Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Další krok Komise v otázce migrace

Brusel, 27 květen 2015

Dva týdny poté, co představila svůj Evropský program pro migraci, dnes Komise přijímá první návrhy ze svého komplexního přístupu k lepšímu řízení migrace.

V návaznosti na tragické ztráty na životech minulý měsíc ve Středozemním moři se vedoucí evropští představitelé pevně zavázali, že členské státy budou solidárně řešit společné výzvy v souvislosti s migrací. Prostřednictvím dnešních návrhů Komise mění slova v činy a bezprostředně reaguje na mimořádnou situaci, s níž se v současné době potýkáme ve Středozemním moři.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Komise dnes páruje slava a činy. Solidarita jde ruku v ruce s odpovědností. Z tohoto důvodu naše návrhy zahrnují důrazný požadavek, aby byla řádně uplatňována pravidla pro azyl a aby členské státy učinily vše pro to, aby se předešlo jejich zneužívání. Každý, kdo potřebuje útočiště, měl by ho v Evropě nalézt. Avšak ti, kteří nemají žádné odůvodněný nárok, by měli být rychle rozpoznáni a navráceni do své vlasti. To je zásadní prvek k tomu, aby společnost vstřícně přijala migrační politiky.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Federica Mogheriniová uvedla: "Dnes, dva týdny po přijetí našeho programu, předkládáme konkrétní návrhy na jeho provádění s jedním hlavním cílem: rychle zachránit životy a poskytnout ochranu v EU osobám, které ji potřebují, ať už na moři, na souši v EU nebo ve třetích zemích. Z tohoto důvodu posilujeme spolupráci se zeměmi původu, tranzitními zeměmi, které uprchlíkům poskytují útočiště, nejen za účelem podpory azylové a migrační kapacity, ale také s cílem řešit hluboké příčiny, které nutí lidi utíkat a migrovat: chudobu, války, pronásledování, porušování lidských práv a přírodní katastrofy. Včera jsem jednala o těchto cílech s ministry rozvoje v souvislosti s úvahami o nových cílech udržitelného rozvoje a znovu jsem si vyměnila názory s generálním tajemníkem OSN Ban Ki Munem o komplexních opatřeních, jež hodláme přijmout.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos sdělil: "Komise dnes ukázala, že dokáže jednat rychle a rozhodně v zájmu lepšího řízení migrace. Plány na přemístění a znovuusídlení společně s posilováním operací Triton a Poseidon a akční plán boje proti převaděčům reagují na nejnaléhavější problémy, s nimiž jsme konfrontováni. Zároveň zahajujeme veřejnou konzultaci ohledně revize směrnice o modré kartě, jež – jak doufáme – nám přinese cenné příspěvky pro přeměnu tohoto nástroje na skutečnou vizitku Unie v globální soutěži o talentované a kvalifikované lidi.

Evropská komise dnes představila několik různých a konkrétních opatření v reakci na aktuální výzvy v oblasti migrace:

  • Přemísťování: Mechanismus reakce na mimořádné události s cílem pomoci Itálii a Řecku: Evropská komise navrhuje využít mechanismus nouzové reakce podle čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto ustanovení, které je aktivováno poprvé, se použije k sestavení nouzového plánu přemístění na podporu Itálie a Řecka. Tento plán se bude vztahovat na Syřany a Eritrejce, kteří potřebují mezinárodní ochranu a kteří dorazili do Itálie nebo do Řecka po 15. dubnu 2015 nebo kteří dorazí po aktivaci mechanismu. V příštích 2 letech by mělo být z Itálie a Řecka přemístěno do jiných členských států EU celkem 40 000 osob na základě rozdělovacího klíče (viz příloha 1 a 2), což odpovídá přibližně 40 % z celkového počtu žadatelů o azyl, kteří nesporně potřebují mezinárodní ochranu a kteří vstoupili na území těchto zemí v roce 2014. Komise je připravena učinit totéž, bude-li náhlému přílivu migrantů čelit také jiný členský stát – například Malta. Členské státy obdrží 6 000 EUR na každou osobu přemístěnou na jejich území.
  • Přesídlení: Komise přijala doporučení, v němž žádá členské státy, aby v příštích 2 letech na základě rozdělovacího klíče (viz příloha 3) přesídlily ze zemí mimo EU 20 000 osob, které nesporně potřebují mezinárodní ochranu a které označí UNHCR. Členské státy, které se účastní tohoto programu, budou mít nárok na finanční podporu, na niž EU uvolnila 50 milionů EUR pro období 2015–2016.
  • Akční plán EU proti pašování přistěhovalců: Plán na léta 2015–2020 vytyčuje konkrétní opatření na prevenci a potírání pašování přistěhovalců. Opatření zahrnují vytvoření seznamu podezřelých plavidel; specializované platformy pro posílení spolupráce a výměnu informací s finančními institucemi a spolupráci s poskytovateli internetových služeb a se sociálními médii s cílem rychle odhalovat a odstraňovat obsah, jenž využívají pašeráci k propagaci své činnosti.
  • Pokyny ke snímání otisků: Aby mohl společný azylový systém EU účinně fungovat, musí být migrantům při příjezdu systematicky snímány otisky prstů. Útvary Komise zveřejnily pro členské státy pokyny, které stanoví osvědčené postupy pro snímání otisků prstů nově došlých žadatelů o mezinárodní ochranu. Týmy „hotspot“ Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), agentura Frontex a Europol budou pracovat v terénu a rychle identifikovat, registrovat, snímat otisky prstů a a posuzovat, kdo potřebuje ochranu.
  • Veřejná konzultace o budoucnosti směrnice o modré kartě: Komise hodlá zdokonalit stávající systém modrých karet EU, jehož cílem je usnadnit vysoce kvalifikovaným lidem příjezd a práci v EU, ale jsou v současnosti se jen velmi málo využívá. V rámci veřejné konzultace jsou zúčastněné strany (migranti, zaměstnavatelé, vládní organizace, odborové svazy, nevládní organizace, zprostředkovatelny práce apod.) vyzvány, aby se podělily o své názory na modrou kartu EU a na to, jak může být zdokonalena.

Komise rovněž bere na vědomí nový operační plán pro operaci Triton. Nový operační plán pro posílenou společnou operaci Triton stanoví nové počty prostředků: 10 námořních, 33 pozemních a 8 leteckých prostředků a 121 lidských zdrojů. Operační plán rovněž rozšiřuje zeměpisnou oblast operace Triton na jih od hranic maltské pátrací a záchranné zóny tak, aby pokrývala operační oblast bývalé italské operace Mare Nostrum.


Souvislosti

V rámci své kampaně za zvolení předsedou Evropské komise představil Jean-Claude Juncker dne 23. dubna 2014 na Maltě pětibodový plán pro přistěhovalectví, v němž požaduje větší solidaritu v oblasti migrační politiky EU.

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace, aby ve spolupráci s prvním místopředsedou Timmermansem vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z 10 priorit politických směrů, neboli politického programu, na jehož základě byla Komise zvolena Evropským parlamentem.

Na základě návrhu Evropské komise v prohlášení Evropské rady ze dne 23. dubna 2015 se členské státy zavázaly přijmout rychlá opatření k záchraně životů a ke zvýšení aktivity EU v oblasti migrace. Několik dnů poté bylo přijato usnesení Evropského parlamentu.

Dne 13. května 2015 předložila Evropská komise svůj Evropský program pro migraci, který stanoví komplexní přístup, jenž zlepší řízení migrace po všech stránkách.


Podrobnější informace

Podrobné otázky & odpovědi o dnešních návrzích

Návrh rozhodnutí Rady o prozatímních přemísťovacích opatřeních ve prospěch Itálie a Řecka + Annex

Doporučení týkající se Evropského programu přesídlování

Akční plán EU proti převaděčům migrantů

Pokyny pro uplatňování pravidel EU týkajících se povinného snímání otisků prstů

Veřejná konzultace o modré kartě EU

Úplné informace pro tisk ohledně Evropského programu pro migraci ze dne 13. května 2015

Internetové stránky Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci

Internetové stránky prvního místopředsedy Franse Timmermanse

Internetové stránky Federiky Mogheriniové, vysoké představitelky/místopředsedkyně Komise

Internetové stránky komisaře Dimitrise Avramopoulose

 

PŘÍLOHA 1: Přemísťování: Přerozdělovací klíč pro Itálii

 

Celkový klíč

Příděl každého členského státu (přemístění 24 000 žadatelů)

Rakousko

3,03 %

728

BELGIE

3,41 %

818

Bulharsko

1,43 %

343

Chorvatsko

1,87 %

448

Kypr

0,43 %

104

Česká republika

3,32 %

797

Estonsko

1,85 %

443

Finsko

1,98 %

475

Francie

16,88 %

4 051

Německo

21,91 %

5 258

Maďarsko

2,07 %

496

Lotyšsko

1,29 %

310

Litva

1,26 %

302

Lucembursko

0,92 %

221

Malta

0,73 %

175

Nizozemsko

5,12 %

1 228

Polsko

6,65 %

1 595

Portugalsko

4,25 %

1 021

Rumunsko

4,26 %

1 023

Slovensko

1,96 %

471

Slovinsko

1,24 %

297

Španělsko

10,72 %

2 573

Švédsko

3,42 %

821

 

Příloha 2: Přemísťování: Přerozdělovací klíč pro Řecko

 

Celkový klíč

Příděl každého členského státu (přemístění 16 000 žadatelů)

Rakousko

3,03 %

485

BELGIE

3,41 %

546

Bulharsko

1,43 %

229

Chorvatsko

1,87 %

299

Kypr

0,43 %

69

Česká republika

3,32 %

531

Estonsko

1,85 %

295

Finsko

1,98 %

317

Francie

16,88 %

2 701

Německo

21,91 %

3 505

Maďarsko

2,07 %

331

Lotyšsko

1,29 %

207

Litva

1,26 %

201

Lucembursko

0,92 %

147

Malta

0,73 %

117

Nizozemsko

5,12 %

819

Polsko

6,65 %

1 064

Portugalsko

4,25 %

680

Rumunsko

4,26 %

682

Slovensko

1,96 %

314

Slovinsko

1,24 %

198

Španělsko

10,72 %

1 715

Švédsko

3,42 %

548

 
 

Příloha 3: Znovuusídlení: Přerozdělovací klíč


Celkový klíč

Příděl každého členského státu (znovuusídlení 20 000 žadatelů)

Rakousko

2,22 %

444

BELGIE

2,45 %

490

Bulharsko

1,08 %

216

Chorvatsko

1,58 %

315

Kypr

0,34 %

69

Česká republika

2,63 %

525

Dánsko

1,73 %

345

Estonsko

1,63 %

326

Finsko

1,46 %

293

Francie

11,87 %

2 375

Německo

15,43 %

3 086

Řecko

1,61 %

323

Maďarsko

1,53 %

307

Irsko

1,36 %

272

Itálie

9,94 %

1 989

Lotyšsko

1,10 %

220

Litva

1,03 %

207

Lucembursko

0,74 %

147

Malta

0,60 %

121

Nizozemsko

3,66 %

732

Polsko

4,81 %

962

Portugalsko

3,52 %

704

Rumunsko

3,29 %

657

Slovensko

1,60 %

319

Slovinsko

1,03 %

207

Španělsko

7,75 %

1 549

Švédsko

2,46 %

491

Spojené království

11,54 %

2 309


IP/15/5039

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar