Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska Komisia napreduje v plnení migračnej agendy

Brusel, 27 máj 2015

Dva týždne po predstavení európskej migračnej agendy Komisia dnes prijíma prvé návrhy v rámci svojho komplexného prístupu k zlepšeniu riadenia migrácie.

Po minulomesačných hrozných stratách na životoch v Stredozemnom mori prijali európski lídri pevný záväzok k solidarite medzi členskými štátmi s cieľom riešiť spoločné migračné problémy. Prostredníctvom dnešných návrhov Komisia premieňa slová na skutky a prichádza s okamžitou a dlhodobou reakciou na migračné výzvy, ktorým Európa čelí.

Prvý podpredseda Frans Timmermans vyhlásil: „Komisia dnes začína meniť slová na skutky. Solidarita ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Práve preto naše návrhy zahŕňajú dôraznú požiadavku, aby sa azylové pravidlá riadne uplatňovali a aby členské štáty urobili všetky kroky potrebné na zamedzenie zneužívania. Každý, kto potrebuje útočisko, by ho mal v Európe nájsť. Tých, ktorí nemajú oprávnený nárok, však treba pohotovo identifikovať a vrátiť do ich domovskej krajiny. Tieto pravidlá majú zásadný význam pre akceptovanie migračných politík spoločnosťou.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová vyhlásila: „Dva týždne po prijatí našej agendy dnes predstavujeme konkrétne návrhy na jej vykonávanie s jedným hlavným cieľom: rýchlo zachraňovať životy a poskytovať ľuďom v núdzi ochranu v EÚ, či sa už nachádzajú na mori, v Európskej únii alebo v tretích krajinách. Z tohto dôvodu chceme zintenzívniť našu spoluprácu s krajinami pôvodu, tranzitnými krajinami a krajinami, ktoré prijímajú utečencov, nielen na podporu azylových a migračných kapacít, ale aj s cieľom riešiť základné príčiny, ktoré nútia ľudí unikať a migrovať: chudobu, vojny, prenasledovanie, porušovanie ľudských práv a prírodné katastrofy. Včera som o týchto cieľoch diskutovala s ministrami pre rozvoj v rámci našich úvah o nových cieľoch udržateľného rozvoja a s generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom sme si opäť vymenili názory na komplexné kroky, ktoré chceme prijať.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Komisia dnes ukázala, že s cieľom zlepšiť riadenie migrácie dokáže konať rýchlo a rázne. Systémami relokácie a presídľovania, spolu s posilnením operácií Triton a Poseidon a akčným plánom na boj proti prevádzačom, reagujeme na najsúrnejšie výzvy, ktorým čelíme. Zároveň otvárame verejnú konzultáciu o revízii smernice o modrej karte a veríme, že nám táto konzultácia prinesie cenné informácie, ktoré nám umožnia premeniť tento nástroj na skutočnú vizitku Únie v rámci globálnej súťaže o talenty a zručnosti.

Európska komisia dnes predstavuje niekoľko rôznych a konkrétnych opatrení v rámci reakcie na aktuálne migračné výzvy:

  • Relokácia: Mechanizmus reakcie na núdzové situácie na pomoc Taliansku a Grécku: Európska komisia navrhuje použiť mechanizmus reakcie na núdzové situácie podľa článku 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Toto ustanovenie, ktoré sa aktivuje prvýkrát, sa použije na vytvorenie núdzového relokačného systému na pomoc Taliansku a Grécku. Tento systém sa bude vzťahovať na štátnych príslušníkov Sýrie a Eritrey, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, a ktorí do Talianska alebo Grécka pricestovali po 15. apríli 2015 alebo pricestujú po aktivácii mechanizmu. Počas nasledujúcich dvoch rokov by sa z Talianska a Grécka do ostatných členských štátov EÚ malo na základe rozdeľovacieho kľúča (pozri prílohy 1 a 2) premiestniť 40 000 ľudí, čo predstavuje približne 40 % z celkového počtu žiadateľov o azyl, ktorí jasne potrebujú medzinárodnú ochranu, a ktorí vstúpili na územie týchto krajín v roku 2014. Komisia je pripravená postupovať rovnako, ak náhlemu prílevu migrantov budú čeliť ďalšie členské štáty, napríklad Malta. Členské štáty dostanú za každú osobu premiestnenú na ich územie 6 000 EUR.
  • Presídlenie: Komisia prijala odporúčanie, v ktorom vyzýva členské štáty, aby v priebehu dvoch rokov presídlili 20 000 ľudí z krajín mimo EÚ, ktorí jasne potrebujú medzinárodnú ochranu identifikovanú UNHCR, na základe rozdeľovacieho kľúča (pozri prílohu 3). Členské štáty, ktoré sa na systéme zúčastnia, budú mať nárok na finančnú podporu zo sumy 50 miliónov EUR, ktorú EÚ vyčlení na obdobie rokov 2015 – 2016.
  • Akčný plán EÚ proti prevádzačstvu: V pláne na obdobie rokov 2015 – 2020 sa stanovujú konkrétne opatrenia zamerané na prevenciu a boj proti prevádzačstvu. Medzi tieto opatrenia patrí vytvorenie zoznamu podozrivých plavidiel; špecializované platformy na posilnenie spolupráce a výmeny informácií s finančnými inštitúciami a spolupráca s poskytovateľmi internetových služieb a sociálnymi médiami s cieľom zabezpečiť pohotové odhaľovanie a odstraňovanie internetového obsahu, ktorý používajú prevádzači na propagáciu svojich aktivít.
  • Usmernenia k odberu odtlačkov prstov: Ak má spoločný azylový systém fungovať efektívne, migrantom sa po príchode musia systematicky odoberať odtlačky prstov. Útvary Komisie vydali pre členské štáty usmernenia, ktorými sa stanovuje prístup k odberu odtlačkov prstov nových žiadateľov o medzinárodnú ochranu založený na najlepších postupoch. „Hotspot“ tímy úradu EASO a agentúr Frontex a Europol budú pracovať v teréne s cieľom rýchlo identifikovať a zaregistrovať prichádzajúcich migrantov, odobrať im odtlačky prstov a posúdiť tých, ktorí potrebujú ochranu.
  • Verejná konzultácia o budúcnosti smernice o modrej karte: Komisia chce zlepšiť súčasný systém modrej karty EÚ, ktorého cieľom je uľahčiť vysokokvalifikovaným osobám príchod do EÚ za prácou, ktorý sa však v súčasnosti využíva zriedkavo. V tejto verejnej konzultácii sa zainteresované strany (migranti, zamestnávatelia, vládne organizácie, odborové zväzy, mimovládne organizácie, pracovné agentúry atď.) vyzývajú, aby sa podelili o svoje názory na modrú kartu EÚ a na to, ako by sa tento systém mohol zlepšiť.

Komisia berie na vedomie aj nový operačný plán operácie Triton. V novom operačnom pláne posilnenej spoločnej operácie Triton sa stanovuje nové množstvo prostriedkov: 10 námorných, 33 pozemných a 8 vzdušných prostriedkov, ako aj 121 pracovníkov. V operačnom pláne sa takisto rozširuje zemepisná oblasť operácie Triton smerom na juh k hraniciam maltskej pátracej a záchrannej zóny s cieľom pokryť územie niekdajšej talianskej operácie Mare Nostrum.


Súvislosti

Jean-Claude Juncker predstavil 23. apríla 2014 na Malte päťbodový plán pre prisťahovalectvo, ktorým v rámci kampane svojej kandidatúry na post predsedu Európskej komisie vyzval k väčšej solidarite v migračnej politike EÚ.

Pri nástupe do funkcie poveril predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker komisára osobitne zodpovedného za migráciu, aby v koordinácii s prvým podpredsedom Timmermansom pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorít politických usmernení, politického programu, na základe ktorého Európsky parlament zvolil Komisiu.

Na základe návrhu Európskej komisie sa vo vyhlásení Európskej rady z 23. apríla 2015 členské štáty zaviazali prijať rýchle opatrenia na záchranu životov a posilniť činnosť EÚ v oblasti migrácie. Uznesenie Európskeho parlamentu nasledovalo o niekoľko dní neskôr.

Európska komisia 13. mája 2015 predložila svoju európsku migračnú agendu, v ktorej stanovuje komplexný prístup, ktorým sa riadenie migrácie zlepší vo všetkých aspektoch.


Ďalšie informácie

Podrobné otázky a odpovede k dnešným návrhom

Návrh rozhodnutia Rady o dočasných relokačných opatreniach pre Taliansko a Grécko + Annex

Odporúčanie týkajúce sa európskeho systému presídľovania

Akčný plán EÚ proti prevádzačstvu

Usmernenia o uplatňovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa povinnosti odoberať odtlačky prstov

Verejná konzultácia o modrej karte EÚ

Kompletné informácie pre tlač o európskej migračnej agende z 13. mája 2015

Webová lokalita Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti

Webová lokalita prvého podpredsedu Fransa Timmermansa

Webová lokalita vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie Federiky Mogheriniovej

Webová lokalita komisára Dimitrisa Avramopoulosa

 

PRÍLOHA 1: Relokácia: Rozdeľovací kľúč pre Taliansko

 

Celkový kľúč

Prídel členského štátu (z 24 000 premiestnených žiadateľov)

Rakúsko

3,03 %

728

Belgicko

3,41 %

818

Bulharsko

1,43 %

343

Chorvátsko

1,87 %

448

Cyprus

0,43 %

104

Česká republika

3,32 %

797

Estónsko

1,85 %

443

Fínsko

1,98 %

475

Francúzsko

16,88 %

4 051

Nemecko

21,91 %

5 258

Maďarsko

2,07 %

496

Lotyšsko

1,29 %

310

Litva

1,26 %

302

Luxembursko

0,92 %

221

Malta

0,73 %

175

Holandsko

5,12 %

1 228

Poľsko

6,65 %

1 595

Portugalsko

4,25 %

1 021

Rumunsko

4,26 %

1 023

Slovensko

1,96 %

471

Slovinsko

1,24 %

297

Španielsko

10,72 %

2 573

Švédsko

3,42 %

821

 

Príloha 2: Relokácia: Rozdeľovací kľúč pre Grécko

 

Celkový kľúč

Prídel členského štátu (zo 16 000 premiestnených žiadateľov)

Rakúsko

3,03 %

485

Belgicko

3,41 %

546

Bulharsko

1,43 %

229

Chorvátsko

1,87 %

299

Cyprus

0,43 %

69

Česká republika

3,32 %

531

Estónsko

1,85 %

295

Fínsko

1,98 %

317

Francúzsko

16,88 %

2 701

Nemecko

21,91 %

3 505

Maďarsko

2,07 %

331

Lotyšsko

1,29 %

207

Litva

1,26 %

201

Luxembursko

0,92 %

147

Malta

0,73 %

117

Holandsko

5,12 %

819

Poľsko

6,65 %

1 064

Portugalsko

4,25 %

680

Rumunsko

4,26 %

682

Slovensko

1,96 %

314

Slovinsko

1,24 %

198

Španielsko

10,72 %

1 715

Švédsko

3,42 %

548

 

Príloha 3: Presídlenie: Rozdeľovací kľúč


Celkový kľúč

Prídel členského štátu (z 20 000 presídlených žiadateľov)

Rakúsko

2,22 %

444

Belgicko

2,45 %

490

Bulharsko

1,08 %

216

Chorvátsko

1,58 %

315

Cyprus

0,34 %

69

Česká republika

2,63 %

525

Dánsko

1,73 %

345

Estónsko

1,63 %

326

Fínsko

1,46 %

293

Francúzsko

11,87 %

2 375

Nemecko

15,43 %

3 086

Grécko

1,61 %

323

Maďarsko

1,53 %

307

Írsko

1,36 %

272

Taliansko

9,94 %

1 989

Lotyšsko

1,10 %

220

Litva

1,03 %

207

Luxembursko

0,74 %

147

Malta

0,60 %

121

Holandsko

3,66 %

732

Poľsko

4,81 %

962

Portugalsko

3,52 %

704

Rumunsko

3,29 %

657

Slovensko

1,60 %

319

Slovinsko

1,03 %

207

Španielsko

7,75 %

1 549

Švédsko

2,46 %

491

Spojené kráľovstvo

11,54 %

2 309


IP/15/5039

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar