Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Komisija atbild uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Izbeigt vivisekciju"

Briselē, 03 jūnijs 2015

Šodien Eiropas Komisija izklāstīja, kā tā nodomājusi atbildēt uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) "Izbeigt vivisekciju". Lai gan Komisija ir vienisprātis ar iniciatīvas iesniedzējiem, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem Eiropā pakāpeniski jāizbeidz, tās pieeja šā mērķa sasniegšanā atšķiras no pilsoņu iniciatīvā ierosinātās.

Priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kas atbild par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju, teica: "Pilsoņu iniciatīva "Izbeigt vivisekciju" radusies pārmaiņu laikā — pateicoties ievērojamiem tehnoloģiskiem sasniegumiem, Eiropā pašlaik aizvien mazāk izmanto izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Tomēr pilnībā aizliegt pētījumus ar dzīvniekiem būtu priekšlaicīgi — tas tikai radītu risku, ka biomedicīniskā pētniecība pārceļas aiz ES robežām.

Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella sacīja: "ES tiesību aktu tālejošais mērķis ir izbeigt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Atsaucoties uz šo pilsoņu iniciatīvu, Eiropas Komisija veiks vairākus pasākumus, lai paātrinātu alternatīvo paņēmienu ieviešanu un izmantošanu."

Šodien pieņemtajā Paziņojumā Komisija apliecina, ka ir vienisprātis ar pilsoņu iniciatīvā pausto uzskatu, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir jāizbeidz. Tajā pašā laikā tā norāda, ka tas ir arī galvenais mērķis ES noteikumiem par zinātniskiem mērķiem izmantoto dzīvnieku aizsardzību (Direktīva 2010/63/ES), kurus iniciatīvas atbalstītāji vēlas atcelt. Komisija uzskata, ka direktīva ir pats piemērotākais tiesību akts, lai sasniegtu iniciatīvā izvirzītos mērķus, tāpēc negrasās ierosināt direktīvas atcelšanu. Direktīva ir nepieciešama, lai nodrošinātu pētniecībā izmantoto dzīvnieku augsta līmeņa aizsardzību. Kad direktīva būs bijusi spēkā pietiekami ilgi, Komisija izvērtēs direktīvas lietderību.

Paziņojumā izklāstīts, ko vēl Komisija iecerējusi darīt, lai sasniegtu mērķi — panākt, ka izmēģinājumi ar dzīvniekiem tiek izbeigti. Komisija līdz 2016. gadam sarīkos konferenci zinātniekiem un ieinteresētajām personām un šajā konferencē arī nāks klajā ar progresa ziņojumu par veiktajiem pasākumiem.

Pēdējos desmit gados, pateicoties tehnoloģiskiem sasniegumiem, biomedicīniskajā pētniecībā ir noticis īsts apvērsums. Kā izcilākos sasniegumus var minēt izstrādātos alternatīvos testus, kuros izmanto šūnu vai audu kultūras, un skaitļošanas metodes; tas viss samazina dzīvnieku izmantošanu pētniecībā. Tomēr daudzus komplicētus fizioloģiskus un toksikoloģiskus procesus vēl nav iespējams pienācīgi modelēt vai novērtēt ar alternatīviem paņēmieniem, tāpēc joprojām ir nepieciešami kādi pētījumi ar dzīvniekiem, lai varētu pasargāt cilvēka, dzīvnieku un vides veselību.

Paziņojumā norādīts, ka ir vajadzīgs plašāk izvērst zināšanu apmaiņu, lai varētu straujāk aizstāt, samazināt un pilnveidot izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un ka Komisija arī turpmāk atbalstīs alternatīvo paņēmienu izstrādi un validāciju. Turpināsies dialogs ar ieinteresētajām aprindām, īpaši zinātniekiem, lai virzītos uz mērķi — izbeigt izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Pamatinformācija

ES ir apņēmusies gādāt par dzīvnieku labturību, sabiedrības veselības uzlabošanu un vides aizsardzību. ES tiesību akti par zālēm, ķīmiskajām vielām un pārtikas nekaitīgumu paredz, ka pirms laišanas tirgū šie produkti ir jātestē, lai pierādītu, ka tie ir droši cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

Direktīvas 2010/63/ES mērķis ir nostiprināt tiesību normas aktus par zinātniskajā pētniecībā nepieciešamajiem dzīvniekiem un uzlabot šo dzīvnieku labturību, tajā pašā laikā tiecoties aizstāt, samazināt un pilnveidot šādu dzīvnieku izmantošanu.

"Izbeigt vivisekciju" ir trešā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas savākusi nepieciešamo atbalstu (pirmās divas bija "Viens no mums" un "Right2Water"). To parakstījuši 1,17 miljoni cilvēku, un tā iesniegta Eiropas Komisijai 2015. gada 3. martā.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) tika ieviestas 2012. gada aprīlī kā instruments, lai pilsoņi varētu iesaistīties darba kārtības nospraušanā. EPI nozīmē, ka viens miljons iedzīvotāju no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu var aicināt Eiropas Komisiju rīkoties tajās jomās, kurās tai ir attiecīgas pilnvaras.

Lisabonas līgumā un EPI regulā noteikts, ka Komisijai ir jārīkojas trīs mēnešu laikā kopš brīža, kad ir iesniegta EPI, kam ir vismaz 1 miljons validētu paziņojumu par atbalstu. Tātad Komisijai bija līdz 2015. gada 3. jūnijam jānolemj: vai nu pieņemt tiesību aktu, vai rīkoties kā citādi EPI izvirzīto mērķu sasniegšanas labad, vai nedarīt neko. Komisijai sava rīcība jāpamato paziņojumā, ko pieņēmusi visa komisāru kolēģija.

Eiropas Parlaments 2015. gada 11. maijā rīkoja atklātu uzklausīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Izbeigt vivisekciju", lai dotu iespēju debatēs piedalīties Parlamenta deputātiem, sabiedrības pārstāvjiem, EPI atbalstītājiem un nozares ekspertiem.

Plašāka informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņu iniciatīva "Izbeigt vivisekciju"

Paziņojums, kurā izklāstīti atbildes pasākumi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Izbeigt vivisekciju" http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

IP/15/5094

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar