Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Отговор на Комисията във връзка с европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“

Брюксел, 03 Юни 2015

Европейската комисия днес посочи какви действия смята да предприеме в отговор на европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“. Въпреки че Комисията споделя убеждението, че изпитването върху животни в Европа трябва да бъде постепенно премахнато, нейният подход към постигането на тази цел се различава от предложения в гражданската инициатива.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Инициативата „Спрете вивисекцията“ идва в период на преход — благодарение на големия технологичен напредък броят на случаите на изпитвания върху животни в Европа намалява. При все това пълна забрана на тези изпитвания в ЕС би била преждевременна и би породила опасност от изтегляне на биомедицинските изследвания от Европа“.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, каза: „Крайната цел на законодателството на ЕС е постепенно премахване на изпитванията върху животни. В отговор на гражданската инициатива Европейската комисия предприема редица действия с цел постигане на по-бърз напредък при въвеждането и използването на алтернативни подходи“.

В приетото днес съобщение Комисията потвърждава, че споделя убеждението на подписалите гражданската инициатива, че изпитванията върху животни трябва постепенно да бъдат премахнати.Същевременно тя изтъква, че това е основната цел на правилата на ЕС за защита на животните, използвани за научни цели (Директива 2010/63/ЕС), чиято отмяна се цели с инициативата. Според Комисията точно тази директива е законодателството, необходимо за постигане на целите на инициативата. Поради това не се предлага отмяна на директивата. Тя е необходима, за да се гарантира високо равнище на защита на животните, използвани за научни изследвания. Комисията ще я подложи на преразглеждане, след като директивата е била в действие достатъчно дълго, за да се прецени нейната ефективност.

В съобщението са посочени редица по-нататъшни действия, които Комисията ще предприеме за постигане на целта изпитванията върху животни да бъдат постепенно премахнати. Комисията ще организира конференция с участието на научната общественост и заинтересовани лица до 2016 г. и по този повод ще представи доклад за напредъка на предприетите действия.

През последното десетилетие технологичният напредък доведе до революционни промени в биомедицинските изследвания. Сред големите пробиви са разработването на алтернативни изпитвания, основани на култури от клетки и тъканни култури, както и на компютърни методи, благодарение на които се намалява необходимостта от изпитвания върху животни. Но все още множество сложни физиологични и токсикологични процеси и въздействия не могат да бъдат адекватно моделирани или оценени с помощта на алтернативи, така че някои изпитвания върху животни все още са необходими за напредъка на изследванията и за предпазване на здравето на хората, животните и околната среда.

В съобщението се посочва необходимостта от ускоряване на напредъка в областта на заместването, намаляването и усъвършенстването на използването на изпитвания върху животни чрез обмен на знания. Комисията ще продължи да подкрепя разработването и валидирането на алтернативни подходи. Диалогът със заинтересованите лица — най-вече с научната общност — ще продължи, за да се постигне напредък към целта за постепенно премахване на изпитванията върху животни.

Контекст

ЕС е поел ангажименти в областта на хуманното отношение към животните, подобряването на общественото здраве и опазването на околната среда. Законите на ЕС за лекарствата, химикалите и безопасността на храните изискват изпитване на продуктите преди тяхното пускане на пазара, за да се докаже, че те са безопасни за хората, животните или околната среда.

Целта на Директива 2010/63/ЕС е подсилване на законодателството и подобряване на хуманното отношение към животните, които се използват за научни изследвания, като в същото време в нея е налице стремеж към заместване, намаляване и усъвършенстване на използването на такива животни.

След „Един от нас“ (One of Us) и „Право на вода“ (Right2Water), „Спрете вивисекцията“ (Stop Vivisection) е третата европейска гражданска инициатива, достигнала необходимия праг. Тя бе изпратена на Европейската комисия на 3 март 2015 г. с подписите на 1,17 млн. граждани.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) бе въведена през април 2012 г. Тя е инструмент, чрез който гражданите определят темите, които са на дневен ред. ЕГИ дава възможност на 1 млн. граждани от поне една четвърт от страните от ЕС да отправят призив към Европейската комисия да предприеме действия в области, в които тя има правомощия.

Както е посочено в Договора от Лисабон и Регламента за европейската гражданска инициатива, Комисията трябва да отговори в рамките на три месеца след изпращането на дадена ЕГИ с 1 000 000 валидирани изявления за подкрепа. Тя трябваше да реши до 3 юни 2015 г. дали ще приеме законодателство, дали ще действа по друг начин, за да бъдат постигнати целите на тази ЕГИ, или изобщо няма да предприема действия. Комисията трябваше да обясни основанията си чрез съобщение, прието от цялата колегия на комисарите.

На 11 май 2015 г. в Европейския парламент се състоя публично изслушване във връзка с европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“, за да може въпросът да бъде обсъден от членове на Парламента, широката общественост, подкрепилите инициативата и специалисти в тази област.

За повече информация:

Европейска гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“

Съобщение, в което се посочват действията в отговор на европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

IP/15/5094

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar