Pilot skal forbedre problemløsning og kommunikation mellem Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaternes myndigheder vedrørende EU-rettens anvendelse eller den nationale rets overensstemmelse med EU-retten, før der igangsættes en eventuel traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 258 i TEUF (http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm).

[3] Alle andre medlemsstater er omfattet, undtagen Irland og Italien, der har ophævet deres bilaterale investeringsaftaler inden for EU.

IP/15/5198

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar