Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja przygotowuje plan działania na rzecz sprawiedliwych i sprzyjających wzrostowi systemów podatkowych w Europie

Bruksela, 27 maj 2015

Kolegium komisarzy przeprowadziło dziś debatę orientacyjną na temat środków mających na celu zmianę systemu opodatkowania przedsiębiorstw na bardziej sprawiedliwy, przejrzysty i sprzyjający wzrostowi gospodarczemu. Uzgodniono, że konieczne jest opracowanie nowego unijnego podejścia w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, tak aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom podatkowym, zagwarantować trwałe dochody i stworzyć lepsze otoczenie biznesowe w ramach rynku wewnętrznego.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny powiedział: „Chcemy, aby opodatkowanie przedsiębiorstw było sprawiedliwe i sprzyjało rozwojowi gospodarczemu.Wszystkie przedsiębiorstwa - zarówno duże, jak i małe - muszą płacić podatki w miejscu, gdzie generują zyski.Opodatkowanie przedsiębiorstw należy do kompetencji państw członkowskich, ale niezależnie od tego UE musi ustanowić jasne i odnowione ramy uczciwego i konkurencyjnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw.”

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: Nasze podejście do opodatkowania przedsiębiorstw nie przystaje dłużej do obecnych realiów.Używamyprzestarzałych narzędzi i jednostronnych środków w odpowiedzi na wyzwania cyfrowej, globalnej gospodarki. Aby opodatkowanie przedsiębiorstw było bardziej sprawiedliwe, a jednolity rynek mniej rozdrobniony, musimy dokonać zasadniczego przeglądu ram opodatkowania przedsiębiorstw w UE.Duże, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny móc korzystać z dobrodziejstw rynku wewnętrznego na równych zasadach”.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker uznał zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania za nadrzędny cel polityczny urzędującej Komisji. Głównym celem jest zagwarantowanie, by przedsiębiorstwa były opodatkowane tam, gdzie generują zyski i nie mogły unikać zapłaty stosownego podatku korzystając z agresywnego planowania podatkowego.

Pierwszy ważny krok został podjęty w marcu 2015 r., kiedy Komisja przedstawiła pakiet środków mających zwiększyć przejrzystość podatkową w UE.

Kolegium uzgodniło dzisiaj bardziej kompleksowe podejście do usprawnienia systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE, w którym uwzględniono również międzynarodowe reformy w tej dziedzinie. Dzisiejsza debata orientacyjna zostanie w czerwcu włączona do planu działania, który zawierać będzie strategię wznowienia prac nad wprowadzeniem na szczeblu UE systemu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) w celu wdrożenia środków zwalczania unikania opodatkowania opracowywanych na szczeblu międzynarodowym w ramach OECD, a także w celu dalszego wzmocnienia przejrzystości podatkowej, z uwzględnieniem konieczności zwiększenia efektywności otoczenia podatkowego dla przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym.

Kontekst

W swoich wytycznych politycznych z lipca 2014 r. przewodniczący Juncker stwierdził: „Nasz rynek wewnętrzny musi być bardziej sprawiedliwy.Nie naruszając kompetencji państw członkowskich w kwestii systemów opodatkowania, powinniśmy jednak nasilić starania, aby walczyć z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, tak aby każdy wnosił odpowiedni wkład."

Komisja przystąpiła niezwłocznie do realizacji zobowiązań ustalonych w programie prac, dotyczących zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania oraz zagwarantowania, że przedsiębiorstwa będą płacić podatki w miejscu generowania zysków.

W dniu 18 marca Komisja zaproponowała pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej w celu zwiększenia otwartości i pobudzenia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Kluczowym elementem tego pakietu był wniosek w sprawie automatycznej wymiany informacji o interpretacji prawa podatkowego. Wniosek ten uzyskał jednomyślne poparcie polityczne ze strony ministrów finansów na nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN, które odbyło się w kwietniu w Rydze. Państwa członkowskie omawiają obecnie szczegóły techniczne tego rozwiązania w celu wypracowania porozumienia przed końcem roku.

W pakiecie dotyczącym przejrzystości podatkowej Komisja zapowiedziała, iż przestawi przed nadejściem lata „szczegółowy plan działania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw, w którym Komisja określi swe stanowisko w sprawie sprawiedliwego i wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE oraz zaproponuje szereg inicjatyw dotyczących sposobów osiągnięcia tego celu.”

IP/15/5044

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar