Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas attīstības institūcijas izveidi nolūkā veicināt MVU finansēšanu

Briselē, 09 jūnijs 2015

Eiropas Komisija ir secinājusi, ka Latvijas projekts jaunas finanšu institūcijas, proti, Latvijas Attīstības finanšu institūcijas (AFI), izveidei ir saderīgs ar ES noteikumiem valsts atbalsta jomā. AFI atvieglostādu mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) un citu tirgus dalībnieku piekļuvi finansējumam, kuri saskaras ar šķēršļiem saistībā ar finansējuma piesaistīšanu tirgū. Komisija secināja, ka jaunā institūcija varētu novērst šādas tirgus nepilnības, neradot nepamatotus konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū.

Latvija 2014. gada decembrī paziņoja Komisijai AFI darbības jomu. AFI nesen tika izveidota, apvienojot trīs valsts īpašumā esošas institūcijas — Altum (bijušo Hipotēku un zemes banku), Latvijas Garantiju aģentūru (LGA) un Lauku attīstības fondu (LAF). Šīs institūcijas iepriekš sniedza dažāda veida finansējumu Latvijas ekonomikā.

Latvija plāno laikposmā no 2015. līdz 2022. gadam no valsts līdzekļiem AFI iepludināt kapitālu vairāk nekā 512 miljonu eiro apmērā. AFI izmantos šos līdzekļus stingri noteiktu uzdevumu ietvaros, pamatojoties uz konstatētajām tirgus nepilnībām. Tā aizdevumu, garantiju, kapitāla iepludināšanas vai dotāciju veidā piedāvās finansējumu galvenokārt MVU, jaunizveidotiem uzņēmumiem, uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu un mikrouzņēmumiem, un arī privātpersonām un uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē. AFI darbosies arī kā finanšu starpnieks un novirzīs finansējumu programmām un projektiem, kurus līdzfinansē starptautiskas finanšu institūcijas, piemēram, Eiropas Investīciju banka vai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Komisija novērtēja minēto pasākumu atbilstoši ES noteikumiem valsts atbalsta jomā, kuri paredz, ka dalībvalstis var piešķirt atbalstu, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību attīstību. Komisija konstatēja, ka AFI iejauksies tikai tad, ja finansējums nebūs viegli pieejams tirgū. Tādējādi tiks novērsts, ka valsts finansējums izspiež no tirgus privātās investīcijas. Turklāt AFI darbībām piemēro konkrētus kritērijus, kas nodrošina, ka ar minētajām darbībām netiek nepamatoti izkropļota konkurence vienotajā tirgū un ka tādējādi tās pilnībā atbilst ES noteikumiem valsts atbalsta jomā.

Minētās trīs institūcijas (Altum, LGA un LAF) pirms apvienošanas veica arī citas darbības, kas nav tieši saistītas ar attīstības finanšu institūcijas pamatmērķiem. Latvijas iestādes ir apņēmušās nodrošināt, ka AFI pēc iespējas ātrāk (vēlākais, līdz 2018. gada 31. decembrim) pārtrauks, likvidēs vai pārdos šīs pārmantotās darbības, kas neietilpst apstiprinātajā AFI darbības jomā.

Ņemot vērā, ka situācija MVU finansējuma tirgū un jo īpaši tirgus nepilnību apmērs var mainīties, Komisija ir piešķīrusi apstiprinājumu līdz 2022. gada 31. decembrim. Šo termiņu pēc atkārtota novērtējuma var pagarināt. Ja turpmāk AFI būs paredzēts uzticēt papildu pienākumus, kas neietilpst uzdevumos, par kuriem ir panākta vienošanās, tie, iespējams būs jāpaziņo Komisija, kurai savukārt tie būs jāapstiprina.


Konteksts

Šodien pieņemtais AFI darbības jomas apstiprinājums ir arī Latvijas Hipotēku un zemes bankas (HZB) pārstrukturēšanas pēdējais posms. HZB sākotnēji darbojās gan kā attīstības banka, gan kā komercbanka. Laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam HZB labā tika veikti dažādi valsts atbalsta pasākumi, kas ietvēra rekapitalizāciju, likviditātes atbalstu un garantijas. 2011. gada pārveides plāns, par ko tika panākta vienošanās starp Latviju un ES, paredzēja, ka HZB ir liegts veikt komercdarbību un tā tiek pārveidota par attīstības banku. Eiropas Komisija 2013. gada jūlijā konstatēja, ka atbalsts, ko Latvija piešķīrusi šai pārveidei, atbilst ES noteikumiem valsts atbalsta jomā. Pēc HZB komercdaļas pārdošanas tās attīstības daļa, kas joprojām darbojās, 2014. gadā tika pārdēvēta par “Altum”.

Šā lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorātaValsts atbalsta reģistra tīmekļa vietnē ar lietas numuru SA.36904, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

IP/15/5146

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar