Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komission toimintasuunnitelma oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa yhtiöverotusta varten EU:ssa

Bryssel, 17 kesäkuu 2015

Euroopan komissio esitteli tänään toimintasuunnitelmansa yhtiöverotuksen perusteellisesta uudistamisesta EU:ssa. Toimintasuunnitelmassa esitetään joukko aloitteita, joilla torjutaan veronkiertoa, turvataan kestävät verotulot ja vahvistetaan sisämarkkinoita yritysten näkökulmasta. Näillä toimenpiteillä parannetaan merkittävästi yritysten verotusympäristöä EU:ssa tekemällä siitä aiempaa oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja paremmin kasvua edistävä.

Keskeisiä toimia ovat yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) vireillepano uudelleen ja sen varmistaminen, että voitot verotetaan siellä, mistä ne ovat peräisin. Komissio julkaisee myös ensimmäisen EU-tason luettelon yhteistyöhaluttomista EU:n ulkopuolisista oikeudenkäyttöalueista ja käynnistää julkisen kuulemisen siitä, pitäisikö yritykset velvoittaa julkistamaan tietyt verotiedot.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi, että ”Tänään esitimme kunnianhimoisen mutta silti realistisen suunnitelman oikeudenmukaisemmasta ja paremmin kasvua edistävästä verotuksesta EU:ssa. Se perustuu keskeiseen periaatteeseen, jonka mukaan kaikki yritykset ovat velvollisia maksamaan osuutensa veroista siellä, missä taloudellista toimintaa tosiasiassa harjoitetaan ja missä voitotkin syntyvät, riippumatta siitä, ovatko yritykset suuria tai pieniä tai onko niiden toiminta paikallista tai maailmanlaajuista.”

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, että ”EU:n yhtiöverotusjärjestelmä on uudistettava perin pohjin. Jäsenvaltioiden on kasvun, kilpailukyvyn ja oikeudenmukaisuuden nimissä toimittava yhdessä, ja kaikkien on maksettava oma osuutensa veroista. Komissio on tänään luonut perustan uudelle yritysverotusta koskevalle lähestymistavalle EU:ssa. Jäsenvaltioiden on nyt toimittava sen mukaan.”

EU:n yhtiöverotukseen sovellettavat säännöt eivät enää ole yhteensopivia nykyaikaisen talouden kanssa. Osa yrityksistä hyödyntää sitä, että kansalliset toimenpiteet eivät ole keskenään yhteensopivia, välttyäkseen verotukselta EU:ssa. Tämän seurauksena jäsenvaltiot menettävät merkittävän osan verotuloistaan ja kansalaisten verorasitus kasvaa. Siitä seuraa myös kilpailun vääristymiä niille yrityksille, jotka maksavat osuutensa.

Tässä tilanteen korjaamiseksi julkaistussa toimintasuunnitelmassa esitetään EU:n uusi lähestymistapa oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverotusta varten. Kyseinen tavoite saavutetaan toteuttamalla joukko lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin aloitteita. Ne perustuvat maaliskuussa julkaistussa verotuksen avoimuutta käsittelevässä toimenpidepaketissa esitettyihin toimenpiteisiin. Tässä toimintasuunnitelmassa vahvistetut toimenpiteet ovat linjassa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) meneillään olevan, veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjuntaan tähtäävän työn kanssa.  

KESKEISET TOIMET

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan vireillepano uudelleen

Komissio aikoo antaa uudelleen yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa (CCCTB) koskevan ehdotuksensa, joka edustaa kokonaisvaltaista ratkaisua yhtiöveron uudistamiseen.

Yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta saadaan hyötyä kaikilla rintamilla, minkä seurauksena sisämarkkinoiden toiminta paranee merkittävästi yritysten näkökulmasta ja mahdollisuudet yhtiöveron kiertämiseen vähenevät. Komission vuonna 2011 antamaa ehdotusta yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta koskevat neuvottelut ovat tällä hetkellä pysähdyksissä. Yleisesti ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että sen tarjoamien merkittävien etujen vuoksi keskustelu on avattava uudelleen. Komissio aloittaa välittömästi työstämään pakollista yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevaa uutta ehdotusta vaiheittaista lähestymistapaa käyttäen. Näin jäsenvaltiot voivat edetä nopeammin yhteisen veropohjan turvaamisessa. Veropohjien yhdistäminen toteutetaan vasta seuraavassa vaiheessa, sillä se on tähän mennessä ollut vaikein neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Komissio esittää tämän uuden ehdotuksen mahdollisimman pian vuoden 2016 aikana. 

Tehokkaan verotuksen varmistaminen

Toimintasuunnitelmalla viitoitetaan tietä tehokkaaseen verotuksen EU:ssa eli siihen, että yritysten olisi maksettava osuutensa veroista siinä maassa, jossa ne tekevät voittoa. On olemassa useita tapoja tämän saavuttamiseksi ilman, että pyritään yhdenmukaistamaan yhtiöveropohjat kaikkialla EU:ssa. Komissio on esimerkiksi ehdottanut toimenpiteitä lainsäädännön porsaanreikien paikkaamiseksi, siirtohinnoittelujärjestelmän parantamiseksi ja etuuskohteluun oikeuttaviin verojärjestelmiin sovellettavien sääntöjen tiukentamiseksi jne. Nämä aloitteet ovat todennäköisesti myös hyödyksi jäsenvaltioille, jotka käyvät parhaillaan neuvotteluja sopiakseen EU:n lähestymistavasta tehokkaan verotuksen turvaamiseksi. 

Avoimuuden lisääminen

Toimintasuunnitelmassa esitetään seuraavat vaiheet verotuksen avoimuuden lisäämiseksi niin EU:ssa kuin EU:n ulkopuolisiin maihin nähden. Se perustuu maaliskuussa hyväksytyssä verotuksen avoimuutta käsittelevässä toimenpidepaketissa linjattuihin toimenpiteisiin. Avoimemman ja yhdenmukaisen EU:n lähestymistavan käyttöönottamiseksi yhteistyöhaluttomiin oikeudenkäyttöalueisiin nähden komissio on julkaissut EU-tason luettelon jäsenvaltioiden mustalle listalle asettamista EU:n ulkopuolisista maista ja alueista. Sitä voidaan hyödyntää yhteistyöhaluttomien oikeudenkäyttöalueiden seulomisessa ja niiden kanssa toimimista koskevan yhteisen EU:n strategian kehittämisessä. Tällä lujitetaan jäsenvaltioiden yhteistä puolustusjärjestelmää sellaisia ulkoisia uhkia vastaan, jotka uhkaavat jäsenvaltioiden verotuloja.

Komissio käynnistää tänään myös julkisen kuulemisen, jonka tarkoituksena on kerätä palautetta siitä, pitäisikö yritykset velvoittaa julkistamaan tietyt verotiedot, esimerkiksi maakohtaisen raportoinnin järjestelmän välityksellä. Yhdessä komission käynnissä olevan vaikutustenarviointityön kanssa kuulemisesta saatava palaute tulee olemaan hyödyksi alaa koskevassa poliittisessa päätöksenteossa tulevaisuudessa.  

TAUSTAA

Oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverotusta koskeva toimintasuunnitelma on osa komission kunnianhimoista strategiaa, jolla torjutaan yhtiöveron kiertoa, turvataan oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja edistetään työpaikkojen syntymistä, kasvua ja investointeja Euroopassa.

Puheenjohtaja Juncker totesi heinäkuussa 2014 julkaistuissa poliittisissa suuntaviivoissaan, että ”Sisämarkkinoiden olisi toimittava oikeudenmukaisemmin. Jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia päättämään omasta verotusjärjestelmästään, mutta olisi silti lisättävä toimia verovilpin ja veropetosten torjumiseksi, jotta kaikki maksaisivat tasapuolisesti oman osuutensa.”

Komissio on ryhtynyt nopeasti toimiin vuoden 2015 työohjelmansa painopistealoilla, joihin kuuluu verovilpin ja veron kiertämisen torjuminen ja sen varmistaminen, että yritykset maksavat veroa siellä, missä ne tuottavat voittoa.

Alkajaisiksi komissio teki maaliskuussa ehdotuksen verotuksen avoimuutta käsittelevästä toimenpidepaketista, jonka tarkoituksena on avoimuuden ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisääminen yhtiöverotusta koskevissa kysymyksissä. Keskeinen osa tätä pakettia on ehdotus veropäätöksiä koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta. Valtionvarainministerit antoivat ehdotukselle yksimielisen poliittisen kannatuksensa huhtikuussa pidetyssä Ecofin-neuvoston epävirallisessa kokouksessa. Jäsenvaltiot keskustelevat parhaillaan asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista, joista toivotaan päästävän yhteisymmärrykseen vuoden loppuun mennessä.

Tänään esitetty toimintasuunnitelma on seuraava, täydentävä askel kohti yhtiöverotuksen uudistamista EU:ssa.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia toimintasuunnitelmasta

Kysymyksiä ja vastauksia CCCTB:n vireillepanosta

Yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskeva sivusto

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar