Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fremlægger handlingsplan for mere fair og effektiv selskabsbeskatning i EU

Bruxelles, 17 juni 2015

Kommissionen har i dag fremlagt en handlingsplan for en grundlæggende reform af selskabsbeskatningen i EU. Planen indeholder en række foranstaltninger, som skal bekæmpe skatteundgåelse, sikre bæredygtige indtægter og styrke det indre marked for erhvervslivet. Samlet set vil disse foranstaltninger medføre en betydelig forbedring af selskabsskattemiljøet i EU og gøre det mere fair, effektivt og vækstfremmende.

De centrale indsatsområder omfatter en strategi for relancering af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) og en ramme, der skal sikre effektiv beskatning der, hvor overskud bliver skabt. Kommissionen offentliggør ligeledes den første fælleseuropæiske liste over usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner i tredjelande og lancerer en offentlig høring med henblik på at vurdere, hvorvidt selskaber skal forpligtes til at offentliggøre visse skatteoplysninger.

Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog, siger: "I dag har vi fremlagt en ambitiøs, men realistisk plan for mere fair og vækstfremmende beskatning i EU. Den bygger på det grundlæggende princip, at alle selskaber – store som små, lokale som globale – skal betale deres del af skatten der, hvor den faktiske økonomiske aktivitet finder sted, og deres overskud skabes."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Der er brug for en radikal ændring af selskabsbeskatningen i EU. For væksten, konkurrenceevnen og rimelighedens skyld skal medlemsstaterne gøre en fælles indsats, og alle betale deres rimelige andel i skat. Kommissionen har i dag lagt fundamentet for en ny tilgang til selskabsbeskatning i EU. Det er nu op til medlemsstaterne at bygge videre herpå."

Reglerne for selskabsbeskatning i EU er ude af trit med den moderne økonomi. Visse selskaber udnytter de ukoordinerede nationale foranstaltninger til at undgå at betale skat i EU. Det betyder væsentlige indtægtstab for medlemsstaterne, en tungere skattebyrde for borgerne og konkurrenceforvridning for de virksomheder, som faktisk betaler deres skat.

Den handlingsplan, der fremlægges i dag, vil rette op på denne situation ved at fastlægge en ny EU-tilgang til fair og effektiv selskabsbeskatning. Dette mål skal nås gennem en række initiativer på kort, mellemlang og lang sigt. Disse bygger på foranstaltninger, der allerede blev nævnt i pakken om gennemsigtighed på skatteområdet, som Kommissionen fremlagde i marts. De foranstaltninger, der er fastsat i handlingsplanen, afspejler også det arbejde, der pågår i OECD for at begrænse udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud.

CENTRALE FORANSTALTNINGER

Relancering af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)

Kommissionen vil relancere sit forslag om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) som en holistisk måde at reformere selskabsbeskatningen på.

FKSSG kan skabe resultater på alle fronter og således markant forbedre det indre marked for erhvervslivet, alt imens det fjerner mulighederne for, at selskaberne kan undgå at betale skat. I øjeblikket står forhandlingerne om Kommissionens forslag om FKSSG fra 2011 i stampe. Der er imidlertid bred enighed om, at forhandlingerne skal genoptages, set i lyset af de meget store fordele ved FKSSG. Arbejdet med et nyt forslag om en trinvis indførelse af et obligatorisk FKSSG går i gang med det samme. Det vil gøre det muligt for medlemsstaterne hurtigere at gøre fremskridt mod at sikre et fælles skattegrundlag. Konsolidering vil først blive indført i anden omgang, da det har været den sværeste del af forhandlingerne indtil videre. Kommissionen vil fremlægge sit nye forslag så hurtigt som muligt i 2016. 

Effektiv beskatning

Handlingsplanen viser vejen mod effektiv beskatning i EU, dvs. at selskaber skal betale deres rimelige del i skat i det land, hvor de skaber deres overskud. Målet kan nås på flere forskellige måder, også uden at harmonisere selskabsskattesatserne i EU. Kommissionen foreslår f.eks. foranstaltninger, som skal lukke juridiske smuthuller, forbedre systemet for interne afregningspriser, gennemføre strengere regler for præferenceordninger m.m. Initiativerne vil også sætte skub i de igangværende drøftelser mellem medlemsstaterne med hensyn til at definere og nå til enighed om en fælles EU-tilgang til effektiv beskatning. 

Større gennemsigtighed

Handlingsplanen beskriver de næste skridt mod større åbenhed på skatteområdet – inden for EU og over for tredjelande. Planen bygger på foranstaltninger, som allerede blev nævnt i pakken om gennemsigtighed på skatteområdet, der blev vedtaget i marts. Kommissionen har for at lancere en mere åben og ensartet EU-tilgang over for usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner offentliggjort en fælleseuropæisk liste over tredjelande og områder, der er sortlistet af medlemsstaterne. Listen kan bruges til at screene usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og udvikle en fælles EU-strategi for, hvordan de skal håndteres. Den vil således underbygge medlemsstaternes kollektive forsvar mod eksterne trusler mod deres indtægter.

Kommissionen iværksætter i dag ligeledes en offentlig høring med henblik på at indsamle feedback på, hvorvidt selskaber skal forpligtes til at offentliggøre visse skatteoplysninger, herunder gennem landeopdelt rapportering. Høringen vil sammen med Kommissionens igangværende konsekvensanalyse være med til at forme fremtidige politiske beslutninger på området.

BAGGRUND

Handlingsplanen for fair og effektiv selskabsbeskatning er en del af Kommissionens ambitiøse dagsorden, der skal tackle selskabers skatteundgåelse, sikre et mere fair indre marked og fremme beskæftigelse, vækst og investeringer i Europa.

I juli 2014 slog Kommissionens formand Juncker følgende fast i sine politiske retningslinjer: "Vores indre marked skal være mere retfærdigt. Medlemsstaterne har enebeføjelse med hensyn til deres beskatningsordninger, men vi bør optrappe indsatsen med at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig, så alle bidrager i rimeligt omfang."

Kommissionen lever hurtigt op til de løfter, der blev givet i arbejdsprogrammet for 2015, når det drejer sig om at slå ned på skatteunddragelse og skatteundgåelse og sikre, at selskaberne betaler skat der, hvor de skaber deres overskud.

I første omgang fremlagde Kommissionen en pakke om gennemsigtighed på skatteområdet, som skal skabe mere gennemsigtighed og øge medlemsstaternes samarbejde hvad angår selskabsbeskatning. En vigtig del af pakken er et forslag om indførelse af obligatorisk udveksling af oplysninger om skatteafgørelser. Alle økonomi- og finansministre støttede dette forslag ved det uformelle møde i april. Medlemsstaterne er nu ved at drøfte forslaget på det tekniske plan med henblik på at nå en aftale inden årets udgang.

Den handlingsplan, der fremlægges i dag, er det næste, meget vigtige skidt mod en reform af selskabsbeskatningen i EU.

Yderligere oplysninger findes på:

Spørgsmål og svar om handlingsplanen

Spørgsmål og svar om relanceringen af FKSSG

Websted vedrørende usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar