Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Postęp w realizacji unijnego programu w zakresie migracji

Bruksela, 27 maj 2015

Dwa tygodnie po przedstawieniu programu w zakresie migracji Komisja Europejska przyjmuje dziś pierwsze inicjatywy wchodzące w zakres kompleksowej koncepcji poprawy sposobów rozwiązywania kwestii migracji.

Po tragicznych wydarzeniach i śmierci wielu osób na Morzu Śródziemnym przywódcy państw członkowskich stanowczo zobowiązali się do solidarności, mającej na celu wspólne stawienie czoła wyzwaniom związanym z migracją. Przedkładając dzisiaj swoje propozycje, Komisja przekuwa słowa w czyny i ustanawia działania, które stanowią bezpośrednią i długofalową reakcję na wyzwanie, jakie migracja stwarza dla Europy.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans oświadczył: „Komisja wypełnia dziś słowa treścią w postaci konkretnych działań.Solidarność idzie w parze z odpowiedzialnością.Dlatego nasze propozycje zawierają wyraźny wymóg właściwego stosowania zasad udzielania azylu i dołożenia przez państwa członkowskie wszelkich starań, aby zapobiec nadużyciom.Każdy potrzebujący schronienia powinien je znaleźć w Europie.Należy jednak szybko wykrywać tych, którzy nie mają uzasadnionych podstaw, by się o nie ubiegać, i odsyłać ich do ojczyzny.Takie podejście jest niezbędne, aby polityka migracyjna została zaakceptowana przez nasze społeczeństwa”.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini stwierdziła: Dwa tygodnie po przyjęciu programu w zakresie migracji przedkładamy dzisiaj konkretne propozycje jego realizacji, której głównym celem jestszybkie ratowanie życia i zapewnienie w Unii Europejskiej ochrony ludziom, którzy jej potrzebują: na morzu, na terytorium UE lub w państwach trzecich.Dlatego też zwiększamy intensywność współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu oraz z państwami, na których terytorium przebywają uchodźcy, nie tylko w celu wzmocnienia potencjału azylowego i migracyjnego, ale także aby zapanować nad podstawowymi przyczynami zmuszającymi ludzi do ucieczki i migracji:ubóstwem, wojną, prześladowaniami, gwałceniem praw człowieka i klęskami żywiołowymi.Omawiałam wczoraj te cele z ministrami ds. rozwoju w ramach rozważań na temat nowych zrównoważonych celów rozwojowych i dokonałam ponownej wymiany poglądów z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-moonem na temat kompleksowych działań, które chcemy podjąć”.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił: „Komisja udowodniła dzisiaj, że potrafi działać szybko i zdecydowanie, aby lepiej radzić sobie z migracją.Programy relokacji i przesiedleń w połączeniu ze wzmocnieniem operacji »Tryton« i »Posejdon« oraz planem działania w zakresie walki z przemytnikami ludzi, stanowią odpowiedź na najpilniejsze wyzwania, którym musimy stawić czoło.Jednocześnie uruchamiamy publiczne konsultacje na temat przeglądu dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Mamy nadzieję, że konsultacje te dostarczą cennych impulsów do przekształcenia tego instrumentu w prawdziwą wizytówkę Unii Europejskiej w światowym współzawodnictwie o pozyskanie talentów i umiejętności”.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj kilka zróżnicowanych i konkretnych środków reagowania na obecne wyzwania związane z migracją.

  • Relokacja: Mechanizm reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych w celu udzielenia pomocy Włochom i Grecji: Komisja Europejska proponuje zastosowanie mechanizmu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z art. 78 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Przepis ten, który zostanie wykorzystany po raz pierwszy, posłuży do opracowania programu relokacji w nadzwyczajnej sytuacji w celu udzielenia pomocy Włochom i Grecji. Program będzie miał zastosowanie w odniesieniu do obywateli Syrii i Erytrei wymagających międzynarodowej ochrony, którzy przybyli do Włoch bądź do Grecji po 15 kwietnia 2015 r. lub przybędą tam po uruchomieniu tego mechanizmu Relokacja obejmie łącznie 40 000 osób przemieszczonych z Włoch i Grecji do innych państw członkowskich UE w oparciu o klucz podziału (zob. załączniki 1 i 2) w ciągu najbliższych dwóch lat, co odpowiada ok. 40 proc. całkowitej liczby osób ubiegających się o udzielenie azylu, w oczywisty sposób wymagających międzynarodowej ochrony, które wjechały na terytorium tych państw w 2014 r. Komisja jest gotowa do takiego samego działania, jeśli inne państwa członkowskie – takie jak Malta – także staną w obliczu nagłego napływu migrantów. Państwa członkowskie otrzymają 6000 euro na każdą osobę przesiedloną na ich terytorium.
  • Przesiedlenia: Komisja przyjęła zalecenie, w którym zwraca się do państw członkowskich o dokonanie w ciągu dwóch lat przesiedlenia 20 000 osób spoza UE, uznanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) za w oczywisty sposób wymagające międzynarodowej ochrony, w oparciu o klucz podziału (zob. załącznik 3). Państwa członkowskie uczestniczące w systemie przesiedleń są uprawnione do uzyskania wsparcia finansowego i unia przeznacza na ten cel na lata 2015–2016 50 mln euro.
  • Unijny plan przeciwdziałania przemytowi ludzi: W planie na lata 2015–2020 określono konkretne działania w celu zapobieżenia przemytowi migrantów i rozprawienia się z tym procederem. Działania obejmują stworzenie wykazu podejrzanych statków, utworzenie specjalnych platform wzmocnionej współpracy i wymiany informacji z instytucjami finansowymi, a także współpracę z dostawcami usług internetowych oraz mediami społecznościowymi w celu zagwarantowania szybkiego wykrywania i usuwania treści internetowych propagujących działania przemytników.
  • Wytyczne dotyczące pobierania odcisków palców: Aby wspólny system azylowy UE funkcjonował sprawnie, od migrantów w momencie przybycia należy systematycznie pobierać odciski palców. Służby Komisji ogłosiła wytyczne dla państw członkowskich, w których wskazano najlepsze praktyki w zakresie pobierania odcisków palców od nowo przybyłych osób ubiegających się o pomoc międzynarodową. Zespoły typu „Hotspot” utworzone przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Frontex i Europol będą pracować w terenie w celu szybkiej identyfikacji i rejestracji napływających migrantów oraz pobierania od nich odcisków palców, a także dokonania oceny, kto spośród nich wymaga ochrony.
  • Konsultacje publiczne dotyczące przyszłości dyrektywy w sprawie niebieskiej karty: Komisja pragnie udoskonalić istniejący program obecnie rzadko stosowanej unijnej niebieskiej karty, której celem jest ułatwienie osobom o wysokich kwalifikacjach wjazdu do UE i podjęcia pracy. W konsultacjach zainteresowane strony (migranci, pracodawcy, agencje rządowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, biura pośrednictwa pracy itp.) będą mogły dokonać wymiany poglądów na temat unijnej niebieskiej karty i możliwości jej udoskonalenia.

Komisja przyjmuje też do wiadomości nowy plan operacyjny operacji „Tryton”. W nowym planie operacyjnym wzmocnionej wspólnej operacji „Tryton” określono nową wielkość zasobów: 10 jednostek morskich, 33 pojazdy i 8 statków powietrznych oraz 121 osób. W planie operacyjnym rozszerzono też geograficzny zasięg operacji „Tryton” na południe do granic maltańskiej strefy działań poszukiwawczych i ratowniczych, tak aby objąć nim obszar wcześniejszej włoskiej operacji „Mare Nostrum”.


Kontekst

W ramach kampanii o wybór na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił 23 kwietnia 2014 na Malcie pięciopunktowy plan dotyczący imigracji, w którym wezwał do większej solidarności w unijnej polityce migracyjnej.

Obejmując urząd, przewodniczący Komisji europejskiej Jean-Claude Juncker powierzył komisarzowi odpowiedzialnemu za migrację zadanie opracowania we współpracy z pierwszym wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem nowej polityki migracyjnej, która jest jednym z 10 priorytetów wytycznych politycznych, programu politycznego, na którego podstawie Parlament Europejski dokonał wyboru składu Komisji

W oparciu o propozycję Komisji Europejskiej w oświadczeniu Rady Europejskiej z 23 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia szybkich działań w celu ratowania życia oraz przyspieszenia działań UE w zakresie migracji. Kilka dni później została opublikowana rezolucja Parlamentu Europejskiego.

W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła europejski program w zakresie migracji, w którym określono kompleksową koncepcję, która poprawi sposób radzenia sobie z kwestią migracji we wszystkich jej aspektach


Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi na temat dzisiejszego wniosku

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie tymczasowych środków w zakresie relokacji dotyczących Włoch i Grecji + Annex

Zalecenie dotyczące europejskiego programu przesiedleń

Unijny plan działania przeciwdziałania przemytowi ludzi

Wytyczne w zakresie stosowania unijnych przepisów dotyczących obowiązku pobierania odcisków palców

Konsultacje publiczne dotyczące dyrektywy w sprawie niebieskiej karty

Pełny pakiet materiałów prasowych dotyczących europejskiego programu w zakresie migracji z 13 maja 2015 r.

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych

Strona internetowa pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa

Strona internetowa Wysokiej Przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini

Strona internetowa komisarza Dimitrisa Avramopoulosa

 

ZAŁĄCZNIK 1: Relokacja: klucz podziału w odniesieniu do Włoch

 

Podział ogółem

Liczba osób w podziale na państwa członkowskie (24 000 osób objętych relokacją)

Austria

3,03%

728

Belgia

3,41%

818

Bułgaria

1,43%

343

Chorwacja

1,87%

448

Cypr

0,43%

104

Estonia

1,85%

443

Finlandia

1,98%

475

Francja

16,88%

4 051

Hiszpania

10,72%

2 573

Litwa

1,26%

302

Luksemburg

0,92%

221

Łotwa

1,29%

310

Malta

0,73%

175

Niderlandy

5,12%

1 228

Niemcy

21,91%

5 258

Polska

6,65%

1 595

Portugalia

4,25%

1 021

Republika Czeska

3,32%

797

Rumunia

4,26%

1 023

Słowacja

1,96%

471

Słowenia

1,24%

297

Szwecja

3,42%

821

Węgry

2,07%

496

 

ZAŁĄCZNIK 2: Relokacja: klucz podziału w odniesieniu do Grecji

 

Podział ogółem

Liczba osób w podziale na państwa członkowskie (16 000 osób objętych relokacją)

Austria

3,03%

485

Belgia

3,41%

546

Bułgaria

1,43%

229

Chorwacja

1,87%

299

Cypr

0,43%

69

Estonia

1,85%

295

Finlandia

1,98%

317

Francja

16,88%

2 701

Hiszpania

10,72%

1 715

Litwa

1,26%

201

Luksemburg

0,92%

147

Łotwa

1,29%

207

Malta

0,73%

117

Niderlandy

5,12%

819

Niemcy

21,91%

3 505

Polska

6,65%

1 064

Portugalia

4,25%

680

Republika Czeska

3,32%

531

Rumunia

4,26%

682

Słowacja

1,96%

314

Słowenia

1,24%

198

Szwecja

3,42%

548

Węgry

2,07%

331

 

ZAŁĄCZNIK 3: Przesiedlenia: klucz podziału


Podział ogółem

Liczba osób w podziale na państwa członkowskie (20 000 osób do przesiedlenia)

Austria

2,22%

444

Belgia

2,45%

490

Bułgaria

1,08%

216

Chorwacja

1,58%

315

Cypr

0,34%

69

Dania

1,73%

345

Estonia

1,63%

326

Finlandia

1,46%

293

Francja

11,87%

2 375

Grecja

1,61%

323

Hiszpania

7,75%

1 549

Irlandia

1,36%

272

Litwa

1,03%

207

Luksemburg

0,74%

147

Łotwa

1,10%

220

Malta

0,60%

121

Niderlandy

3,66%

732

Niemcy

15,43%

3 086

Polska

4,81%

962

Portugalia

3,52%

704

Republika Czeska

2,63%

525

Rumunia

3,29%

657

Słowacja

1,60%

319

Słowenia

1,03%

207

Szwecja

2,46%

491

Węgry

1,53%

307

Włochy

9,94%

1 989

Zjednoczone Królestwo

11,54%

2 309


IP/15/5039

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar