Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens agenda för bättre lagstiftning: Ökad insyn i och kontroll för bättre EU-lagstiftning

Strasbourg, 19 maj 2015


I dag, den 19 maj, antar Europeiska kommissionen sitt program för bättre lagstiftning. Detta omfattande paket av reformer som omfattar hela den politiska arbetscykeln kommer att öka öppenheten och insynen i EU:s beslutsprocess, förbättra kvaliteten på ny lagstiftning genom bättre konsekvensanalyser av lagstiftningsförslag och ändringar, och främja en kontinuerlig och konsekvent översyn av EU:s nuvarande lagstiftning, så att EU:s politik kan uppnå sina mål på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

– Kommissionen är fast besluten att ändra både vad EU gör och hur unionen fungerar. Bättre lagstiftning är därför en av våra viktigaste prioriteringar. Vi lyssnar till oron bland medborgare och företag – särskilt små och medelstora företag – som är oroliga över att Bryssel och dess institutioner inte alltid skapar regler som är förståeliga eller går att tillämpa. Vi vill återvinna deras förtroende för EU:s förmåga att åstadkomma lagstiftning av hög kvalitet. Bättre lagstiftning handlar inte om ”fler eller färre” EU-regler eller att undergräva våra höga sociala och miljömässiga standarder, vår hälsa eller grundläggande rättigheter. Bättre lagstiftning handlar om att se till att vi uppnår de ambitiösa mål vi har satt upp på det mest effektiva sättet.

Detta kräver en strikt bedömning av lagstiftningens konsekvenser då lagstiftningen tas fram, även väsentliga ändringar som införs under lagstiftningsprocessen, så att de politiska besluten är välinformerade och evidensbaserade. Samtidigt som politikerna har en naturlig benägenhet att fokusera på nya initiativ måste vi ägna minst lika mycket uppmärksamhet åt att se över den befintliga lagstiftningen för att se vad som kan förbättras eller förenklas, genom att ärligt erkänna vad som fungerar och vad som inte gör det. Eftersom de beslut som EU-institutionerna fattar är av intresse för oss alla lägger vi fram åtgärder som kommer att öppna EU:s beslutsprocess, vilket möjliggör ökad öppenhet och kontroll och ökade möjligheter för berörda parter att lämna synpunkter, säger förste vice ordföranden Frans Timmermans.

Paketet för bättre lagstiftning kommer att genomföras direkt av kommissionen vid dess förberedelser och utvärdering av lagstiftning och genom samarbete med Europaparlamentet och rådet. I detta syfte kommer kommissionen nu att inleda förhandlingar med parlamentet och rådet om ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning.

Bättre insyn och mer samråd

Kommissionen kommer att öppna den politiska processen för att främja allmänhetens insyn och förslag från allmänheten, med en webbportal där initiativ kan spåras och för nya offentliga samråd när vi utvärderar de existerande strategierna eller bedömer eventuella nya förslag. Det skapas också nya möjligheter för berörda parter att lämna synpunkter under hela den politiska livscykeln, från den inledande politiska färdplanen till kommissionens slutliga förslag. Efter det att kommissionen har antagit ett förslag, har alla medborgare och aktörer åtta veckor på sig för att lämna synpunkter eller förslag som kommer att bidra till den rättsliga debatten i parlamentet och rådet.

Detta öppna tillvägagångssätt kommer också att tillämpas på sekundärrätten i form av delegerade akter och genomförandeakter. För första gången kommer utkast till åtgärder som avser att ändra och komplettera befintlig lagstiftning, eller som föreskriver särskilda tekniska bestämmelser, att offentliggöras under fyra veckor före antagandet. Detta kommer att göra det möjligt för berörda parter att lämna synpunkter innan de antas av kommissionen eller medlemsstaternas experter.

Att bibehålla befintliga lagar under översyn

Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit), som bedömer den befintliga EU-lagstiftningen för att göra den effektivare utan att tumma på de politiska målen, kommer att stärkas. Det kommer att bli mer målinriktat, med inriktning på de allvarligaste källorna till ineffektivitet och onödiga bördor, och programmet kommer också att kvantifiera kostnaderna för och fördelarna med åtgärderna där så är möjligt. Kommissionen arbetar redan aktivt för att minska bördorna inom områden såsom moms, offentlig upphandling, företagsstatistik och kemikalier. Omfattande utvärderingar på andra områden är också på gång. Refit-programmet kommer nu att bli en grundläggande del av kommissionens årliga arbetsprogram och kommissionens politiska dialog med de andra institutionerna.

Kommissionen kommer att inrätta en permanent och inkluderande plattform för dialog med berörda parter och medlemsstaterna om hur man ska förbättra EU:s lagstiftning inom ramen för Refit-programmet. Refit-plattformen kommer att sammanföra experter på hög nivå från näringslivet, det civila samhället, arbetsmarknadens parter, ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och medlemsstaterna. Den kommer att samla in förslag från gräsrötterna för att minska de byråkratiska och administrativa bördorna och lägga fram konkreta förslag. Kommissionen kommer att analysera alla förslag och systematiskt redogöra för hur den avser att följa upp dem. Kommissionen håller också på att förnya sitt åtagande att alltid lyssna på synpunkter från alla berörda parter, via ett webbaserat verktyg som kallas ”Underlätta arbetsbördan – Tyck till” ("Lighten the Load - Have Your Say").

Bättre konsekvensbedömningar och kvalitetskontroll

Kommissionen håller på att stärka sin strategi för konsekvensbedömning och utvärderingar för att stärka evidensbasen som ligger till grund för alla lagstiftningsförslag, utan att för den skull påverka de politiska besluten. Kommissionens konsekvensbedömningsnämnd, som verkat sedan 2006, kommer att omvandlas till en oberoende tillsynskontrollnämnd. Dess medlemmar ska ha en mer oberoende status och hälften av dem kommer att rekryteras från personer utanför kommissionen. Nämnden ska ha en utökad roll i fråga om kvalitetskontroll av konsekvensbedömningar av nya förslag samt kontroller av ändamålsenligheten och utvärderingar av befintlig lagstiftning.

Kommissionen föreslår också att konsekvensanalyser genomförs under hela lagstiftningsprocessen och inte bara när kommissionen utarbetar sitt förslag. Vi uppmanar Europaparlamentet och rådet att genomföra konsekvensbedömningar av alla de betydande ändringar som de föreslår under lagstiftningsprocessen. En särskild och oberoende teknisk panel kan inrättas på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen för att analysera om ett ändrat förslag är praktiskt att genomföra förståeligt, skapar rättigheter och skyldigheter för berörda parter och gör att man kan undvika orimliga kostnader. Bedömningen bör slutföras och offentliggöras inom rimlig tid för att informera den politiska beslutsprocessen.

Ett nytt interinstitutionellt avtal om ett gemensamt åtagande från EU:s institutioner

Bättre lagstiftning kan endast fungera om det är ett gemensamt åtagande för kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Kommissionen lägger idag fram ett förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning till parlamentet och rådet, i syfte att uppnå en överenskommelse före slutet av 2015. I utkastet till det nya interinstitutionella avtalet föreslås följande: ett gemensamt åtagande för Refit-programmet, konsekvensanalyser genom hela lagstiftningsprocessen, kontinuerlig övervakning av resultatet av EU:s lagstiftning och grundligare utvärderingar, samordnad årlig och flerårig planering, inklusive samråd om kommissionens arbetsprogram, ökad insyn i trepartsförhandlingarna, och gemensamma ansträngningar för att minska den omotiverade överregleringen av EU:s lagstiftning i medlemsstaterna.

Bakgrund

Ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, på grundval av vilka parlamentet valde den nya kommissionen, var ett tydligt åtagande om bättre lagstiftning. Kommissionens arbetsprogram för 2015 innehöll ett åtagande om att lägga fram ett förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal för att uppdatera och stärka den gemensamma insikten med Europaparlamentet och rådet när det gäller bättre lagstiftning.

Läs mer

Ordförande Junckers politiska riktlinjer

Kommissionens arbetsprogram för 2015

Meddelande om bättre lagstiftning för ett bättre resultat – EU:s dagordning

Frågor och svar om kommissionens agenda för bättre lagstiftning

Better Regulation Page


IP/15/4988

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar