Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vyzývá členské státy k ukončení platnosti jejich dvoustranných dohod o investicích v rámci EU

Brusel, 18 červen 2015

Evropská komise dnes zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti pěti členským státům a požádala je, aby ukončily platnost dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, které mezi sebou uzavřely. Dvoustranné dohody o investicích stanovují podmínky pro soukromé investice, které státní příslušníci a obchodní společnosti z jednoho státu realizují v jiném státě. Dvoustranné dohody o investicích v rámci EU jsou dohody, které existují mezi členskými státy EU.

Řada z těchto dvoustranných dohod o investicích v rámci EU byla uzavřena v 90. letech, tj. před rozšířením EU v letech 2004, 2007 a 2013. Byly uzavírány hlavně mezi tehdejšími členy EU a zeměmi, které přistoupily v letech 2004, 2007 a 2013 a jsou nyní označovány jako „EU 13“. Účelem těchto dohod bylo poskytnout záruky investorům, kteří hodlali investovat v zemích „EU 13“ v době, kdy se soukromí investoři mohli (někdy z historicko-politických důvodů) o své investice těchto zemích obávat. Dvoustranné dohody o investicích proto měly posilovat ochranu investorů, např. zavedením kompenzace za vyvlastnění nebo rozhodčích řízení pro řešení investičních sporů.

Vzhledem k tomu, že se po rozšíření EU vztahují na všechny členské státy stejná pravidla EU platná pro jednotný trh, tedy včetně pravidel o přeshraničních investicích (zejména pokud jde o svobodu usazování a volný pohyb kapitálu), tyto „dodatečné“ záruky by již neměly být zapotřebí. Všichni investoři EU také využívají stejnou ochranu vyplývající z právních předpisů EU (např. zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti). Naproti tomu dvoustranné dohody o investicích v rámci EU na bilaterálním základě přiznávají práva jen investorům z některých členských států. Taková diskriminace na základě státní příslušnosti je podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie neslučitelná s právem EU.

Komise se na základě všech těchto důvodů rozhodla požádat pět členských států (Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko), aby ukončily platnost příslušných dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, které mezi sebou uzavřely. Výzvy, jež dnes byly zaslány, navazují na předchozí korespondenci s dotčenými členskými státy. Nejedná se o novou záležitost, neboť Komise soustavně a po mnoho let dávala všem členským státům jasně na vědomí, že dvoustranné dohody o investicích v rámci EU nejsou slučitelné s unijními právními předpisy. Jelikož však většina členských států nepodnikla žádná opatření, zahajuje nyní Komise proti pěti členským státům první fázi řízení o nesplnění povinnosti. Komise zároveň požaduje informace od zbývajících 21 členských států, které dosud dvoustranné dohody o investicích v rámci EU uplatňují, a zahajuje s nimi správní dialog. Je třeba poznamenat, že Irsko ukončilo platnost všech svých dvoustranných dohod o investicích v rámci EU v roce 2012 a Itálie tak učinila v roce 2013.

Jonathan Hill, komisař EU pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, prohlásil: Dvoustranné dohody o investicích v rámci EU jsou zastaralé a – jak se ukázalo v případě Itálie a Irska, které již platnost takovýchto dohod ukončily – na jednotném trhu 28 členských států již nejsou potřebné. Musíme se všichni společně snažit o zajištění toho, aby regulační rámec pro přeshraniční investice na jednotném trhu fungoval efektivně.V této souvislosti je Komise připravena zvážit možnost vytvoření mechanismu rychlé a účinné mediace v oblasti investičních sporů.“

 

Souvislosti

Dvoustranné dohody o investicích v rámci EU vymezují investiční podmínky mezi dvěma státy. V platnosti stále zůstává více než 200 takovýchto dohod. Většina z nich pochází z devadesátých let minulého století, tedy z doby, kdy členským státem EU nebyla žádná nebo pouze jedna ze smluvních stran. Smyslem dohod bylo povzbudit k investování, a to poskytnutím recipročních záruk proti politickým rizikům, která by mohla mít na tyto investice negativní dopad. Na jednotném trhu 28 zemí jsou takové dohody o investicích překonané. Aktuální řízení o nesplnění povinnosti se týkají pouze dvoustranných dohod o investicích v rámci EU a nevztahují se na dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy EU a třetími zeměmi.

Důsledkem dohod o investicích v rámci EU je fragmentace jednotného trhu, jelikož některým investorům z EU přiznávají práva na dvoustranném základě. Jejich ustanovení se překrývají s právními předpisy jednotného trhu EU v oblasti přeshraničních investic, respektive jsou s nimi v rozporu. Tato situace je specifická pro dohody o investicích mezi členskými státy EU. Komise ve svých výzvách podtrhuje, že se tyto úvahy týkají pouze platných dvoustranných dohod mezi členskými státy EU. Nevztahují se tedy na případné dohody o investicích členských států EU s třetími zeměmi, v souvislosti se kterými vyvstávají jiné otázky.

V prvních letech po rozšíření Unie nebyly tyto dohody využívány nijak často, avšak v poslední době se na ně investoři odvolávají stále více. Tyto dohody nepůsobí problémy v teoretické rovině, nýbrž mají velmi praktické důsledky. Například výsledek jednoho rozhodčího řízení z nedávné doby, které se týkalo dvoustranné dohody o investicích v rámci EU, považuje Komise za neslučitelný s unijním právem, neboť uplatnění rozhodčího nálezu by představovalo protiprávní státní podporu[1]. Takováto situace může vyvolat právní nejistotu pro zahraniční investory – a to právě v době, kdy podpora investic patří mezi nejvyšší priority Unie.

Komise proto vyzývá členské státy, aby ukončily platnost svých dvoustranných dohod o investicích. Zaslala výzvu pěti členským státům (Nizozemsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku), od nichž již dříve v rámci správních dialogů2]2] žádala vysvětlení vzhledem k tomu, že se na dotyčné dvoustranné dohody odvolávaly strany rozhodčích řízení, což následně vyvolávalo problémy ohledně slučitelnosti s právem EU. Zaslané výzvy představují první etapu řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Současně se Komise prostřednictvím platformy EU Pilot obrátila na všech zbývajících 21 členských států, které udržují uvedené dohody v platnosti3]3], aby zjistila jejich stanoviska v této otázce.

Další kroky

Členské státy mají nyní Komisi odpovědět, a to do dvou měsíců od doručení výzvy, respektive do 10 týdnů v případě platformy EU Pilot. Na začátku října Komise uspořádá schůzi se všemi členskými státy, aby jim pomohla dvoustranné dohody o investicích koordinovaně ukončit.

Komise má rovněž v úmyslu vést s členskými státy i všemi dalšími zainteresovanými subjekty dialog o tom, jak ochranu investorů na jednotném trhu dále zdokonalit.

K rozhodnutím o nesplnění povinnosti přijatým v červnu viz MEMO/15/5162

K řízení o nesplnění povinnosti obecně viz MEMO/12/12

Další informace o řízení o nesplnění povinnosti: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_cs.htm


[1] Rozhodčí soud nařídil v případu Micula Rumunsku, aby vyplatilo odškodné švédskému investorovi bez ohledu na stanovisko Komise, že takový rozhodčí nález je v rozporu s pravidly EU pro státní podporu.

2] Platforma EU Pilot má zlepšit komunikaci a řešení problémů mezi útvary Komise a orgány členských států v otázkách týkajících se uplatňování práva EU nebo souladu vnitrostátních právních předpisů s právem EU v rané fázi předtím, než je zahájeno řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU. (http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_cs.htm).

3] To se týká všech ostatních členských států kromě Irska a Itálie, které platnost svých dvoustranných dohod o investicích v rámci EU ukončily.

IP/15/5198

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar