Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV CS RO GA HR

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Одобряване на 24 допълнителни програми за развитие на селските райони за стимулиране на селскостопанския сектор и селските райони в ЕС

Брюксел, 26 Май 2015

Днес Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г. Одобрените днес програми се очаква да създадат над 40 000 работни места и близо 700 000 места за обучение с цел да се поощрят иновациите, трансферът на знания, използването на по-устойчиви селскостопански практики, както и по-стабилни предприятия в селските райони. Осигурено е финансиране в размер на 27 милиарда евро от бюджета на ЕС, както и допълнителни публични средства на национално/регионално равнище и/или от частни фондове.

Модернизацията на стопанствата, подпомагането на млади земеделски стопани, устойчивото управление на земята и подобрената широколентова инфраструктура се нареждат сред приоритетните дейности в одобрените регионални и национални програми. Програмите са представени от следните държави членки: България, Хърватия, Чешката република, Германия, Ирландия, Италия, Румъния, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

В приветствие на днешните решения комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, Фил Хоган, заяви: „Една от силните страни на концепцията ни за развитието на селските райони е това, че имаме основни приоритети, но от всяка държава членка или регион зависи как ще проектира програмата, която отговаря на техните предизвикателства и възможности. Одобрените днес програми предоставят финансиране за редица динамични проекти, които варират от проекти за модернизация в областта на земеделието и насърчаване на смяната на поколенията в Хърватия и Румъния до проекти за разширяване на широколентовата мрежа до слабо населени райони в Емилиа Ромагна и подпомагане на биологичното земеделие в Швеция, или стимулиране на екосъобразното управление на 1 милион хектара земеделска земя в Ирландия. Повишаването на знанията в сектора на земеделието на ЕС е важен аспект от ПРСР. Радвам се, че почти всички от днешните програми ще подпомагат проекти за иновации по линия на Европейското партньорство за иновации.


Контекст

Подпомагането за развитие на селските райони е т.нар. 2-ри стълб от общата селскостопанска политика, чрез който на държавите членки се предоставя финансиране от ЕС, което се управлява на национално или регионално равнище в рамките на многогодишните програми за съфинансиране. Предвиждат се общо 118 програми във всички държави членки, за които е заделено финансиране от ЕС в размер на 99,6 милиарда евроза периода 2014 —2020 г. по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и допълнителни средства на национално, регионално равнище и частно финансиране. С одобрените днес програми броят на ПРСР става 51, общо на стойност над 62 милиарда евро (около 62,4 % от бюджета). Новият Регламент за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. включва шест икономически, екологични и социални приоритета, а програмите съдържат ясно набелязани цели. Освен това с всички държави членки са договорениСпоразумения за партньорство, в които са очертани техните по-широки стратегии по отношение на структурните инвестиции, финансирани от ЕС. Целта е да се координират по-добре действията и да се постигне максимално полезно взаимодействие с другите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).


24-те ПРСР, одобрени днес — размер на финансиране от ЕС по линия на ЕЗФРСР * (в млн. евро)

Програма

Финансиране от ЕС (в млн. евро)

Като дял от общата сума по линия на ЕЗФРСР

България

2 366,7

2,38%

Хърватия

2 026,2

2,04%

Чешка република

2 305,7

2,32%

Германия — Баден-Вюртемберг

709,6

0,71%

Германия — Берлин + Бранденбург

1 050,7

1,06%

Германия — Долна Саксония + Бремен

1 119,9

1,13%

Германия — Райнланд-Пфалц

299,8

0,30%

Германия — Заарланд

33,6

0,03%

Германия — Шлесвиг-Холщайн

419,5

0,42%

Германия — Тюрингия

679,7

0,68%

Ирландия

2 190,6

2,20%

Италия — Национална мрежа на селските райони

59,7

0,06%

Италия — Болцано

158,0

0,16%

Италия — Емилия-Романя

513,0

0,52%

Италия — Тоскана

414,7

0,42%

Италия — Венето

510,7

0,51%

Румъния

8 128,0

8,18%

Испания — Национална програма

237,8

0,24%

Испания — Арагон

467,0

0,47%

Испания — Ла Риоха

70,0

0,07%

Испания —Баската автономна област

87,1

0,09%

Швеция

1 763,6

1,78%

Обединено кралство — Шотландия

844,7

0,85%

Обединено кралство — Уелс

655,8

0,66%

*Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

IP/15/5025

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar