Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Комисията представя План за действие за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане в ЕС

Брюксел, 17 Юни 2015

Днес Комисията представи План за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС. В документа са набелязани инициативи за преодоляване на проблемите с избягването на данъчно облагане, за осигуряване на устойчиви данъчни постъпления и за укрепване на единния пазар в помощ на предприятията. Взети заедно, тези мерки значително ще подобрят средата за корпоративното данъчно облагане в ЕС, допринасяйки за повече справедливост и ефикасност и правейки я по-благоприятна за растежа.

Основните действия включват стратегия за възобновяване на въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, както и рамка, с която да се гарантира ефективно данъчно облагане на печалбата там, където е генерирана. Освен това в момента Комисията публикува първия за целия Европейски съюз списък с данъчни юрисдикции от трети държави, които не оказват съдействие, и започва обществена консултация относно необходимостта предприятията да оповестяват публично определен вид данъчна информация.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „С този план днес си поставяме амбициозна, но реалистична цел — да направим данъчното облагане в ЕС по-справедливо и по-благоприятно за растежа. В основата стои принципът, че всички предприятия, независимо дали са големи или малки, местни или мултинационални, трябва да плащат справедлив дял от данъците в държавата, където реално упражняват стопанска дейност и в която реализират печалба.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Корпоративното облагане в ЕС се нуждае от задълбочена реформа. В интерес на растежа, конкурентоспособността и справедливостта, държавите членки трябва да обединят усилия и всеки трябва да плаща справедлив дял от данъците. Основите на новия подход към корпоративното данъчно облагане в ЕС бяха поставени днес от Комисията. Сега държавите членки трябва да продължат по този път.“

Действащата понастоящем нормативна уредба за корпоративното данъчно облагане в ЕС изостава от развитието на съвременната икономика. Някои дружества се възползват от некоординираните мерки на национално равнище, за да избегнат данъчното облагане в ЕС. Това води до значителни загуби на постъпления за държавите членки, до по-голяма данъчна тежест за гражданите и до нарушаване на конкуренцията за предприятията, които плащат своя дял от данъците.

За да се преодолее тази ситуация, в представения днес план за действие е предвиден нов подход на ЕС, насочен към постигането на справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане. Това ще бъде постигнато посредством редица инициативи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Те стъпват върху Пакета от мерки за прозрачност в данъчното облагане, който Комисията представи през март. Мерките, набелязани в този план за действие, вземат под внимание и текущата работа на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.  

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ

Възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Комисията ще поднови предложението си за въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) като цялостно решение при реформата на корпоративното данъчно облагане.

Чрез ОКООКД може да се постигне широкообхватно решение на проблемите, като се подобри функционирането на единния пазар в полза на предприятията и се ограничат възможностите за избягване на корпоративния данък. В момента преговорите се намират в застой на етап обсъждане на предложението на Комисията за ОКООКД от 2011 г. Като се имат предвид обаче значителните ползи от ОКООКД, като цяло е налице консенсус относно необходимостта преговорите да бъдат подновени. Незабавно ще започне работата по ново предложение за поетапно въвеждане на задължителна ОКООКД. Това ще даде възможност на държавите членки по-бързо да осигурят въвеждането на общата данъчна основа. Консолидацията ще започне като втора стъпка, тъй като тя е най-трудната до момента точка от преговорите. Комисията ще представи това ново предложение възможно най-рано през 2016 г. 

Ефективно данъчно облагане

В плана за действие се проправя пътят за ефективно данъчно облагане в ЕС. Това понятие означава, че предприятата следва да плащат справедлив дял от данъците в държавата, където реализират печалбите си. Това може да се постигне по няколко начина, които не налагат хармонизиране на ставките на корпоративния данък между държавите от ЕС. Например, Комисията предлага мерки, чрез които наред с другото да се сложи край пропуските в законодателството, да се подобри системата за трансферно ценообразуване и да се прилагат по-стриктни правила за преференциалните данъчни режими. Тези инициативи би следвало да спомогнат за активизиране на продължаващия между държавите членки дебат за определяне и съгласуване на подход на ЕС за ефективно данъчно облагане. 

По-голяма прозрачност

В плана за действие са набелязани следващите стъпки за постигане на повече прозрачност при данъчното облагане, както в рамките на ЕС, така и що се отнася до трети държави. Той стъпва върху мерките, предвидени в Пакета от мерки за прозрачност в данъчното облагане, приет през март. За да постигне един по-открит и хармонизиран подход на ЕС към данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, Комисията публикува в целия ЕС списък с трети държави и територии, включени в черен списък от държавите членки. Това може да се използва, за да се идентифицират данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, и да се разработи обща стратегия на ЕС за противодействие. Целта ще бъде да се засилят възможностите на държавите членки за колективна защита срещу външни заплахи, засягащи техните постъпления.

Днес Комисията започна също така обществена консултация, за да събере информация относно необходимостта дружествата публично да оповестяват определена данъчна информация, включително чрез отчитане по държави (ОПД).Тази консултация, както и резултатите от извършваната в момента от Комисията оценка на въздействието, ще изиграят роля при вземането на предстоящите решения в тази област на политиката.  

КОНТЕКСТ

Планът за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане е част от амбициозната програма на Комисията за преодоляване на избягването на данъци, като същeвременно се осигури повече справедливост на единния пазар и се насърчават заетостта, растежът и инвестициите в Европа.

В политическите си насоки от юли 2014 г. председателят Юнкер заяви: „Имаме нужда от по-голяма справедливост на нашия вътрешен пазар. Като признаваме компетентността на държавите членки за техните системи на данъчно облагане, ние трябва да засилим нашите усилия за борба с укриването на данъци и данъчните измами, така че всеки да допринася със справедлив дял.“

Комисията вече започна да изпълнява поетите в работната си програма за 2015 г. ангажименти за прекратяване на данъчните измами и избягването на данъци, както и за гарантиране, че дружествата плащат данъка там, където реализират печалби.

Като първа стъпка, през март тя предложи пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане за постигане на по-открито и засилено сътрудничество между държавите членки в областта на корпоративното данъчно облагане. Основен елемент в пакета беше предложението за автоматичен обмен на информация относно данъчните становища. По време на неофициалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси през април предложението получи единодушна политическа подкрепа от министрите на финансите. В момента тече техническото му обсъждане от държавите членки, а целта е споразумението да се постигне до края на годината.

Представеният днес план за действие представлява втората, по-всеобхватна, стъпка към реформата на корпоративното данъчно облагане в ЕС.

За повече информация вижте:

Въпроси и отговори относно Плана за действие

Въпроси и отговори относно възобновяването на ОКООКД

Уебсайт относно данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие

http://ec.europa.eu/fair-taxation

IP/15/5188

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar