Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En satsning på miljövänlig och effektiv energi i EU

Bryssel, 26 maj 2015

I dag lanserar EU-kommissionen en europeisk plattform för smart specialisering på energiområdet. Den ska hjälpa länder och regioner i EU att effektivare utnyttja sammanhållningsmedlen för att främja hållbar energi. Via plattformen kommer regionerna att kunna utbyta information om investeringar i hållbar energi och särskilt om ny, innovativ koldioxidsnål teknik.

Plattformen gör det möjligt att på ett optimalt sätt utnyttja sammanhållningsmedel till hållbara energiprojekt och bidrar därför direkt till strategin för den europeiska energiunionen. Målet är också bättre samordning av nationella, regionala och lokala innovationsåtgärder och på sikt en gemensam strategisk agenda för prioriteringar på energiområdet. Plattformen har skapats av kommissionens egen forskningstjänst, Gemensamma forskningscentrumet. Den kommer att bidra till att stimulera den ekonomiska tillväxten i regionerna genom att säkerställa en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning.

– Under 2014–2020 kommer mer än 38 miljarder euro av sammanhållningsmedlen att satsas på strategin för energiunionen och på övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, säger EU:s regionkommissionär Corina Creţu. Detta innebär en fördubbling jämfört med förra programperioden. Att finansieringen sker genom sammanhållningspolitiken innebär många möjligheter, men ställer samtidigt stora krav på regionerna i samband med genomförandet av EU-finansierade energiprojekt. Med den nya plattformen kan man samla all befintlig kunskap om hållbar energi på ett ställe och hjälpa regionerna att så effektivt som möjligt utnyttja de medel som finns för investeringar i innovativa lösningar.

– För att energiunion ska förverkligas i praktiken måste det finnas en stabil vetenskaplig grund och det är något som kommissionens egen forskningstjänst, Gemensamma forskningscentrumet, kan erbjuda, menar EU-kommissionär Tibor Navracsics, som ansvarar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. I plattformen för smart specialisering kombineras vetenskaplig expertis och innovativa verktyg för nätverkssamarbete. Tack vare plattformen kommer regionerna lättare att kunna få information och utbyta idéer och bästa praxis. Detta skapar ny sakkunskap som kan utnyttjas vid utvecklingen av energiunionen.

Plattformen lanseras i dag vid en högnivåkonferens i Bryssel, där EU-kommissionären Tibor Navracsics deltar. Parallellt med detta anordnas två seminarier i Andalusien och Skottland, med videolänk till konferensen. I evenemanget deltar beslutsfattare och tjänstemän samt experter och forskare på energiområdet. De kommer att diskutera en strategisk agenda och hur man ska gå vidare med utvecklingen av smart specialisering på energiområdet.

 

Bakgrund

Projektet bygger på ett samarbete mellan generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, generaldirektoratet för energi och Gemensamma forskningscentrumet. Utgångspunkten är de positiva erfarenheterna av den befintliga plattformen för smart specialisering när det gäller forsknings- och innovationsstrategier (S3-plattformen). I denna plattform deltar 172 regioner eller länder, vilket motsvarar över 80 % av EU:s regioner. Mer än två tredjedelar av dem har valt energi som område för smart specialisering.

Smart specialisering är en innovativ metod som utvecklats av EU-kommissionen för att främja ekonomisk tillväxt och välstånd på regional nivå. Genom att uppmuntra effektiva och målinriktade offentliga investeringar i forskning och innovation vill man skapa konkurrensfördelar och ge regionerna möjlighet att specialisera sig på områden där de har sin styrka. Smart specialisering är också en förutsättning för att de ska få medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Den nya plattformen för energi kommer att erbjuda information, kunskap och expertis om investeringar i energiprojekt – något som har efterfrågats av politiska beslutsfattare, myndigheter och andra parter som sysslar med energi och forskning. Man kommer också att utforma metoder för matchning av länder och regioner som har liknande intressen och planerar investeringar i energiinnovation.

EU har för avsikt att investera ca 38 miljarder euro av sammanhållningsmedlen under perioden 2014– 2020. Två miljarder euro kommer att satsas på smarta nät. Målet är att underlätta övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att stödja projekt som handlar om energieffektivitet, förnybar energi, hållbar rörlighet i städer samt forskning och innovation.

Exempel på energiprojekt som finansieras med sammanhållningsmedel

WAVE HUB – en innovativ lösning på förnybar energi (Storbritannien)

The Green Building Cluster – grön energi för byggnader (Österrike)

Program för renovering av offentliga byggnader (Litauen)

Utnyttjande av jordvärme i Kistelek (Ungern)

Mer information

Lansering av den europeiska plattformen för smart specialisering på energiområdet

Plattformen för smart specialisering på energiområdet

EU:s sammanhållningspolitik – utmaningar med klimatförändring och energitrygghet

Koldioxidsnål ekonomi – Regionalpolitik

Plattformen för smart specialisering när det gäller forsknings- och innovationsstrategier

IP/15/5037

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar