Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise předkládá akční plán pro spravedlivější a efektivnější zdaňování příjmů právnických osob v EU

Brusel, 17 červen 2015

Evropská komise dnes předložila akční plán, který má zásadně reformovat zdaňování příjmů právnických osob v EU. V tomto plánu je stanovena řada iniciativ, jež mají řešit otázku vyhýbání se daňovým povinnostem, zajistit stabilní příjmy a zlepšit jednotný trh pro podniky. Společně tato opatření podstatně zlepší daňové prostředí právnických osob v EU tím, že jej učiní spravedlivějším, efektivnějším a příznivějším pro hospodářský růst.

Klíčová opatření zahrnují strategii pro opětovné zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, jakož i rámec pro zajištění efektivnějšího zdaňování v zemi, v níž jsou zisky vytvářeny. Komise rovněž zveřejňuje první celounijní seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí ze třetích zemí a zahajuje veřejnou konzultaci s cílem posoudit, zda by společnosti měly zveřejňovat určité informace o daních.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog, uvedl: „Dnes jsme předložili ambiciózní, avšak realistický plán spravedlivějšího a pro hospodářský růst příznivějšího zdaňování v EU. Tento plán vychází z hlavní zásady, že všechny společnosti, ať už velké či malé, působící v místním či celosvětovém měřítku, musí odvádět spravedlivý podíl daně v zemi, ve které jejich hospodářská aktivita skutečně probíhá a kde jsou zisky skutečně vytvářeny.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, dodal: „Zdaňování příjmů právnických osob v EU si vyžaduje radikální reformu. V zájmu růstu, konkurenceschopnosti a spravedlivosti musí členské státy EU spolupracovat a všechny musí přispívat spravedlivým dílem. Komise dnes položila základy nového přístupu ke zdaňování příjmů právnických osob v EU, který musí být nyní pro členské státy vodítkem.“

Pravidla, kterými se v současnosti řídí zdaňování příjmů právnických osob v EU, již neodpovídají potřebám moderní ekonomiky. Některé společnosti využívají nekoordinovaných vnitrostátních opatření, aby unikly zdanění v EU. To vede ke značným ztrátám příjmů pro členské státy, k většímu daňovému zatížení občanů a narušení hospodářské soutěže pro podniky, jež přispívají svým dílem.

Dnešní akční plán, jenž představuje nový přístup EU zaměřený na spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob, má tuto situaci napravit. K dosažení plánovaných cílů bude zapotřebí přijmout řadu iniciativ, a to v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tyto iniciativy vycházejí z opatření, která jsou již stanovena v balíčku daňové transparentnosti, jejž Komise předložila v březnu. V opatřeních vymezených v tomto akčním plánu jsou rovněž zohledněny činnosti probíhající v rámci OECD, jejichž cílem je omezit oslabování daňové základny a přesouvání zisku.  

KLÍČOVÁ OPATŘENÍ

Opětovné zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob

Komise znovu předloží svůj návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který představuje komplexní řešení reformy daně z příjmů právnických osob.

Tento konsolidovaný základ může být přínosný ve všech oblastech, výrazně zlepšit jednotný trh pro podniky a zároveň také zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem. Jednání ohledně návrhu Komise z roku 2011 týkajícího se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob jsou momentálně pozastavena. Existuje však obecná shoda, že musí být znovu zahájena vzhledem k velkým výhodám, které uvedený konsolidovaný základ přináší. Neprodleně se začne pracovat na novém návrhu spočívajícím v zavedení povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, a to prostřednictvím postupného přístupu. To umožní členským státům rychleji pokročit při zavádění společného základu daně. Teprve v druhé fázi dojde ke konsolidaci, neboť ta byla doposud nejspornějším prvkem jednání. Komise tento nový návrh předloží co nejdříve v roce 2016. 

Zajištění efektivního zdanění

Akční plán vytyčuje cestu k efektivnímu zdaňování v EU. V podstatě se jedná o to, že by společnosti měly platit spravedlivý podíl daně v zemi, v níž své zisky vytvářejí. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, aniž by se sazby daně z příjmů právnických osob musely harmonizovat v celé EU. Komise navrhuje mimo jiné opatření pro odstranění mezer v právních předpisech, zlepšení systému oceňování převodů a zavedení přísnějších pravidel pro preferenční daňové režimy. Tyto iniciativy by měly rovněž přispět k pokroku v probíhajících jednáních mezi členskými státy, jejichž cílem je stanovení a schválení přístupu EU k efektivnějšímu zdaňování. 

Zvýšení transparentnosti

Akční plán stanoví další kroky k větší daňové transparentnosti, jak uvnitř EU, tak ve vztahu ke třetím zemím. Vychází z opatření, která jsou již plánována v rámci balíčku daňové transparentnosti přijatého v březnu. Komise zveřejnila celounijní seznam třetích zemí a území, které byly členskými státy zařazeny na černou listinu, aby tak zahájila otevřenější a jednotnější přístup EU k nespolupracujícím daňovým jurisdikcím. Uvedený seznam může být použit pro účely prověření nespolupracujících daňových jurisdikcí a vypracování společné strategie EU týkající se řešení tohoto problému. Posílí navíc kolektivní obranu členských států před vnějšími faktory ohrožujícími jejich příjmy.

Komise dnes rovněž zahajuje veřejnou konzultaci, aby získala zpětnou vazbu v souvislosti s otázkou, zda by společnosti měly – například prostřednictvím zpráv podle jednotlivých zemí – určité informace o daních zveřejňovat. Tato konzultace společně s posouzením dopadů, na němž Komise v současnosti pracuje, pomůže utvářet podobu budoucích rozhodnutí v této oblasti.  

SOUVISLOSTI

Akční plán pro spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob je součástí ambiciózního plánu Komise, který má zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem, zajistit spravedlivější jednotný trh a podpořit vytváření nových pracovních míst, růst a investice v Evropě.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svých politických směrech z července 2014 poznamenal: „Na našem vnitřním trhu potřebujeme větší spravedlnost. Uznáváme sice pravomoc členských států, pokud jde o jejich daňové systémy, měli bychom ale posílit naše úsilí v boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům, aby všichni přispívali spravedlivým dílem.“

Komise bez průtahů plní závazky, jež přijala ve svém pracovním programu z roku 2015. Jejím cílem je nejen zakročit proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, ale postarat se i o to, aby společnosti odváděly daně v zemi, kde vytvářejí zisk.

Prvním krokem Komise byl návrh březnového balíčku daňové transparentnosti, který by měl v oblasti daně z příjmů právnických osob vést k větší otevřenosti a spolupráci členských států. Klíčovým prvkem tohoto balíčku byl návrh automatické výměny informací týkajících se rozhodnutí o daňovém režimu. Na dubnovém neformálním zasedání Rady ECOFIN získal tento návrh mezi ministry financí jednomyslnou politickou podporu. Členské státy o něm nyní vedou odborná jednání, s tím, že dohody chtějí dosáhnout do konce roku.

Dnešní akční plán představuje druhý a komplexnější krok k reformě zdaňování příjmů právnických osob v EU.

Podrobnější informace:

Otázky a odpovědi týkající se akčního plánu

Otázky a odpovědi týkající se opětovného zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob

Internetové stránky o nespolupracujících daňových jurisdikcích

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar