Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Ministers van Justitie steunen voorstel van de Commissie over nieuwe regels gegevensbescherming om digitale eengemaakte markt EU te stimuleren

Luxemburg, 15 juni 2015

De ministers van Justitie zijn het vandaag eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de aanpak van de algemene verordening gege

De ministers van Justitie zijn het vandaag eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de aanpak van de algemene verordening gegevensbescherming. Met moderne geharmoniseerde regels voor de bescherming van persoonsgegevens is Europa klaar voor het digitale tijdperk en komt de digitale eengemaakte markt in de EU dichterbij. Nog deze maand beginnen de onderhandelingen met het Parlement en de Raad. Uiteindelijk moet voor het einde van dit jaar een definitief akkoord zijn bereikt.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt:"Ik ben zeer verheugd over dezepositieve stap in de richting van verbeterde en geharmoniseerde regels op het gebied van gegevensbescherming. Gegevensbescherming vormt de kern van de digitale eengemaakte markt en biedt een stevig fundament dat Europa kan gebruiken om innovatieve digitale diensten, zoals 'big data'en cloudcomputing, beter te benutten."

Věra Jourová, EU-commissaris voor justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid: “Vandaag is een belangrijke stap gezet die Europa klaarstoomt voor het digitale tijdperk. Burgers en bedrijven hebben recht op moderne regels voor gegevensbescherming, die technologisch bij de tijd zijn. Strenge normen voor de bescherming van persoonsgegevens versterken het consumentenvertrouwen in digitale diensten; bedrijven hebben er voordeel bij als in alle 28 landen dezelfde regels gelden. Ik ben ervan overtuigd dat we voor het einde van het jaar tot een akkoord zullen komen met het Europees Parlement en de Raad.”

De hervorming van de gegevensbescherming die de Commissie in 2012 heeft voorgesteld (zie IP/12/46), moet mensen in staat stellen zelf de controle over hun persoonsgegevens te behouden. Tegelijk kunnen bedrijven, dankzij de gemoderniseerde regels, de mogelijkheden van de digitale eengemaakte markt beter benutten, doordat wordt gesnoeid in de bureaucratie en doordat het vertrouwen van de consument wordt versterkt. Een strakker en meer samenhangend beschermingskader geeft burgers, bedrijven en overheden meer rechtszekerheid en bestrijdt praktische risico's.

Het Europees Parlement heeft in 2014 zijn steun uitgesproken voor het voorstel van de Commissie om de bescherming van persoonsgegevens te hervormen (zie MEMO/14/186). De Europese Raad heeft erop aangedrongen dat de hervorming in 2015 wordt goedgekeurd.

De vandaag goedgekeurde algemene aanpak voor de algemene verordening gegevensbescherming houdt een akkoord in over:

  • één stel regels voor de hele EU — de bescherming van persoonsgegevens wordt in de hele EU op dezelfde manier geregeld. Voor bedrijven geldt overal dezelfde wet, en niet 28 verschillende wetten. Daardoor besparen bedrijven rond 2,3 miljard euro per jaar. De nieuwe regels zijn vooral gunstig voor het mkb, doordat de bureaucratie wordt teruggesnoeid. Onnodige administratieve voorschriften, zoals kennisgevingsvereisten voor bedrijven, komen te vervallen. Dat alleen al bespaart het mkb 130 miljoen euro per jaar;
  • meer rechten en sterkere rechten — het recht om te worden vergeten, wordt versterkt. Als burgers willen dat hun gegevens niet verder worden verwerkt en er geen legitieme redenen zijn om die gegevens te bewaren, moet de verwerker die gegevens wissen, tenzij hij kan aantonen dat de gegevens nog nodig of relevant zijn. Burgers worden ook beter geïnformeerd als hun gegevens zijn gehackt. Door het recht op gegevensportabiliteit kunnen gebruikers hun persoonsgegevens meenemen als zij overstappen naar een andere provider;
  • in Europa gelden Europese regels — buiten Europa gevestigde bedrijven moeten dezelfde regels toepassen als zij in de EU hun diensten aanbieden;
  • meer bevoegdheden voor de onafhankelijke nationale gegevensbeschermingsautoriteiten — deze autoriteiten worden versterkt, zodat zij de regels doeltreffend kunnen handhaven. Zij zullen boetes kunnen uitdelen aan bedrijven die de EU-regels voor gegevensbescherming overtreden. Die boetes kunnen gaan tot maximaal 1 miljoen euro of maximaal 2% van de totale jaaromzet van een bedrijf;
  • één loket — bedrijven en burgers zullen terechtkunnen bij één instantie: bedrijven hebben te maken met slechts één toezichthoudende autoriteit in plaats van 28. Dat maakt het voor bedrijven eenvoudiger en goedkoper om zaken te doen in de hele EU. Particulieren kunnen zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit van hun eigen land in hun eigen taal, ook wanneer hun persoonsgegevens in het buitenland worden verwerkt.

Zie voor meer informatie MEMO

 

Volgende stappen

De eerste trialoog tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad vindt plaats op 24 juni 2015; Commissaris Jourová zal hieraan deelnemen. De drie instellingen zijn van plan overeenstemming te bereiken over een stappenplan in de richting van de voltooiing van de hervorming in 2015.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Digital Single Market press release

IP/15/5176

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar