Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Komisjon tutvustab tegevuskava äriühingute õiglasemaks ja tõhusamaks maksustamiseks ELis

Brüssel, 17 juuni 2015

Täna tutvustas komisjon tegevuskava, millega soovitakse põhjalikult reformida ettevõtete maksustamist ELis. Tegevuskavas nähakse ette mitmeid algatusi, et võidelda maksustamise vältimise vastu, tagada kestlikud tulud ja tugevdada ühtset turgu ettevõtete jaoks. Üheskoos aitavad need meetmed ELis märkimisväärselt parandada äriühingute maksustamise keskkonda, muutes selle õiglasemaks, tõhusamaks ja majanduskasvu paremini soodustavaks.

Peamised meetmed hõlmavad strateegiat, mille põhjal alustatakse uuesti tööd äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kasutusele võtmiseks, ja raamistikku, millega tagada tõhus maksustamine seal, kus kasumit saadakse. Komisjon avaldab ka koostööd mittetegevate kolmandate riikide maksujurisdiktsioonide ELi nimekirja ning käivitab avaliku konsultatsiooni, et hinnata, kas äriühingud peavad avalikustama teatavat maksualast teavet.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Täna esitasime ambitsioonika, kuid realistliku kava, et tagada ELis õiglasem ja majanduskasvu soosivam maksustamine. See toetub põhimõttele, et kõik ettevõtted – nii suured kui ka väikesed, nii kohalikud kui ka üleilmsed – peavad maksma õiglast osa maksudest seal, kus tegelik majandustegevus toimub ja kus nende kasum on reaalselt teenitud.”

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt järgmist: „Äriühingute maksutamine ELis vajab radikaalset reformi. Pidades silmas majanduskasvu, konkurentsivõimet ja õiglust, peavad liikmesriigid tegema koostööd ja kõik peavad maksma õiglase osa. Euroopa Komisjon pani täna aluse uuele lähenemisviisile ettevõtete maksustamisel ELis. Liikmesriigid peavad seda nüüd edasi arendama.”

Äriühingute maksustamise eeskirjad ELis ei astu praegu ühes taktis kaasaegse majandusega. Mõned ettevõtjad kasutavad ära koordineerimata riiklikke meetmeid, et vältida maksustamist ELis. See tähendab liikmesriikide jaoks märkimisväärset tulude vähenemist, suuremat maksukoormust kodanikele ja konkurentsimoonutusi ettevõtjate jaoks, kes maksavad oma osa.

Selle olukorra parandamiseks on täna tutvustatavas tegevuskavas sätestatud ELi uus lähenemisviis äriühingute õiglaseks ja tõhusaks maksustamiseks. Selleks rakendatakse mitmeid algatusi nii lühikeses, keskmises kui ka pikas perspektiivis. Need tuginevad meetmetele, mis kehtestati maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketiga, mille komisjon esitas märtsis. Käesolevas tegevuskavas sätestatud meetmetes järgitakse ka OECD käimasolevat tööd maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.  

PEAMISED MEETMED

Äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi taaskäivitamine

Komisjon taaskäivitab oma äriühingute ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi (CCCTB) ettepaneku, mis oleks tulumaksureformi terviklik lahendus.

CCCTB võib kasulik olla mitut moodi: eelkõige parandab see märkimisväärselt ühtset turgu ettevõtete jaoks ning samas piirab ka äriühingu tulumaksustamise vältimise võimalusi. Läbirääkimised on hetkel peatunud komisjoni 2011. aasta CCCTB ettepaneku juures. Siiski valitseb üldine üksmeel, et läbirääkimised tuleb taaselustada, sest CCCTB pakub suuri hüvesid. Kohe alustatakse tööd uue ettepanekuga, et võtta kasutusele kohustuslik CCCTB järkjärgulise lähenemisviisi abil. See võimaldab liikmesriikidel liikuda kiiremini ühise maksubaasi kindlustamise suunas. Teine etapp oleks konsolideerimine, sest see on siiani olnud läbirääkimiste keerukaim osa. Komisjon esitab uue ettepaneku võimalikult vara 2016. aastal. 

Tõhusa maksustamise tagamine

Tegevuskavaga kehtestatakse plaan tõhusaks maksustamiseks ELis, mis põhineb arusaamal, et äriühingud peaksid maksma õiglase osa maksudest riigis, kus nad kasumit teenivad. Selle saavutamiseks on mitmeid võimalusi, ilma et peaks ühtlustama ettevõtte tulumaksu määrad kogu ELis. Näiteks on komisjon muu hulgas pakkunud välja meetmeid, millega soovitakse kaotada õigustühimikud, parendada siirdehindade süsteemi ja rakendada rangemaid maksusoodustuste eeskirju. Need algatused peaksid aitama edendada käimasolevat arutelu liikmesriikide vahel, et määratleda ja kokku leppida tõhusa maksustamise ELi lähenemisviis. 

Läbipaistvuse suurendamine

Tegevuskavaga nähakse ette järgmised sammud, et suurendada maksude läbipaistvust ELis ja ka kolmandate riikide puhul. Need tuginevad meetmetele, mis kehtestati maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketiga, mis võeti vastu märtsis. Et käivitada avatum ja ühtsem ELi lähenemisviis koostööd mittetegevatele maksujurisdiktsioonidele, avaldas komisjon liikmesriikide poolt musta nimekirja kantud kolmandate riikide ja territooriumide ELi nimekirja. Seda saab kasutada koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide otsimiseks ning ELi ühise strateegia väljatöötamiseks selle probleemi lahendamisel. Olemuslikult tugevdab see liikmesriikide kollektiivset kaitsesüsteemi väliste ohtude eest nende tulule.

Komisjon algatab täna ka avaliku konsultatsiooni, et koguda tagasisidet selle kohta, kas äriühingud peavad avalikustama teatava maksualase teabe, sealhulgas riigipõhise aruandluse kaudu. Konsultatsioon koos komisjoni käimasoleva mõjuhindamisega aitab kujundada tulevasi poliitilisi otsuseid selles küsimuses.  

TAUSTTEAVE

Tegevuskava äriühingute õiglaseks ja tõhusaks maksustamiseks on osa komisjoni ambitsioonikat plaanist tegeleda äriühingu tulumaksustamise vältimise vastu, tagada õiglasem ühtne turg ning edendada töökohtade loomist, majanduskasvu ja investeeringuid Euroopas.

Komisjoni president Juncker ütles 2014. aasta juulis avaldatud poliitilistes suunistes: „Me vajame õiglasemalt toimivat siseturgu. Kuigi ma pean õigeks, et maksusüsteemid kuuluvad liikmesriikide pädevusse, peaksime veelgi suurendama jõupingutusi võitluses maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse vastu nii, et kõik annaksid oma õiglase panuse.”

Komisjon on asunud kiiresti täitma oma 2015. aasta tööprogrammis võetud kohustust ohjeldada maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist ning tagada, et äriühingud maksaksid maksu kohas, kus kasumit saadakse.

Esmalt tegi komisjon märtsis ettepaneku võtta vastu maksustamise läbipaistvust käsitlevate õigusaktide pakett, et suurendada avatust ja liikmesriikidevahelist koostööd äriühingu tulumaksu küsimustes. Ühe kõige olulisema ettepanekuna hõlmas pakett automaatset teabevahetust maksuotsuste kohta. Ettepanek pälvis aprillis toimunud ECOFINi nõukogul rahandusministrite üksmeelse poliitilise toetuse. Nüüd arutavad liikmesriigid ettepaneku tehnilisi üksikasju, eesmärgiga jõuda aasta lõpuks kokkuleppele.

Tänane tegevuskava on teine ja terviklikum samm äriühingute maksustamise reformimiseks ELis.

Täiendav teave:

Küsimused ja vastused tegevuskava kohta

Küsimused ja vastused CCCTB taaskäivitamise kohta

Veebisait koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonide kohta

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar