Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen lägger fram en handlingsplan för en rättvisare och mer effektiv företagsbeskattning i EU

Bryssel, 17 juni 2015

Kommissionen lägger idag fram en handlingsplan för att i grunden reformera företagsbeskattningen i EU. Handlingsplanen innehåller en rad initiativ för att bekämpa skatteflykt, garantera hållbara intäkter och stärka den inre marknaden för företag. Tillsammans kommer åtgärderna att avsevärt förbättra miljön för företagsbeskattning i EU genom att göra den rättvisare, effektivare och mer tillväxtfrämjande.

Till huvudåtgärderna hör en strategi för att återlansera den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen och en ram för att se till att skatt tas ut där där vinsterna faktiskt görs. Kommissionen offentliggör också en första EU-omfattande förteckning över tredjeländers jurisdiktioner som inte vill samarbeta i skattefrågor och inleder ett offentligt samråd för att bedöma om företag bör vara skyldiga att offentliggöra vissa skatteuppgifter.

– Idag lägger vi fram en ambitiös och samtidigt realistisk plan för en rättvisare och mer tillväxtfrämjande beskattning i EU, säger kommissionens vice-ordförande Valdis Dombrovskis med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter.Planen bygger på den grundläggande principen att alla företag – stora som små, lokala och globala – måste betala en skälig andel av skatten där den ekonomiska verksamheten faktiskt bedrivs och där vinsten faktiskt genereras.

– Företagsbeskattningen i EU måste reformeras i grunden, säger kommissionär Pierre Moscovici med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. För att uppnå tillväxt, konkurrenskraft och rättvisa måste EU-länderna dra åt samma håll och alla måste betala sin rättmätiga andel. Kommissionen lägger idag grunden för en ny strategi för företagsbeskattning i EU. EU-länderna måste nu bygga vidare på denna.

Dagens regler för företagsbeskattning i EU har inte hängt med den moderna ekonomins utveckling. Vissa företag utnyttjar bristen på samordning av de nationella åtgärderna för att undgå beskattning i EU. EU-länderna förlorar avsevärda belopp i skatteintäkter, medborgarnas skattebörda ökar och konkurrensen snedvrids för de företag som betalar sin del.

För att åtgärda detta lanseras i dagens handlingsplan en ny EU-strategi för en rättvis och effektiv företagsbeskattning. Resultat kommer att uppnås genom en rad initiativ som ska vidtas på kort, medellång och lång sikt. Initiativen bygger på de åtgärder som ingår i paketet om skattetransparens, som kommissionen lade fram i mars. De åtgärder som skisseras i handlingsplanen återspeglar också det pågående arbetet inom OECD för att begränsa urholkning av skattebasen och överföring av vinster.  

HUVUDÅTGÄRDER

Nystart för den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen

Kommissionen kommer att återlansera sitt förslag till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, som en heltäckande lösning för reform av företagsbeskattningen.

Systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas kan ge goda resultat på alla fronter. Samtidigt som den inre marknaden för företag förbättras minskar företagens möjligheter till skatteflykt. Förhandlingarna om kommissionens förslag till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas från 2011 ligger för närvarande på is. Det råder dock allmän enighet om att de måste återupptas med tanke på de stora fördelarna med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Arbetet kommer att inledas omedelbart med ett nytt förslag om att införa en obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas genom en stegvis strategi. EU-länderna kommer på så sätt att kunna göra snabbare framsteg för att säkra den gemensamma skattebasen. En konsolidering kommer att införas som ett andra steg, eftersom detta hittills har varit det mest problematiska inslaget i förhandlingarna. Kommissionen kommer att lägga fram detta nya förslag så tidigt som möjligt under 2016. 

En effektiv beskattning

Handlingsplanen stakar ut vägen för en effektiv beskattning i EU, dvs. att företagen bör betala en skälig del av skatten i det land där de gör sina vinster. Det finns ett antal sätt att åstadkomma detta utan att harmonisera bolagsskattesatserna i EU. Kommissionen föreslår bland annat åtgärder för att stänga kryphålen i lagstiftningen, förbättra internprissättningssystemet och tillämpa striktare regler för förmånliga skattesystem. Initiativen bör också bidra till att framsteg sker i den pågående debatten mellan EU-länderna om att fastställa och enas om en EU-strategi för effektiv beskattning. 

Öka insynen

I handlingsplanen fastställs vilka åtgärder som ska vidtas härnäst för att öka skattetransparensen – i EU och gentemot tredjeländer. Detta bygger på initiativen i det paket om skattetransparens som kommissionen antog i mars. För att få till stånd en öppnare och mer enhetlig EU-strategi gentemot jurisdiktioner som inte är villiga till samarbete i skattefrågor har kommissionen offentliggjort en EU-omfattande förteckning över tredjeländer och tredjeterritorier som svartlistats av EU-länderna. Förteckningen kan användas för att kontrollera samarbetsovilliga jurisdiktioner och utveckla en gemensam EU-strategi för att hantera dem. Den kommer att förstärka EU-ländernas gemensamma försvarssystem mot yttre hot mot deras intäkter.

Kommissionen inleder idag också ett offentligt samråd för att få in synpunkter på om företag bör vara skyldiga att offentliggöra vissa skatteuppgifter, inklusive genom landsspecifik rapportering. Tillsammans med kommissionens pågående arbete med konsekvensbedömningar kommer samrådet att bidra till utformningen av eventuella framtida politiska beslut i denna fråga.  

BAKGRUND

Handlingsplanen för en rättvis och effektiv företagsbeskattning är en del av kommissionens ambitiösa agenda för att komma till rätta med företags skatteflykt, sörja för en rättvisare inre marknad och främja sysselsättning, tillväxt och investeringar i Europa.

- Vår inre marknad måste bli mera rättvis, sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sina politiska riktlinjer från juli 2014. Jag ifrågasätter inte EU-ländernas behörighet när det gäller skattesystemen, men vi måste göra mer för att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt, så att alla bidrar på ett rättvist sätt.

Kommissionen arbetar snabbt med att förverkliga de åtaganden som gjordes i 2015 års arbetsprogram för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt, och se till att företagen betalar skatt där de genererar vinst.

Som ett första steg föreslog kommissionen ett paket om skattetransparens för att åstadkomma större öppenhet och ökat samarbete mellan medlemsstaterna om företagsbeskattning. En central del av paketet var ett förslag om automatiskt utbyte av information om skattebeslut. Detta förslag fick enhälligt stöd från finansministrarna vid det informella Ekofinmötet i april. Medlemsstaterna diskuterar det nu på teknisk nivå med målet att nå en överenskommelse före årets slut.

Dagens handlingsplan utgör det andra och mer omfattande steget mot en reform av företagsbeskattningen i EU.

För ytterligare information se:

Frågor och svar om handlingsplanen

Frågor och svar om återlanseringen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen

Webbplats om jurisdiktioner som inte är villiga till samarbete i skattefrågor

ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar