Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia predkladá akčný plán pre spravodlivejšie a efektívnejšie zdaňovanie právnických osôb v EÚ

Brusel, 17 jún 2015

Komisia dnes predstavila akčný plán zameraný na zásadnú reformu zdaňovania právnických osôb v EÚ. V tomto pláne sa stanovuje niekoľko iniciatív na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj na zabezpečenie udržateľných daňových príjmov a lepšieho podnikateľského prostredia v rámci jednotného trhu. Spoločne sa týmito opatreniami výrazne zlepší daňové prostredie podnikov v EÚ, čím sa toto prostredie stáne spravodlivejším, efektívnejším a viac zameraným na rast.

Kľúčové opatrenia zahŕňajú stratégiu na obnovenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), ako aj rámec na zabezpečenie účinného zdaňovania v krajine, v ktorej sa vytvárajú zisky. Komisia uverejňuje aj prvý celoeurópsky zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré s EÚ odmietajú spolupracovať v daňových otázkach, a otvára verejné konzultácie s cieľom posúdiť, či by podniky mali byť povinné zverejňovať určité informácie.

Podpredseda EK Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, povedal: „Dnes sme si stanovili ambiciózny, avšak realistický plán pre spravodlivejšie zdaňovanie v EÚ, ktoré bude viac zamerané na rast. Tento plán je založený na základnej zásade, že všetky spoločnosti – veľké alebo malé, lokálne alebo globálne – musia platiť spravodlivý podiel daní tam, kde skutočne vyvíjajú svoju hospodársku činnosť a kde skutočne dosiahli svoj zisk.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici vyhlásil: „Zdaňovanie právnických osôb v EÚ si vyžaduje radikálnu reformu. V záujme rastu, konkurencieschopnosti a spravodlivosti musia členské štáty spolupracovať a všetci musia prispieť zaplatením spravodlivého dielu. Komisia dnes položila základy nového prístupu v rámci problematiky zdaňovania právnických osôb v EÚ. Členské štáty ho teraz musia rozvinúť.“

Pravidlá, ktoré upravujú daň z príjmu právnických osôb v EÚ v súčasnosti nie sú synchronizované s krokom moderného hospodárstva. Niektoré spoločnosti využívajú nekoordinované vnútroštátne opatrenia, aby sa vyhli plateniu daní v EÚ. To vedie k značným stratám príjmov pre členské štáty, vyššiemu daňovému zaťaženiu občanov a k narušeniu hospodárskej súťaže pre podniky, ktoré prispievajú zaplatením svojho dielu.

S cieľom napraviť túto situáciu sa v dnes predstavenom akčnom pláne stanovuje nový prístup EÚ pre spravodlivé a efektívne zdaňovanie príjmov právnických osôb. Tento cieľ sa navrhuje dosiahnuť prostredníctvom série iniciatív, ktoré treba realizovať v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Tieto iniciatívy budú vychádzať z opatrení, ktoré už boli predstavené v rámci balíka opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti v oblasti daní, ktorý Komisia predstavila v marci tohto roka. Opatrenia uvedené v tomto akčnom pláne predstavujú aj zohľadnenie prebiehajúcej práce v rámci OECD zamerané na boj proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov.

KĽÚČOVÉ OPATRENIA:

Obnovenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

Komisia obnoví svoj návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb (CCCTB) ako komplexné riešenie reformy dane z príjmov právnických osôb.

Tento konsolidovaný základ dane môže priniesť výsledky na všetkých frontoch, výrazne zlepšiť jednotný trh pre podniky, a zároveň eliminovať príležitosti na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam právnických osôb. Rokovania o návrhu Komisie, ktorý Komisia vo veci tohto konsolidovaného základu predložila v roku 2011, nepokračujú. Prevláda však všeobecná zhoda, že je potrebné ich obnoviť, a to vzhľadom na výrazné výhody, ktoré konsolidovaný základ dane ponúka. Okamžite budú začaté práce na novom návrhu na zavedenie povinného spoločného konsolidovaného základu dane prostredníctvom postupného prístupu. Členským štátom to umožní napredovať rýchlejšie v záujme zabezpečenia spoločného daňového základu. Konsolidácia sa zavedie ako druhý krok, keďže to bol doposiaľ najzložitejší prvok v rokovaniach. Komisia predloží nový návrh čo najskôr v roku 2016.

Zabezpečenie účinného zdaňovania

Akčný plán vytyčuje cestu účinnému zdaňovaniu v EÚ, čo je koncept, že podniky by mali platiť spravodlivý podiel daní v krajine, kde zarábajú svoje zisky. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť bez harmonizácie sadzieb dane z príjmu právnických osôb v celej EÚ. Komisia napríklad okrem iného navrhuje opatrenia na odstránenie legislatívnych medzier, zlepšenie systému transferového oceňovania a uplatňovanie prísnejších pravidiel pre preferenčné daňové režimy. Tieto iniciatívy by mali pomôcť urýchliť prebiehajúcu diskusiu medzi členskými štátmi s cieľom definovať a dohodnúť sa na prístupe EÚ k účinnému zdaňovaniu.

Zvýšenie transparentnosti

V akčnom pláne sa stanovujú ďalšie kroky pre vyššiu daňovú transparentnosť – v rámci EÚ aj vo vzťahu k tretím krajinám. Tento plán budú vychádzať z opatrení, ktoré už boli predstavené v rámci balíka opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti v oblasti daní, ktorý Komisia prijala v marci tohto roka. Komisia v záujme začatia uplatňovania otvorenejšieho a jednotnejšieho prístupu EÚ k jurisdikciám tretích krajín, ktoré s EÚ odmietajú spolupracovať v daňových otázkach, uverejnila celoeurópsky zoznam tretích krajín a území, ktoré sú na čiernej listine členských štátov. Tento zoznam možno použiť na vyhodnotenie nespolupracujúcich jurisdikcií a vypracovanie spoločnej stratégie EÚ v otázke prístupu http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htmk nim. Vzhľadom na predmetný zoznam bude predstavovať nástroj na posilnenie systému kolektívnej obrany členských štátov pred vonkajším ohrozením ich príjmov.

Komisia dnes takisto začala verejné konzultácie na získanie spätnej väzby o tom, či podniky by mali byť povinné zverejňovať určité informácie vrátane výkazníctva podľa jednotlivých krajín (CBCR). Tieto konzultácie spolu s prebiehajúcimi posúdeniami vplyvu, ktoré Komisia realizuje, pomôžu pri tvorbe budúcich politických rozhodnutí v tejto otázke.

SÚVISLOSTI

Akčný plán pre spravodlivé a efektívne zdaňovanie príjmov právnických osôb. predstavuje súčasť ambiciózneho programu Komisie na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb, zabezpečenie spravodlivejšieho jednotného trhu a podporu zamestnanosti, rastu a investícií v Európe.

Predseda Európskej komisie Juncker vo svojich politických usmerneniach v júli 2014 vyhlásil: „Na našom vnútornom trhu potrebujeme viac spravodlivosti. Aj keď uznávam právomoci členských štátov v oblasti daňových systémov, mali by sme zintenzívniť naše úsilie v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom, aby všetci prispievali svojím spravodlivým dielom.“

Komisia rýchlo plní záväzky, ktoré má vo svojom pracovnom programe na rok 2015, a to bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zabezpečiť, aby podniky platili dane tam, kde vytvárajú zisk.

Komisia ako prvý krok v marci navrhla balík o daňovej transparentnosti, aby sa vytvorila väčšia otvorenosť a spolupráca medzi členskými štátmi v otázkach zdaňovania právnických osôb. Kľúčovým prvkom balíka bol návrh automatickej výmeny informácií o daňových stanoviskách. Tento návrh získal v apríli na neformálnom zasadnutí Rady ECOFIN jednomyseľnú politickú podporu zo strany ministrov financií. Členské štáty o ňom teraz diskutujú na technickej úrovni s cieľom dosiahnuť dohodu do konca roka.

Dnes predstavený akčný plán predstavuje druhý a komplexnejší krok smerom k reforme dane z príjmu právnických osôb v EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:

Akčný plán – otázky a odpovede

Obnovenie spoločného konsolidovaného základu dane – otázky a odpovede

Webová stránka o daňových jurisdikciách, ktoré nespolupracujú

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar