Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie presenteert actieplan voor billijker en efficiënter vennootschapsbelasting in de EU

Brussel, 17 juni 2015

Vandaag heeft de Commissie een actieplan bekendgemaakt voor een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting in de EU. Het actieplan bestaat uit een reeks initiatieven die een einde moeten maken aan belastingontwijking, de duurzaamheid van de inkomsten moeten garanderen en de interne markt moeten versterken voor het bedrijfsleven. Samen kunnen deze stappen het fiscale klimaat voor vennootschappen in de EU significant verbeteren en het billijker, efficiënter en groeivriendelijker maken.

De kern van het plan wordt gevormd door een strategie om de onderhandelingen over de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) weer vlot te trekken en een kader dat waarborgt dat belasting daadwerkelijk daar wordt geheven waar de winsten worden gemaakt. Ook publiceert de Commissie een eerste pan-Europese lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden in derde landen en houdt zij een openbare raadpleging over de vraag of ondernemingen bepaalde fiscale informatie publiek zouden moeten maken.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, verantwoordelijk voor de Euro en Sociale Dialoog: "We ontvouwen vandaag een ambitieus maar realistisch plan voor een billijker en groeivriendelijk belastingheffing in de EU. Het uitgangspunt is dat alle ondernemingen – groot of klein, lokaal of multinationaal – een faire bijdrage moeten leveren in de belastingen van het land waar de reële economische activiteit plaatsvindt en waar de winst feitelijk wordt gegenereerd."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "De heffing van de vennootschapsbelasting in de EU moet grondig worden hervormd. In het belang van de groei, het concurrentievermogen en de billijkheid moeten de lidstaten de handen ineenslaan en moet iedereen een faire bijdrage leveren. De Commissie heeft vandaag de grondslag gelegd voor een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in de EU. Het is nu aan de lidstaten om hiermee aan de slag te gaan."

De huidige regels voor vennootschapsbelasting in de EU passen niet meer bij de moderne economie. Het feit dat de lidstaten hun maatregelen onderling niet coördineren, wordt door bepaalde ondernemingen uitgebuit om zich aan belasting in de EU te onttrekken. Hierdoor lopen de lidstaten aanzienlijke inkomsten mis, stijgt de belastingdruk voor de gewone burger en worden ondernemingen die hun deel wel voldoen, concurrentieel benadeeld.

Om orde op zaken te stellen, voorziet het vandaag gepresenteerde actieplan in een nieuwe EU-aanpak voor een eerlijke en efficiënte vennootschapsbelasting. Deze aanpak zal gestalte krijgen door een reeks initiatieven voor de korte, middellange en lange termijn. Daarbij wordt voortgebouwd op de maatregelen die reeds zijn uiteengezet in het pakket fiscale transparantiemaatregelen dat de Commissie in maart heeft gepresenteerd. De maatregelen in dit actieplan sluiten aan op de lopende werkzaamheden van de OESO om grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) tegen te gaan.

KERN VAN HET PLAN

De onderhandelingen over de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) weer vlot trekken

De Commissie zal een nieuwe impuls geven aan haar voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB).

De CCCTB is namelijk in alle opzichten een prima oplossing, die enerzijds het functioneren van de interne markt voor het bedrijfsleven aanzienlijk verbetert en anderzijds een einde maakt aan de mogelijkheden om vennootschapsbelasting te ontwijken. De onderhandelingen over het uit 2011 daterende Commissievoorstel voor een CCCTB zijn vastgelopen. Er heerst echter een algemene consensus dat deze onderhandelingen nieuw leven moet worden ingeblazen, gelet op de belangrijke voordelen die een CCCTB biedt. Er zal onmiddellijk worden begonnen aan de voorbereiding van een nieuw voorstel voor de stapsgewijze invoering van een CCCTB. Dit zal lidstaten in staat stellen veel sneller vooruitgang te boeken bij het invoeren van de gemeenschappelijke heffingsgrondslag. Consolidering komt pas in tweede instantie aan de orde, aangezien dit tot dusver het grootste struikelblok bij de onderhandelingen bleek te zijn. De Commissie zal dit nieuwe voorstel zo vroeg mogelijk in 2016 presenteren. 

Doeltreffend belasting heffen

Het actieplan geeft de richting aan om tot een doeltreffende belastheffing in de EU te komen: ondernemingen moeten een faire bijdrage in de belastingen leveren in het land waar zij hun winst genereren. Dit kan op een aantal manieren worden bereikt, zonder de tarieven van de vennootschapsbelasting in de hele EU te harmoniseren. Zo stelt de Commissie maatregelen voor om mazen in de wetgeving te dichten, het prijsverrekeningssysteem te verbeteren en preferentiële fiscale regelingen aan striktere regels te onderwerpen. Dit soort initiatieven zou ook het lopende debat tussen de lidstaten over hoe een benadering op EU-niveau van effectieve belastingheffing eruit moet zien, vooruit moeten helpen.

Transparantie vergroten

Het actieplan beschrijft welke stappen hierna kunnen worden gezet om de fiscale transparantie te vergroten – zowel binnen de EU als in de relaties met derde landen. Daarbij wordt voortgebouwd op de maatregelen die reeds zijn beschreven in het pakket fiscale transparantiemaatregelen dat in maart is goedgekeurd. Om tot een opener en gelijkvormiger EU-aanpak van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden te komen, heeft de Commissie een pan-Europese lijst gepubliceerd van derde landen en rechtsgebieden die op de zwarte lijsten van de lidstaten staan. Deze lijst kan worden gebruikt om niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden te screenen en een gemeenschappelijke EU-strategie ten aanzien van deze gebieden te ontwikkelen. De lidstaten zullen zich hierdoor als collectief beter kunnen beschermen tegen externe bedreigingen voor hun inkomsten.

Ook start de Commissie vandaag een openbare raadpleging over de vraag of ondernemingen bepaalde fiscale informatie publiek zouden moeten maken, bv. door middel van verslaglegging per land. De raadpleging zal evenals de lopende effectbeoordeling van de Commissie in aanmerking worden genomen bij de invulling van toekomstige beleidsbeslissingen op dit gebied.

ACHTERGROND

Het actieplan voor billijke en efficiënte vennootschapsbelasting maakt deel uit van de ambitieuze agenda waarmee de Commissie het ontwijken van vennootschapsbelasting wil aanpakken, de interne markt eerlijker wil maken en wil zorgen voor meer banen, groei en investeringen in Europa.

Voorzitter Juncker verklaarde in zijn politieke beleidslijnen van juli 2014: "Er is behoefte aan meer billijkheid op onze interne markt. Erkennende dat de lidstaten bevoegd zijn voor het belastingstelsel, zouden wij meer inspanningen moeten doen om belastingontduiking en belastingfraude te bestrijden, zodat iedereen een faire bijdrage levert."

De Commissie maakt voortvarend werk van de in haar werkprogramma gedane toezeggingen door kordaat tegen belastingontduiking en belastingontwijking op te treden en ervoor te zorgen dat bedrijven belasting betalen waar zij winst maken.

Als eerste stap heeft de Commissie op 18 maart een pakket fiscale transparantiemaatregelen voorgesteld dat moet zorgen voor meer openheid en samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van vennootschapsbelasting. Een belangrijk onderdeel van dit pakket was een voorstel voor automatische inlichtingenuitwisseling in verband met fiscale rulings. Dit voorstel kreeg tijdens de informele Ecofin-bijeenkomst in april unanieme politieke steun van de ministers van Financiën. De lidstaten bespreken het voorstel momenteel op technisch niveau; het doel is eind dit jaar tot een akkoord te komen.

Met het actieplan van vandaag is een tweede, grotere stap gezet om de vennootschapsbelasting in de EU te hervormen.

Zie voor meer informatie:

Q&A on Action Plan

Q&A on CCCTB Re-launch

Website on non-cooperative tax jurisdictions

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar