Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Komisija iepazīstina ar rīcības plānu virzībai uz taisnīgu un efektīvu uzņēmumu ienākuma nodokļu uzlikšanu Eiropas Savienībā

Briselē, 17 jūnijs 2015

Komisija šodien iepazīstināja ar rīcības plānu, ar ko paredzēts pašos pamatos reformēt ienākuma nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Rīcības plānā ir izklāstītas vairākas iniciatīvas, ar kurām paredzēts risināt jautājumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ilgtspējīgi nodrošināt nodokļu ieņēmumus un atbilstoši komercdarbības vajadzībām stiprināt vienoto tirgu. Visi šie pasākumi kopā ievērojami uzlabos uzņēmumu ienākuma nodokļu vidi ES ietvaros, padarot to taisnīgāku, efektīvāku un izaugsmei labvēlīgāku.

Galveno pasākumu vidū ir stratēģija kopējās konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) iniciatīvas atsākšanai un sistēmu, kas nodrošinātu nodokļu iedarbīgu uzlikšanu tur, kur tiek gūta peļņa. Komisija arī publicē pirmo ES mēroga sarakstu ar trešo valstu nodokļu sistēmām, kuras nesadarbojas, un sāk sabiedrisko apspriešanu, lai novērtētu, vai komercsabiedrībām būtu jāpublisko konkrēta informācija par saviem nodokļiem.

Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis teica: “Šodien mēs nākam klajā ar vērienīgu, bet reālistisku plānu, kā panākt taisnīgāku un izaugsmei labvēlīgāku nodokļu uzlikšanu Eiropas Savienībā. Šis plāns ir balstīts uz pamatprincipu, ka visām komercsabiedrībām – gan lielām, gan mazām, ar darbību vietējā vai pasaules mērogā — ir jāmaksā taisnīga nodokļu daļa tur, kur faktiski notiek saimnieciskā darbība un tad, kad faktiski tiek gūta peļņa.”

Komisijas loceklis Pjērs Moskovisī, kas atbild par ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietām, teica: “Nodokļu uzlikšana uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir radikāli jāreformē. Lai veicinātu izaugsmi, konkurētspēju un taisnīgumu, dalībvalstīm ir jāsadarbojas, un katram ir jāmaksā taisnīga daļa. Komisija šodien ir likusi pamatu jaunai pieejai attiecībā uz nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Tagad dalībvalstīm ir jāveic nākamie pasākumi.”

ES dalībvalstīs pastāvošie noteikumi, kas reglamentē nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem, neatbilst mūsdienīgas ekonomikas vajadzībām. Dažas komercsabiedrības savās interesēs izmanto savstarpēji nesaskaņotos valstu reglamentējošos aktus, lai ES mērogā izvairītos no nodokļu maksāšanas. Tas rada ievērojamus ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīm, lielāku nodokļu slogu iedzīvotājiem un konkurences traucējumus komersantiem, kas neizvairās no nodokļu maksāšanas.

Lai šo stāvokli labotu, šodien publiskotais rīcības plāns paredz jaunu ES mēroga pieeju taisnīgai un efektīvai uzņēmumu ienākuma nodokļu uzlikšanai. Tas tiks panākts, īstenojot virkni iniciatīvu attiecīgi īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Tās ir balstītas uz pasākumiem, kas jau izklāstīti nodokļu pārredzamības tiesību aktu pakete, ar ko Komisija iepazīstināja martā. Šajā rīcības plānā ieskicētie pasākumi sasaucas ar darbu, kas norit Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ietvaros un kura nolūks ir ierobežot nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.  

GALVENĀS DARBĪBAS

Atkārtots priekšlikums par kopējo konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi

Komisija no jauna nāks klajā ar savu priekšlikumu par kopējo konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) kā visaptverošu risinājumu uzņēmumu ienākuma nodokļu reformas ietvaros.

Ar KKUINB iespējams gūt rezultātus visās jomās, atbilstoši komercdarbības vajadzībām ievērojami uzlabojot vienoto tirgu, bet vienlaikus arī ierobežojot iespējas izvairīties no uzņēmumu ienākuma nodokļu maksāšanas. Pašlaik sarunas par Komisijas 2011. gada priekšlikumu par kopējo konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ir apturētas. Tomēr pastāv vispārēja vienprātība, ka tās būtu jāatsāk, ņemot vērā KKUINB sniegtās, lielās priekšrocības. Nekavējoties tiks sākts darbs pie jauna priekšlikuma ieviest obligātu KKUINB, izmantojot pakāpenisku pieeju. Tas dalībvalstīm dos iespēju ātrāk gūt panākumus kopējās apliekamās nodokļa bāzes nodrošināšanā. Konsolidācija tiks ieviesta tikai otrajā posmā, jo līdzšinējās sarunās tas ir bijis vissarežģītākais temats. Komisija ar šo jauno priekšlikumu nāks klajā pēc iespējas drīz 2016. gadā. 

Iedarbīgas nodokļu uzlikšanas nodrošināšana

Rīcības plānā ir izklāstīta virzība uz iedarbīgu aplikšanu ar nodokļiem Eiropas Savienībā, ar ko saprot to, ka taisnīga daļa no komercsabiedrības nodokļiem būtu jāmaksā valstī, kurā tā gūst peļņu. Ir vairāki veidi, kā to varētu panākt bez uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju saskaņošanas visā ES. Piemēram, Komisija ierosina pasākumus tiesību aktu nepilnību novēršanai, transfertcenu noteikšanas sistēmas uzlabošanai un stingrāku noteikumu ieviešanai attiecībā uz preferenciāliem nodokļu režīmiem. Šīm iniciatīvām būtu arī jāpalīdz veicināt dalībvalstu vidū notiekošo apspriešanu, lai noteiktu un vienotos par ES pieeju iedarbīgai nodokļu uzlikšanai. 

Pārredzamības palielināšana

Rīcības plānā ir izklāstīti nākamie soļi virzībā uz lielāku pārredzamību nodokļu jomā gan ES ietvaros, gan attiecībā uz trešajām valstīm. Tas ir balstīts uz pasākumiem, kas jau paredzēti martā pieņemtajā nodokļu pārredzamības tiesību aktu paketē. Lai radītu atvērtāku un vienotu ES pieeju attiecībā uz nodokļu oāzēm, Komisija ir publicējusi visai ES kopēju sarakstu ar trešajām valstīm un teritorijām, kuras dalībvalstis ir iekļāvušas melnajā sarakstā. To var izmantot, lai novērtētu nodokļu sistēmas, kas nesadarbojas, un izstrādātu vienotu ES stratēģiju šīs problēmas risināšanai. Ar to būs iespējams stiprināt dalībvalstu kopīgo sistēmu savu ieņēmumu aizsardzībai pret ārējiem apdraudējumiem.

Komisija šodien sāk arī sabiedrisko apspriešanu, kuras nolūks ir apkopot atsauksmes par to, vai komercsabiedrībām būtu jāpublisko konkrēta informācija par saviem nodokļiem, tai skaitā ziņojumos par atsevišķām valstīm (CbCR). Balstoties uz šo apspriešanu un Komisijas pašreizējo darbu pie ietekmes novērtējuma, varēs sekmīgāk formulēt turpmākos politikas lēmumus par šo jautājumu.  

KONTEKSTS

Rīcības plāns taisnīgai un efektīvai uzņēmumu ienākuma nodokļu uzlikšanai ietilpst Komisijas vērienīgajā programmā, ar ko paredzēts ierobežot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodrošināt taisnīgāku vienoto tirgu un veicināt nodarbinātību, izaugsmi un ieguldījumus Eiropā.

Komisijas priekšsēdētājs Junkers savās 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs norādīja: “Mūsu iekšējam tirgum ir nepieciešams lielāks taisnīgums. Atzīstot dalībvalstu kompetenci attiecībā uz valsts nodokļu sistēmu, mums jāveic stingrāki pasākumi, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu nodokļu jomā, liekot katram taisnīgi maksāt savu nodokļu daļu.”

Komisija strauji pilda apņemšanos, ko tā ir paudusi savā 2015. gada darba programmā – apkarot krāpšanu nodokļu jomā un ierobežot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un nodrošināt, ka komercsabiedrības nodokļus maksā tur, kur tās gūst peļņu.

Vispirms Komisija martā ierosināja nodokļu pārredzamības tiesību aktu paketē, ar kuru paredzēts palielināt atklātību un dalībvalstu sadarbību ar uzņēmumu ienākuma nodokli saistītos jautājumos. Viens no galvenajiem paketes elementiem bija priekšlikums ieviest automātisku apmaiņu ar informāciju par nolēmumiem nodokļu jomā. Aprīlī notikušajā neformālajā ECOFIN sanāksmē šis priekšlikums guva finanšu ministru vienprātīgu politisku atbalstu. Tagad dalībvalstis to apspriež tehniskā līmenī – ar mērķi līdz gada beigām panākt vienošanos.

Šodien pieņemtais rīcības plāns ir otrais un līdz šim vispusīgākais pasākums virzībā uz ES reformu uzņēmumu ienākuma nodokļu jomā.

Papildu informācija:

Jautājumi un atbildes par rīcības plānu

Jautājumi un atbildes par pārstrādāto priekšlikumu par KKUINB

Vietne par nodokļu sistēmām, kuras nesadarbojas

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar