Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV BG RO GA HR

Evropská komise - Tisková zpráva

EU přijala dalších 24 programů rozvoje venkova na podporu zemědělství a naší přírody

Brusel, 26 květen 2015

Evropská komise dnes schválila dalších 24 programů rozvoje venkova zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství EU, péči o přírodu a klima a posílení hospodářské a sociální struktury venkova do roku 2020. Očekává se, že dnes přijaté programy povedou k vytvoření více než 40 000 pracovních míst ve venkovských oblastech a zhruba 700 000 míst odborné přípravy na podporu inovací, předávání znalostí, udržitelnějších zemědělských postupů a silnějších venkovských podniků. Prostřednictvím těchto programů bude z rozpočtu EU poskytnuto financování v hodnotě 27 miliard EUR, které bude doplněno spolufinancováním z veřejných zdrojů na státní/regionální úrovni nebo ze soukromých zdrojů.

Mezi prioritní opatření přijatých regionálních a národních programů patří modernizace zemědělských podniků, podpora mladých zemědělců, udržitelné obhospodařování půdy a zajištění kvalitnější širokopásmové infrastruktury. Programy se týkají Bulharska, České republiky, Chorvatska, Irska, Itálie, Německa, Rumunska, Spojeného království, Španělska a Švédska.

Phil Hogan, komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova, uvítal dnešní rozhodnutí těmito slovy: „Jednou ze silných stránek naší koncepce rozvoje venkova je, že máme hlavní priority, avšak programy navrhují jednotlivé členské státy nebo regiony, tak aby odpovídaly jejich potřebám a podmínkám. Prostřednictvím dnes přijatých programů bude poskytnuto financování na celou řadu dynamických projektů, od modernizace zemědělství a podpory generační obnovy v Chorvatsku a Rumunsku přes zavádění širokopásmového připojení v řídce osídlených oblastech italského regionu Emilia-Romagna až po podporu ekologického zemědělství ve Švédsku či obhospodařování 1 milionu hektarů zemědělské půdy v Irsku způsobem šetrným k životnímu prostředí. Důležitým aspektem těchto programů rozvoje venkova je posílení znalostní základny našeho zemědělství. S potěšením konstatuji, že téměř všemi dnešními programy budou podpořeny projekty inovací v rámci evropského inovačního partnerství.“


Souvislosti

Podpora rozvoje venkova tvoří 2. pilíř společné zemědělské politiky, z níž se členským státům poskytují finanční prostředky EU na vnitrostátní nebo regionální hospodaření v rámci víceletých spolufinancovaných programů. Ve všech 28 členských státech se plánuje celkem 118 programů, na něž je v období 2014–2020 vyčleněno prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) financování EU ve výši 99,6 miliardy EUR, které bude doplněno spolufinancováním ze státních, regionálních a soukromých zdrojů. Počet schválených programů rozvoje venkova se dnes zvýšil na 51, což znamená, že již byly schváleny programy v hodnotě více než 62 miliard EUR (zhruba 62,4 % rozpočtu). Nové nařízení o rozvoji venkova na období 2014–2020 se zabývá šesti hospodářskými, environmentálními a sociálními prioritami a programy obsahují jasné cíle, jež stanoví, čeho se má dosáhnout. Kromě toho byla s každým členským státem v zájmu lepší koordinace činností a maximalizace synergií s dalšími evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF) uzavřena dohoda o partnerství zdůrazňující širší strategii v oblasti strukturálních investic financovaných z EU.

 

24 dnes schválených programů rozvoje venkova s výší financování EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova* (v milionech EUR)

Program

Financování EU v milionech EUR

Jako podíl

z celkové výše prostředků EZFRV

Bulharsko

2 366,7

2,38 %

Chorvatsko

2 026,2

2,04 %

Česká republika

2 305,7

2,32 %

Německo – Bádensko-Württembersko

709,6

0,71 %

Německo – Berlín + Braniborsko

1 050,7

1,06 %

Německo – Dolní Sasko + Brémy

1 119,9

1,13 %

Německo – Porýní-Falc

299,8

0,30 %

Německo – Sársko

33,6

0,03 %

Německo – Šlesvicko-Holštýnsko

419,5

0,42 %

Německo – Durynsko

679,7

0,68 %

Irsko

2 190,6

2,20 %

Itálie – Celostátní síť pro venkov

59,7

0,06 %

Itálie – Bolzano

158,0

0,16 %

Itálie – Emilia-Romagna

513,0

0,52 %

Itálie – Toskánsko

414,7

0,42 %

Itálie – Benátsko

510,7

0,51 %

Rumunsko

8 128,0

8,18 %

Španělsko – Národní program

237,8

0,24 %

Španělsko – Aragonie

467,0

0,47 %

Španělsko – La Rioja

70,0

0,07 %

Španělsko – Baskicko

87,1

0,09 %

Švédsko

1 763,6

1,78 %

Spojené království – Skotsko

844,7

0,85 %

Spojené království – Wales

655,8

0,66 %

* EZFRV

IP/15/5025

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar