Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă un plan de acțiune privind impozitarea mai echitabilă și mai eficientă a întreprinderilor din UE

Bruxelles, 17 iunie 2015

Astăzi, Comisia a prezentat un plan de acțiune menit să reformeze în mod fundamental sistemul de impozitare a întreprinderilor din UE. Planul de acțiune stabilește o serie de inițiative privind combaterea evaziunii fiscale, asigurarea de venituri sustenabile și consolidarea pieței unice pentru întreprinderi. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăți semnificativ sistemul de impozitare a întreprinderilor în UE, făcându-l mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii.

Acțiunile-cheie includ o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB) și un cadru pentru garantarea unei impozitări efective în locul în care sunt generate profiturile. Comisia publică, de asemenea, o primă listă paneuropeană a jurisdicțiilor fiscale necooperante din țările terțe și a lansat o consultare publică pentru a evalua dacă întreprinderile ar trebui să facă publice anumite informații fiscale.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat: „Astăzi am stabilit un plan ambițios, dar realist, pentru o impozitare mai echitabilă și mai favorabilă creșterii în UE. Aceasta se bazează pe principiul fundamental că toate întreprinderile – indiferent dacă sunt mari sau mici, locale sau mondiale – trebuie să plătească în mod echitabil impozitele în locul în care desfășoară o activitate economică reală și în care își realizează efectiv profiturile.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Impozitarea întreprinderilor din UE necesită o reformă radicală. În numele creșterii, al competitivității și al echității, statele membre trebuie să-și unească eforturile și toți trebuie să contribuie în mod echitabil. Comisia a pus astăzi bazele unei noi abordări în materie de impozitare a întreprinderilor din UE. Responsabilitatea de a o valorifica le revine acum statelor membre.”

Normele care reglementează în prezent impozitarea întreprinderilor din UE nu sunt adecvate pentru economia modernă. Unele întreprinderi exploatează măsuri naționale necoordonate pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale care le revin în UE. Acest lucru conduce la pierderi semnificative de venituri pentru statele membre, la o sarcină fiscală mai mare pentru cetățeni și la denaturări ale concurenței pentru întreprinderile care își plătesc impozitele.

Pentru a remedia această situație, planul de acțiune prezentat astăzi stabilește o nouă abordare a UE privind o impozitare echitabilă și eficientă a întreprinderilor. Aceasta se va realiza printr-o serie de inițiative pe termen scurt, mediu și lung care se bazează pe măsurile deja stabilite în pachetul privind transparența fiscală, prezentat de Comisie în luna martie. Măsurile evidențiate în planul de acțiune reflectă, de asemenea, activitatea aflată în curs de desfășurare la nivelul OCDE pentru a limita erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS).

ACȚIUNILE-CHEIE

Relansarea bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB)

Comisia își va relansa propunerea privind o bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB), ca o soluție globală a reformei impozitului pe profit.

CCCTB poate da rezultate bune pe toate fronturile, îmbunătățind semnificativ piața unică pentru întreprinderi și eliminând totodată oportunitățile de evaziune fiscală în cazul întreprinderilor. În prezent, negocierile legate de propunerea din 2011 a Comisiei privind elaborarea unei CCCTB se află în impas . Totuși, există un consens general în ceea ce privește faptul că acestea trebuie relansate, având în vedere avantajele majore pe care le oferă CCCTB. Vor începe imediat lucrările în vederea elaborării unei noi propuneri de introducere a unei CCCTB obligatorii printr-o abordare etapizată. Acest lucru va permite statelor membre să progreseze mai rapid în direcția asigurării bazei fiscale comune. Consolidarea va fi introdusă ca o a doua etapă, întrucât ea a fost până acum cel mai dificil aspect din cadrul negocierilor. Comisia va prezenta această nouă propunere cât mai curând posibil în 2016. 

Asigurarea unei impozitări efective

Planul de acțiune stabilește calea către o impozitare efectivă în UE; aceasta înseamnă că întreprinderile vor trebui să își plătească impozitele în mod echitabil, în țara în care își realizează profiturile. Există mai multe modalități de a atinge acest obiectiv, fără a armoniza ratele impozitului pe profit în întreaga UE. De exemplu, Comisia propune măsuri vizând, printre altele, eliminarea lacunelor legislative, îmbunătățirea sistemului de transfer de prețuri și implementarea de norme mai stricte în ceea ce privește regimurile fiscale preferențiale. Aceste inițiative ar trebui, de asemenea, să contribuie la progresul actualei dezbateri dintre statele membre cu privire la definirea și la adoptarea unei abordări comune la nivelul UE privind impozitarea eficace. 

Sporirea transparenței

Planul de acțiune stabilește etapele următoare în vederea unei mai mari transparențe fiscale, atât în cadrul UE, cât și în raport cu țări terțe. Aceasta se bazează pe măsurile deja discutate în cadrul pachetului privind transparența fiscală, prezentat de Comisie în luna martie. Pentru a lansa o abordare mai deschisă și mai uniformă la nivelul UE cu privire la jurisdicțiile fiscale necooperante, Comisia a publicat o listă a țărilor și teritoriilor terțe aflate pe lista neagră a statelor membre pentru întreaga UE. Această listă poate fi utilizată în scopul examinării jurisdicțiilor fiscale necooperante și al elaborării unei strategii comune a UE pentru a le face față. Această strategie va consolida astfel sistemul de apărare colectivă a statelor membre împotriva amenințărilor externe la adresa veniturilor lor.

De asemenea, Comisia va lansa în cursul zile de astăzi o consultare publică pentru a obține răspunsuri la întrebarea dacă întreprinderile ar trebui să facă publice anumite informații fiscale, inclusiv prin raportarea pentru fiecare țară în parte („Country-by-Country Reporting” - CbCR). Consultarea, alături de activitatea de evaluare a impactului realizată în prezent de Comisie, va contribui la definirea tuturor viitoarelor decizii de politică în acest domeniu.

CONTEXT

Planul de acțiune privind impozitarea echitabilă și eficientă a întreprinderilor face parte din agenda ambițioasă a Comisiei de combatere a evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor, prin asigurarea unei piețe unice mai echitabile și prin promovarea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în Europa.

În orientările sale politice din iulie 2014, Președintele Juncker declara: „Avem nevoie de o echitate sporită în cadrul pieței noastre interne. Deși recunoaștem competența statelor membre în ceea ce privește sistemele lor de impozitare, trebuie să ne intensificăm eforturile de combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale, astfel încât toți să contribuie în mod echitabil.”

Comisia își îndeplinește în ritm rapid angajamentele asumate în cadrul programului său de lucru pentru 2015 în ceea ce privește combaterea evaziunii și a eludării fiscale și obligația întreprinderilor de a-și plăti impozitele în locul în care își generează profiturile.

Ca o primă etapă, Comisia a propus, în luna martie, un pachet privind transparența fiscală, vizând stimularea transparenței și a cooperării între statele membre cu privire la chestiuni legate de impozitul pe profit. Un element-cheie al pachetului îl constituie o propunere de schimb automat de informații privind deciziile fiscale. Miniștrii de finanțe și-au exprimat sprijinul politic unanim față de această propunere în cadrul unei reuniuni informale a ECOFIN, desfășurate în luna aprilie. În prezent, statele membre discută propunerea la nivel tehnic, pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Planul de acțiune prezentat astăzi reprezintă pasul al doilea, mai cuprinzător, către reformarea sistemului de impozitare a întreprinderilor în UE.

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

Întrebări și răspunsuri privind planul de acțiune

Întrebări și răspunsuri privind relansarea CCCTB

Site-ul dedicat jurisdicțiilor fiscale necooperante

ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar