Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pateikia sąžiningesnio ir veiksmingesnio pelno apmokestinimo Europos Sąjungoje veiksmų planą

Briuselis, 17 Birželio 2015

Šiandien Komisija pristatė esminės pelno apmokestinimo Europos Sąjungoje reformos veiksmų planą. Jame pateikta įvairių iniciatyvų: kovoti su mokesčių vengimu, užtikrinti tvarias pajamas ir stiprinti bendrąją rinką įmonėms. Įgyvendinus visas šias priemones, Europos Sąjungoje bus užtikrinta geresnė – teisingesnė, veiksmingesnė ir ekonomikos augimui palankesnė – pelno mokesčio sistema.

Pagrindiniai veiksmai – bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) pasiūlymo atnaujinimo strategija ir veiksmingo pelno apmokestinimo ten, kur jis gaunamas, užtikrinimo sistema. Komisija taip pat skelbia pirmąjį bendrą ES mokesčių srityje nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ir teritorijų sąrašą ir pradeda viešas konsultacijas, norėdama įvertinti, ar bendrovėms turėtų būti privaloma viešai atskleisti tam tikrą su mokesčiais susijusią informaciją.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandien sudarėme plataus užmojo, tačiau realistišką sąžiningesnio ir ekonomikos augimui palankesnio apmokestinimo Europos Sąjungoje planą. Jis grindžiamas esminiu principu, kad visos bendrovės – didelės ir mažos, vietinės ir pasaulinės – privalo sąžiningai mokėti joms priklausančią mokesčių dalį ten, kur realiai vykdoma ekonominė veikla ir kur faktiškai gaunamas pelnas.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje būtina iš esmės pertvarkyti. Siekdamos skatinti augimą, konkurencingumą ir sąžiningumą, valstybės narės turi dirbti išvien ir visi privalo sąžiningai mokėti jiems priklausančią mokesčių dalį. Šiandien Komisija padėjo pagrindą naujam požiūriui į pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje. Dabar valstybės narės turi jį plėtoti.“

Pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje reglamentuojančios taisyklės šiuo metu nedera su šiuolaikine ekonomika. Kai kurios bendrovės pasinaudoja nesuderintomis nacionalinėmis priemonėmis, kad išvengtų apmokestinimo Europos Sąjungoje. Dėl to valstybės narės praranda daug pajamų, piliečiams tenka didesnė mokesčių našta ir iškraipomos konkurencijos sąlygos reikiamą mokesčių dalį mokančioms įmonėms.

Siekiant ištaisyti šią padėtį, šiandien paskelbtame veiksmų plane nustatytas naujas ES požiūris, kuriuos siekiama sąžiningesnio ir veiksmingesnio pelno apmokestinimo. Jis bus įgyvendintas keliomis trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio iniciatyvomis. Jos grindžiamos priemonėmis, nustatytomis mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinyje, kurį Komisija pateikė kovo mėn. Šiame veiksmų plane numatytomis priemonėmis palaikomi EBPO tebevykdomi veiksmai, kuriais siekiama apriboti mokesčių bazės eroziją ir pelno perkėlimą.  

PAGRINDINIAI VEIKSMAI

Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) pasiūlymo atnaujinimas

Komisija atnaujins bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB), kuri yra kompleksinis pelno mokesčio reformos pagrindas, pasiūlymą.

BKPMB gali duoti norimų rezultatų visose srityse – labai pagerinti bendrosios rinkos sąlygas įmonėms, o kartu panaikinti pelno mokesčio vengimo galimybes. Derybos dėl 2011 m. Komisijos BKPMB pasiūlymo šiuo metu yra sustabdytos. Tačiau bendrai sutariama, kad atsižvelgiant į didžiulę BKPMB naudą jas reikia atnaujinti. Netrukus prasidės darbas, susijęs su naujuoju pasiūlymu palaipsniui įvesti privalomą BKPMB. Taip valstybės narės galės greičiau užtikrinti bendrą mokesčio bazę. Konsolidavimas bus antrasis etapas, nes iki šiol tai buvo sunkiausia derybų dalis. Naująjį pasiūlymą Komisija pateiks 2016 m. (kuo anksčiau). 

Veiksmingo apmokestinimo užtikrinimas

Veiksmų plane numatomi veiksmai, kuriais siekiama veiksmingo apmokestinimo – ši sąvoka reiškia, kad bendrovės turėtų sąžiningai mokėti joms priklausančią mokesčių dalį toje šalyje, kurioje gauna pelną. Yra daug būdų pasiekti šį tikslą nevienodinant pelno mokesčio tarifų Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Komisija siūlo priemonių, kuriomis, be kita ko, siekiama pašalinti teisės aktų spragas, pagerinti sandorių kainodaros sistemą ir taikyti griežtesnes taisykles lengvatinėms mokesčių sistemoms. Šios iniciatyvos taip pat turėtų padėti paspartinti vykstančias valstybių narių tarpusavio diskusijas siekiant nustatyti ES požiūrį į veiksmingą apmokestinimą ir dėl jo susitarti. 

Skaidrumo didinimas

Veiksmų plane nustatomi tolesni veiksmai, kuriais siekiama didesnio mokesčių skaidrumo Europos Sąjungoje ir trečiųjų šalių atžvilgiu. Jie grindžiami priemonėmis, nustatytomis kovo mėn. priimtame mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinyje. Siekdama nustatyti atviresnį ir vienodesnį ES požiūrį į mokesčių klausimais nebendradarbiaujančias šalis ir teritorijas, Komisija paskelbė bendrą ES trečiųjų šalių ir teritorijų, įtrauktų į valstybių narių juoduosius sąrašus, sąrašą. Jis gali būti naudojamas norint atrinkti mokesčių srityje nebendradarbiaujančias šalis ir teritorijas ir parengti bendrą ES problemos sprendimo strategiją. Jis sustiprins valstybių narių kolektyvinės gynybos nuo išorės grėsmių jų pajamoms sistemą.

Šiandien Komisija taip pat pradeda viešas konsultacijas dėl to, ar bendrovėms turėtų būti privaloma viešai atskleisti tam tikrą su mokesčiais susijusią informaciją, be kita ko, pagal šalis teikiamose ataskaitose. Šios konsultacijos kartu su Komisijos vykdomu poveikio vertinimu padės parengti būsimus politikos sprendimus dėl šio klausimo.  

PAGRINDINIAI FAKTAI

Sąžiningesnio ir veiksmingesnio pelno apmokestinimo veiksmų planas parengtas vykdant plataus užmojo Komisijos darbotvarkę, kuria siekiama spręsti pelno mokesčio vengimo problemą, užtikrinant sąžiningesnę bendrąją rinką ir skatinant darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas Europoje.

2014 m. liepos mėn. savo politikos gairėse Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris teigė: „Mūsų vidaus rinkoje reikia daugiau teisingumo. Pripažindami valstybių narių kompetenciją tvarkyti savo mokesčių sistemas turėtume sustiprinti pastangas kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu, kad kiekvienas prisidėtų teisingu įnašu.“

Komisija sparčiai įgyvendina pagal savo 2015 m. darbo programą prisiimtus įsipareigojimus, kad pažabotų mokesčių slėpimą ir vengimą ir užtikrintų, kad bendrovės mokėtų mokesčius ten, kur gauna pelno.

Pirmiausia kovo mėn. Komisija pasiūlė mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama atviresnio valstybių narių bendradarbiavimo pelno mokesčio srityje. Vienas iš svarbiausių teisės aktų rinkinio elementų buvo pasiūlymas automatiškai keistis informacija apie sprendimus dėl mokesčių. Šiam pasiūlymui balandžio mėn. surengtame neoficialiame ECOFIN tarybos susitikime finansų ministrai vienbalsiai išreiškė politinę paramą. Dabar valstybės narės svarsto pasiūlymo technines detales, kad susitarimas dėl jo būtų pasiektas iki metų pabaigos.

Šiandien paskelbtas veiksmų planas yra antras platesnis žingsnis pertvarkant pelno apmokestinimą Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos

Veiksmų planas. Klausimai ir atsakymai

BKPMB pasiūlymo atnaujinimas. Klausimai ir atsakymai

Mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų svetainė

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar