Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Návrh Komisie týkajúci sa nových pravidiel ochrany údajov na podporu jednotného digitálneho trhu EÚ získal podporu ministrov spravodlivosti

Luxemburg 15. jún 2015

Ministri zasadajúci v Rade pre spravodlivosť dnes potvrdili všeobecný prístup k návrhu Komisie týkajúcemu sa všeobecného nariadenia o ochra

Ministri zasadajúci v Rade pre spravodlivosť dnes potvrdili všeobecný prístup k návrhu Komisie týkajúcemu sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Moderné a harmonizované pravidlá na ochranu údajov prispejú k tomu, aby bola Európa pripravená pre digitálny vek a predstavujú krok vpred k dosiahnutiu jednotného digitálneho trhu EÚ. Rokovania v rámci trialógu s Parlamentom a Radou sa začnú už v júni; spoločnou ambíciou je dosiahnuť konečnú dohodu do konca roka 2015.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip vyhlásil: „cítim sa povzbudený týmto pozitívnym krokom vpred k dokonalejším a harmonizovanejším pravidlám ochrany údajov. Ochrana údajov je v srdci jednotného digitálneho trhu, vytvára pevnú základňu, ktorá Európe pomôže lepšie využiť inovatívne digitálne služby ako sú big data a cloud computing.

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, vyhlásila: „Dnes výrazne pokročíme v procese prispôsobovania Európy digitálnemu veku. Občania a podniky si zaslúžia moderné pravidlá ochrany údajov, ktoré držia krok s najnovšími technologickými zmenami. Vysoké normy ochrany údajov posilnia dôveru spotrebiteľov v digitálne služby a podniky získajú prospech z jednotného súboru pravidiel v rámci 28 krajín. Som presvedčená, že s Európskym parlamentom a Radou môžeme dosiahnuť konečnú dohodu do konca tohto roka“.

Cieľom reformy ochrany údajov, ktorú Komisia spustila v roku 2012 (IP/12/46), je umožniť ľuďom lepšie kontrolovať svoje osobné údaje. Modernizované pravidlá zároveň umožnia podnikom čo najviac vyťažiť z možností jednotného digitálneho trhu prostredníctvom znižovania byrokracie a využívania výhod vyplývajúcich z posilnenej dôvery spotrebiteľov. Prísnejší a koherentnejší rámec ochrany údajov umožní väčšiu právnu a praktickú istotu pre občanov, podniky a verejné orgány.

V marci 2014Európsky parlament podporil návrh Komisie na reformu ochrany údajov (pozri MEMO/14/186). Európska rada vyjadrila potrebu v roku 2015 prijať reformu v oblasti ochrany údajov.

Dnešný všeobecný prístup týkajúci sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov obsahuje dohodu o:

  • Jeden kontinent, jeden právny predpis – nariadením sa zavedie jednotný súbor pravidiel ochrany údajov platný v celej EÚ. Spoločnosti sa namiesto 28 právnych predpisov budú zaoberať jedným. Podnikom sa tým ročne ušetria asi 2,3 miliardy EUR. Nové právne predpisy budú navyše prínosom najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ktorým sa zníži byrokratické zaťaženie. Zbytočné administratívne požiadavky, ako napr. povinnosť oznamovania pre spoločnosti, budú odstránené: samotne toto opatrenie im ušetrí 130 miliónov EUR ročne.
  • Posilnené a dodatočné práva - ako je právo byť zabudnutý, sa upevnia. Ak si občan viac neželá, aby sa jeho údaje spracúvali, a neexistujú žiadne legitímne dôvody na ich zachovanie, prevádzkovateľ musí údaje vymazať, pokiaľ sa nepreukáže, že sú naďalej potrebné alebo relevantné. Občania budú lepšie informovaní aj v prípade, keď dôjde k odcudzeniu ich údajov. Právo na prenosnosť údajov uľahčí používateľom prenos osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb.
  • Európske pravidlá na Európskej pôde – spoločnosti so sídlom mimo Európy budú musieť uplatňovať rovnaké pravidlá pri poskytovaní služieb v EÚ.
  • Viac právomocí pre nezávislé vnútroštátne orgány na ochranu údajov – tieto orgány budú posilnené s cieľom účinne presadzovať pravidlá a budú mať právomoc finančne postihovať spoločnosti, ktoré porušujú pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov. Takéto konanie môže mať za následok uloženie pokút až do výšky 1 milióna EUR alebo až do 2 % celkového ročného obratu spoločnosti.
  • Miesto jednotného kontaktu - pre podniky a občanov sa na základe pravidiel zriadi miesto jednotného kontaktu: spoločnosti budú musieť prichádzať do kontaktu len s jediným dozorným orgánom namiesto 28, čím sa im uľahčí a zlacní podnikanie v rámci EÚ. Jednotlivci budú musieť komunikovať iba s ich domovským vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov, vo svojom vlastnom jazyku, a to aj v prípade, ak sú ich osobné údaje spracúvané mimo ich domovskej krajiny.

(Viac informácií je uvedených na webovej stránke: MEMO)

 

Ďalšie kroky

Prvé tripartitné zasadnutie medzi Komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ sa uskutoční 24. júna s účasťou komisárky Jourovej. Tieto tri inštitúcie sa pokúšajú dohodnúť na pláne dokončenia reformy v roku 2015.

 

Ďalšie informácie:

Ochrana údajov EÚ

Návrh na ochranu údajov pre tlač

Tlačová správa o jednotnom digitálnom trhu

IP/15/5176

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar