Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Европейската комисия отбелязва напредък по програмата за миграцията

Брюксел, 27 Май 2015

Две седмици след като представи Европейската програма за миграцията, Комисията приема днес първите предложения, включени във всеобхватния ѝ подход за подобряване на управлението на миграцията.

След ужасните човешки жертви в Средиземно море миналия месец, европейските лидери поеха твърд ангажимент за солидарност между държавите членки, с цел намиране на решение на общите предизвикателства, произтичащи от миграцията. С днешните предложения Комисията превръща думите в дела и дава незабавен и дългосрочен отговор на свързаните с миграцията предизвикателства, пред които е изправена Европа.

Първият заместник-председател на Комисията, Франс Тимерманс, заяви: „Днес Комисията съчетава думите с дела. Солидарността върви ръка за ръка с отговорността. Ето защо нашите предложения съдържат строго изискване разпоредбите относно предоставянето на убежище да се прилагат надлежно и държавите членки да полагат всички усилия за предотвратяване на злоупотребите. Всеки, който се нуждае от убежище, следва да го намери в Европа. Но хората, чиито претенции не са обосновани, следва бързо да бъдат идентифицирани и връщани в страната им на произход. Това е от огромно значение за доброто възприемане на миграционните политики от обществото.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини посочи: „Едва две седмици след приемането на нашата програма представяме конкретни предложения за нейното изпълнение с една основна цел: бързо спасяване на човешки живот и осигуряване на защита в ЕС за нуждаещите се, независимо дали те са в открито море, в ЕС или в трети държави. По тази причина засилваме сътрудничеството си с държавите на произход, държавите на транзитно преминаване и държавите, приемащи бежанци, не само с цел подпомагане на капацитета, свързан с предоставянето на убежище и миграцията, но и за да се справим с основните причини, принуждаващи хората да бягат и мигрират, а именно бедността, войните, преследването, нарушаването на човешките права и природните бедствия. В контекста на размисъла за новите цели за устойчиво развитие обсъдих вчера това с министрите, отговарящи за развитието, като още веднъж обменихме мнения и с генералния секретар на ООН Бан Ки Мун във връзка с всеобхватните мерки, които искаме да предприемем.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Комисията показа днес, че може да действа бързо и решително за постигане на по-добро управление на миграцията. Схемите за преместване и презаселване, заедно с подсилването на операциите „Тритон“ и „Посейдон“ и Плана за действие за борба с незаконното превеждане на мигранти през граница, отговарят на най-неотложните предизвикателства, пред които сме изправени. Същевременно започваме обществената консултация относно преразглеждането на Директивата за синята карта, като се надяваме, че в резултат от нея ще получим ценна информация, която да спомогне за превръщане на този инструмент в истинска визитна картичка за Съюза в контекста на глобалната надпревара за таланти и умения.

Европейската комисия представя днес няколко различни, конкретни мерки в отговор на настоящите предизвикателства, свързани с миграцията:

  • Преместване: Механизъм за реакция при извънредни ситуации в помощ на Италия и Гърция: Европейската комисия предлага да бъде използван механизмът за реагиране при извънредни ситуации по член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Посочената разпоредба се привежда в действие за първи път и ще бъде използвана за създаване на схема за преместване при извънредни ситуации с цел да се окаже подкрепа на Италия и Гърция. Схемата ще се прилага спрямо нуждаещите се от международна защита граждани на Сирия и Еритрея, пристигнали в Италия или Гърция след 15 април 2015 г. или пристигащи след задействането на механизма. Въз основа на алгоритъм за разпределение (вж. приложения 1 и 2) общо 40 000 души следва да бъдат преместени от Италия и Гърция в други държави от ЕС през следващите 2 години, като това съответства на около 40% от общия брой на търсещите убежище лица, които имат очевидна нужда от международна закрила, влезли в тези страни през 2014 г. Комисията е готова да постъпи по същия начин, ако други държави членки — например Малта — също бъдат изправени пред внезапен приток на мигранти. Държавите членки ще получават по 6 000 EUR за всяко лице, преместено на тяхна територия.
  • Презаселване: Комисията прие Препоръка, с която призовава в рамките на 2 години държавите членки да презаселят 20 000 души, които не са от ЕС и имат очевидна нужда от международна закрила съгласно приетото от ВКБООН, като това следва да бъде извършено въз основа на определен алгоритъм за разпределение (вж. приложение 3). Държавите членки, които участват в схемата, ще имат право на финансова помощ като за периода 2015—2016 г. ЕС е отпуснал 50 милиона евро.
  • План за действие на ЕС срещу незаконното превеждане на мигранти през граница: В плана за периода 2015—2020 г. са набелязани конкретни действия за предотвратяване и борба с незаконното превеждане на мигранти през граница. Те включват изготвянето на списък на подозрителните плавателни съдове, специални платформи за засилване на сътрудничеството и обмена на информация с финансовите институции, и сътрудничество с доставчиците на интернет услуги и социалните медии, за да се гарантира бързото откриване и премахване на интернет съдържанието, използвано от трафикантите на хора за рекламиране на дейността им.
  • Насоки за снемането на пръстови отпечатъци: За да може общата европейска система за убежище да работи ефективно, е необходимо пръстовите отпечатъци на мигрантите да се снемат систематично при пристигането им. Службите на Комисията са публикували насоки за държавите членки, в които се определя подход, основан на най-добрите практики, за снемане на пръстовите отпечатъци на новопристигналите лица, търсещи международна закрила. Екипи в „горещите точки“, съставени от представители на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Frontex и Европол, ще работят на място с цел бързо идентифициране, регистриране и снемане на пръстовите отпечатъци на пристигащите мигранти и извършване на преценка за това кои от тях се нуждаят от закрила.
  • Обществена консултация за бъдещето на Директивата за синята карта: Комисията иска да подобри съществуващата система за синя карта на ЕС, с която се цели висококвалифицираните лица да могат по-лесно да идват и да работят в ЕС, но която понастоящем се използва рядко. Обществената консултация приканва заинтересованите страни (мигранти, работодатели, правителствени организации, профсъюзи, НПО, агенции по заетостта и др.) да споделят мнението си за синята карта на ЕС и за това как тя може да бъде подобрена.

Комисията взема под внимание и нов Оперативен план за операция „Тритон“. В новия Оперативен план за подсилената съвместна операция „Тритон“ се определя нов брой на активите: 10 водоплавателни, 33 наземни и 8 въздухоплавателни съоръжения, както и 121 души човешки ресурс. Освен това с него географският район на действие на „Тритон“ се разширява на юг до границите на малтийската зона за търсене и спасяване, така че да се обхване територията на бившата италианска операция „Mare Nostrum“.


История на досието

На 23 април 2014 г. като част от кампанията си за поста председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи в Малта план за имиграцията от пет точки, като призова за по-голяма солидарност в миграционната политика на ЕС.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи, в сътрудничество с първия заместник-председател Тимерманс, по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

Въз основа на предложение на Европейската комисия, в изявление на Европейския съвет от 23 април 2015 г. държавите членки поеха ангажимент за предприемане на бързи действия за спасяването на човешки живот и за засилване на дейността на ЕС в областта на миграцията. Няколко дни по-късно бе приета и резолюция на Европейския парламент по въпроса.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.


За повече информация:

Подробни въпроси и отговори по днешните предложения

Предложение за Решение на Съвета относно временните мерки за преместване, отнасящи се за Италия и Гърция + Annex

Препоръка за Европейска схема за презаселване

План за действие на ЕС срещу незаконното превеждане на мигранти през граница

Насоки за прилагане на разпоредбите на ЕС относно задължението за снемане на пръстови отпечатъци

Обществена консултация относно синята карта на ЕС

Пълен пакет за медиите относно Европейската програма за миграцията от 13 май 2015 г.

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

Уебсайт на първия заместник-председател Франс Тимерманс

Уебсайт на върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини

Уебсайт на комисар Димитрис Аврамопулос

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Преместване: Алгоритъм за разпределение, приложим за Италия

 

Общ дял

Брой души (от общо 24 000 преместени кандидата)

Austria

3,03%

728

Belgium

3,41%

818

Bulgaria

1,43%

343

Croatia

1,87%

448

Cyprus

0,43%

104

Czech Republic

3,32%

797

Estonia

1,85%

443

Finland

1,98%

475

France

16,88%

4 051

Germany

21,91%

5 258

Hungary

2,07%

496

Latvia

1,29%

310

Lithuania

1,26%

302

Luxembourg

0,92%

221

Malta

0,73%

175

Netherlands

5,12%

1 228

Poland

6,65%

1 595

Portugal

4,25%

1 021

Romania

4,26%

1 023

Slovakia

1,96%

471

Slovenia

1,24%

297

Spain

10,72%

2 573

Sweden

3,42%

821

 
 

Приложение 2: Преместване: Алгоритъм за разпределение, приложим за Гърция

 

Общ дял

Брой души (от общо 16 000 преместени кандидата)

Austria

3,03%

485

Belgium

3,41%

546

Bulgaria

1,43%

229

Croatia

1,87%

299

Cyprus

0,43%

69

Czech Republic

3,32%

531

Estonia

1,85%

295

Finland

1,98%

317

France

16,88%

2 701

Germany

21,91%

3 505

Hungary

2,07%

331

Latvia

1,29%

207

Lithuania

1,26%

201

Luxembourg

0,92%

147

Malta

0,73%

117

Netherlands

5,12%

819

Poland

6,65%

1 064

Portugal

4,25%

680

Romania

4,26%

682

Slovakia

1,96%

314

Slovenia

1,24%

198

Spain

10,72%

1 715

Sweden

3,42%

548

 

 Приложение 3: Презаселване: Алгоритъм за разпределение


Общ дял

Брой души (от общо 20 000 презаселени кандидата)

Austria

2,22%

444

Belgium

2,45%

490

Bulgaria

1,08%

216

Croatia

1,58%

315

Cyprus

0,34%

69

Czech Republic

2,63%

525

Denmark

1,73%

345

Estonia

1,63%

326

Finland

1,46%

293

France

11,87%

2 375

Germany

15,43%

3 086

Greece

1,61%

323

Hungary

1,53%

307

Ireland

1,36%

272

Italy

9,94%

1 989

Latvia

1,10%

220

Lithuania

1,03%

207

Luxembourg

0,74%

147

Malta

0,60%

121

Netherlands

3,66%

732

Poland

4,81%

962

Portugal

3,52%

704

Romania

3,29%

657

Slovakia

1,60%

319

Slovenia

1,03%

207

Spain

7,75%

1 549

Sweden

2,46%

491

United Kingdom

11,54%

2 309


IP/15/5039

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar