Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen gör framsteg mot en migrationsagenda

Bryssel, 27 maj 2015

Två veckor efter att EU-kommissionen lagt fram den europeiska migrationsagendan antar den i dag de första förslagen i sin övergripande strategi för att hantera migrationen bättre i Europa.

Efter förra månadens tragiska förlust av liv i Medelhavet visade EU:s ledare sin starka vilja till solidaritet mellan EU-länderna för att klara gemensamma utmaningar på migrationsområdet. Med dagens förslag skrider EU-kommissionen från ord till handling och lägger fram omedelbara och långsiktiga åtgärder för att klara de migrationsutmaningar som Europa står inför.

– I dag går EU-kommissionen från ord till handling, säger förste vice ordförande Frans Timmermans.Solidaritet går hand i hand med ansvar. Därför omfattar våra förslag ett starkt krav på korrekt tillämpning av asylreglerna och på att EU-länderna ska göra allt de kan för att förhindra missbruk. Alla som behöver en fristad måste kunna få det i Europa. Personer som inte är berättigade bör dock snabbt identifieras och sändas tillbaka till sina hemländer. Det här är avgörande för att migrationspolitiken ska accepteras i samhället.

– Två veckor efter antagandet av vår migrationsagenda lägger vi nu fram konkreta förslag för hur den ska genomföras, säger den höga representanten Federica Mogherini. Vårt viktigaste mål är att snabbt rädda liv och ge skydd i EU åt personer som behöver det, oavsett om de befinner sig till havs, inom EU och eller i tredjeländer.Därför stärker vi vårt samarbete med ursprungsländer, transitländer och värdländer för flyktingar, inte bara för att stödja asyl- och migrationskapaciteten utan också för att göra något åt själva orsakerna till att människor tvingas fly och migrera: fattigdom, krig, förföljelse, brott mot mänskliga rättigheter samt naturkatastrofer. I går diskuterade jag dessa mål med utvecklingsministrarna, i samband med våra samtal om nya hållbara utvecklingsmål, och jag har åter utbytt synpunkter med FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon om de övergripande åtgärder som vi vill vidta.

– EU-kommissionen har i dag visat att den kan agera snabbt och resolut för att hantera migrationen bättre, säger EU-kommissionären för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos.Programmen för omplacering och vidarebosättning, stärkandet av Triton och Poseidon samt handlingsplanen för att bekämpa smugglare är svaren på de mest akuta utmaningar som möter oss. Samtidigt inleder vi ett offentligt samråd om översynen av blåkortsdirektivet. Vi hoppas att det här samrådet ska ge oss värdefull information som vi kan använda för att förvandla detta instrument till ett verkligt trumfkort för unionen i den globala konkurrensen om begåvning och kompetens.

EU-kommissionen presenterar i dag flera olika konkreta åtgärder för att klara de aktuella migrationsutmaningarna:

  • Omlokalisering: Mekanism för nödsituationer används för att bistå Italien och Grekland: EU-kommissionen föreslår att man ska använda mekanismen för nödsituationer enligt artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna bestämmelse, som aktiveras för första gången, kommer att användas för att inrättandet av ett omlokaliseringsprogram som hjälper Italien och Grekland. Programmet kommer att omfatta syriska och eritreanska medborgare som behöver internationellt skydd och som anländer till antingen Italien eller Grekland efter den 15 april eller efter det att mekanismen startat. Sammanlagt 40 000 personer bör omlokaliseras från Italien och Grekland till andra EU-länder, och fördelningen ska ske med hjälp av en fördelningsnyckel (se bilagorna 1 och 2) under de närmaste två åren. Det här motsvarar omkring 40 % av det totala antalet asylsökande med ett tydligt behov av internationellt skydd som kom till dessa länder under 2014. EU-kommissionen är beredd att göra samma sak om andra EU-länder – som Malta – också får ett plötsligt inflöde av migranter. EU-länderna kommer att få 6 000 euro för varje person som omlokaliseras till deras territorium.
  • Vidarebosättning: Kommissionen har antagit en rekommendation där EU-länderna uppmanas att under de närmaste två åren tillhandahålla vidarebosättning åt 20 000 personer från länder utanför EU som har ett tydligt behov av internationellt skydd enligt FN:s flyktingkommissariat. Detta ska baseras på en fördelningsnyckel (se bilaga 3). EU-länder som deltar i programmet kommer att ha rätt till ekonomiskt stöd och EU kommer att avsätta 50 miljoner euro för 2015–16.
  • En EU-handlingsplan mot smuggling av migranter: Planen för 2015–2020 omfattar konkreta åtgärder för att förhindra och bekämpa människosmuggling. Några exempel på åtgärder är en förteckning över misstänkta fartyg, plattformar för att förbättra samarbetet och informationsutbytet med finansiella institutioner samt samarbeten med internetleverantörer och sociala medier för att säkerställa att internetinnehåll som smugglarna använder för att marknadsföra sina tjänster snabbt upptäcks och tas bort.
  • Riktlinjer för fingeravtryck: För att EU:s gemensamma asyslsystem ska kunna fungera effektivt måste man på ett systematiskt sätt ta fingeravtryck på migranter vid ankomsten. EU-kommissionen har lagt fram riktlinjer för hur EU-länderna på bästa sätt kan klara att ta fingeravtryck på nyanlända personer som söker internationellt skydd. Särskilda grupper från Easo, Frontex och Europol kommer att arbeta ute på fältet för att snabbt identifiera, registrera och ta fingeravgryck på inkommande migranter och bedöma vilka av dem som behöver skydd.
  • Ett offentligt samråd om blåkortsdirektivets framtid: EU-kommissionen vill förbättra EU:s nuvarande blåkortssystem, som ska göra det lättare för högkvalificerade personer att komma till EU och arbeta men som knappt används i dagsläget. Det offentliga samrådet riktar sig till berörda parter (som migranter, arbetsgivare, offentliga organ, fackföreningar, icke-statliga organisationer och arbetsförmedlingar).

Kommissionen noterar den nya operativa planen för Triton Den nya operativa planen för den stärkta gemensamma insatsen Triton omfattar ett nytt antal tillgångar: 10 till havs, 33 på land och 8 i luften samt 121 personalresurser. Den operativa planen utvidgar också Tritons geografiska område i sydvästlig riktning mot Maltas söknings- och räddningsområde så att det område som omfattades av den tidigare italienska Mare Nostrum-insatsen täcks.


Bakgrund

Den 23 april 2014 presenterade Jean-Claude Juncker, i Malta, en invandringsplan i fem punkter, och uppmanade till mer solidaritet i EU:s migrationspolitik som ett led i sin kampanj för att bli EU-kommissionens ordförande.

När han tillträdde som ordförande gav Juncker en kommissionär särskilt ansvar för migrationsfrågor och för att tillsammans med vice ordförande Frans Timmermans, utarbeta en ny migrationspolitik som en av de tio prioriteringarna i de politiska riktlinjerna, det politiska program på vilket Europaparlamentet utsåg kommissionen.

Med utgångspunkt i ett förslag från EU-kommissionen åtog sig medlemsländerna i en förklaring från Europeiska rådet den 23 april 2015 att handla snabbt för att rädda liv och påskynda EU:s agerande på migrationsområdet. En resolution från Europaparlamentet följde några dagar senare.

Den 13 maj 2015 lade EU-kommissionen fram en Europeisk agenda för migration, som innehåller en övergripande strategi som kommer att förbättra hanteringen av alla migrationens aspekter.


Läs mer

Detaljerade frågor och svar om dagens förslag

Förslag till rådets beslut om provisoriska omlokaliseringsåtgärder för Italien och Grekland + Annex

Rekommendation om ett europeiskt vidarebosättningsprogram

EU:s handlingsplan mot migrantsmuggling

Riktlinjer om genomförandet av EU-bestämmelser om skyldigheten att ta fingeravtryck

Offentligt samråd om EU:s blåkortsdirektiv

Allt pressmaterial om den europeiska agendan för migration av den 13 maj 2015

Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor: webbplats

Förste vice ordföranden Frans Timmermans webbplats

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherinis webbplats

Kommissionär Dimitris Avramopoulos webbplats
 

BILAGA 1: Omlokalisering: Fördelningsnyckel för Italien

 

Total nyckel

Fördelning per EU-land (24 000 asylsökande omlokaliserade)

Österrike

3,03 %

728

Belgien

3,41 %

818

Bulgarien

1,43 %

343

Kroatien

1,87 %

448

Cypern

0,43 %

104

Tjeckien

3,32 %

797

Estland

1,85 %

443

Finland

1,98 %

475

Frankrike

16,88 %

4 051

Tyskland

21,91 %

5 258

Ungern

2,07 %

496

Lettland

1,29 %

310

Litauen

1,26 %

302

Luxemburg

0,92 %

221

Malta

0,73 %

175

Nederländerna

5,12 %

1 228

Polen

6,65 %

1 595

Portugal

4,25 %

1 021

Rumänien

4,26 %

1 023

Slovakien

1,96 %

471

Slovenien

1,24 %

297

Spanien

10,72 %

2 573

Sverige

3,42 %

821

 

Bilaga 2: Omlokalisering: Fördelningsnyckel för Grekland

 

Total nyckel

Fördelning per EU-land (16 000 asylsökande omlokaliserade)

Österrike

3,03 %

485

Belgien

3,41 %

546

Bulgarien

1,43 %

229

Kroatien

1,87 %

299

Cypern

0,43 %

69

Tjeckien

3,32 %

531

Estland

1,85 %

295

Finland

1,98 %

317

Frankrike

16,88 %

2 701

Tyskland

21,91 %

3 505

Ungern

2,07 %

331

Lettland

1,29 %

207

Litauen

1,26 %

201

Luxemburg

0,92 %

147

Malta

0,73 %

117

Nederländerna

5,12 %

819

Polen

6,65 %

1 064

Portugal

4,25 %

680

Rumänien

4,26 %

682

Slovakien

1,96 %

314

Slovenien

1,24 %

198

Spanien

10,72 %

1 715

Sverige

3,42 %

548

 

 Bilaga 3: Vidarebosättning: Fördelningsnyckel


Total nyckel

Fördelning per EU-land (20 000 asylsökande omlokaliserade)

Österrike

2,22 %

444

Belgien

2,45 %

490

Bulgarien

1,08 %

216

Kroatien

1,58 %

315

Cypern

0,34 %

69

Tjeckien

2,63 %

525

Danmark

1,73 %

345

Estland

1,63 %

326

Finland

1,46 %

293

Frankrike

11,87 %

2 375

Tyskland

15,43 %

3 086

Grekland

1,61 %

323

Ungern

1,53 %

307

Irland

1,36 %

272

Italien

9,94 %

1 989

Lettland

1,10 %

220

Litauen

1,03 %

207

Luxemburg

0,74 %

147

Malta

0,60 %

121

Nederländerna

3,66 %

732

Polen

4,81 %

962

Portugal

3,52 %

704

Rumänien

3,29 %

657

Slovakien

1,60 %

319

Slovenien

1,03 %

207

Spanien

7,75 %

1 549

Sverige

2,46 %

491

Storbritannien

11,54 %

2 309


IP/15/5039

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar