Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Agenda za boljše pravno urejanje: več preglednosti in nadzora za boljšo pripravo zakonodaje EU

Strasbourg, 19 maj 2015


Evropska komisija je danes, 19. maja, sprejela agendo za boljše pravno urejanje. S tem celovitim svežnjem reform, ki zajema celotni cikel oblikovanja politik, se bo povečala odprtost in preglednost v postopku odločanja EU, izboljšala kakovost nove zakonodaje prek boljših ocen učinka osnutkov zakonodajnih aktov in njihovih sprememb ter spodbujal stalen in dosleden pregled obstoječe zakonodaje EU. Tako bodo cilji politik EU doseženi na najučinkovitejši in najuspešnejši način.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je povedal:

„Ta Komisija je odločena, da uvede spremembe, in sicer tako glede tega, kaj Unija počne, kot tudi glede tega, kako to počne.Boljše pravno urejanje je zato ena od naših glavnih prednostnih nalog.Prisluhnili smo državljanom in podjetjem, zlasti MSP, ki jih skrbi, da v Bruslju sprejeti predpisi EU niso vedno razumljivi ali izvedljivi.Želimo obnoviti njihovo zaupanje v institucije EU glede zagotavljanja visokokakovostne zakonodaje.Boljše pravno urejanje ne pomeni „več“ ali „manj“ predpisov EU, prav tako ne pomeni zapostavljanja visokih socialnih in okoljskih standardov, našega zdravja ali naših temeljnih pravic.Bistvoboljšega pravnega urejanja je čim učinkovitejše uresničevanje zastavljenih ambicioznih ciljev politik.“

„Temeljito moramo oceniti, kakšen bo učinek zakonodaje, ki jo pripravljamo, vključno z bistvenimi spremembami med zakonodajnim postopkom, da se bodo politične odločitve sprejele na podlagi izčrpnih informacij in dokazov.Čeprav se politiki običajno osredotočajo na nove pobude, moramo nameniti vsaj toliko pozornosti tudi pregledu obstoječe zakonodaje in ugotoviti, kaj je mogoče izboljšati ali poenostaviti.Pri tem moramo pošteno oceniti, kaj deluje in kaj ne.Odločitve institucij EUso pomembne za vse, zatosmo predlagali ukrepe, s katerimi bo postopek odločanja v EU bolj odprt, kar bo zagotovilo večjo preglednost in nadzor ter več priložnosti, da državljani izrazijo svoja mnenja.“

Sveženj za boljše pravno urejanje bo Komisija neposredno izvajala pri pripravi in oceni zakonodaje ter v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom. V ta namen bo Komisija začela pogajanja o novem medinstitucionalnem sporazumu o boljšem pravnem urejanju s Parlamentom in Svetom.

Več preglednosti in posvetovanja

Komisija bo posodobila svoj postopek oblikovanja politik, tako da bo ta odprt za naknadni nadzor in mnenja javnosti. Vzpostavila bo spletni portal, prek katerega bo mogoče spremljati pobude in nova javna posvetovanja, kadar ocenjujemo obstoječe politike ali morebitne nove predloge. Deležniki bodo imeli prav tako več priložnosti za podajanje pripomb v celotnem življenjskem ciklu politike, in sicer od prvotnega načrta do končnega predloga Komisije. Prav tako bodo imeli vsi državljani in deležniki možnost, da po tem, ko Komisija sprejme predlog, v obdobju osmih tednov podajo povratne informacije ali predloge, ki bodo prispevali k zakonodajni razpravi v Parlamentu in Svetu.

Ta pregleden pristop se bo uporabljal tudi pri sekundarni zakonodaji v obliki delegiranih in izvedbenih aktov. Osnutki ukrepov, ki spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječo zakonodajo oziroma uvajajo posebne tehnične določbe, bodo prvič na voljo javnosti štiri tedne pred sprejetjem. Tako bodo deležniki lahko izrazili svoje pripombe, preden bodo Komisija ali strokovnjaki iz držav članic te akte sprejeli.

Stalno pregledovanje obstoječe zakonodaje

Program glede ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), prek katerega se ocenjuje obstoječa zakonodaja EU, da bi bila ta bolj uspešna in učinkovita brez ogrožanja ciljev politike, bo okrepljen. Pregledovanje bo postalo bolj ciljno usmerjeno, in sicer se bodo preučili najbolj resni viri neučinkovitosti in nepotrebnega bremena, hkrati pa se bodo stroški in koristi ukrepov ocenili kvantitativno, kadar bo to mogoče. Komisija si že prizadeva za zmanjšanje bremen na področjih, kot so DDV, javna naročila, statistika podjetij in kemikalije, pripravljajo pa se tudi celovite ocene na drugih področjih. Program REFIT bo postal temeljni del letnega delovnega programa Komisije in političnega dialoga Komisije z drugimi institucijami.

Komisija bo vzpostavila stalno in vključujočo platformo za dialog z deležniki in državami članicami o tem, kako izboljšati zakonodajo EU v okviru programa REFIT. Platforma programa REFIT bo povezala vrhunske strokovnjake iz gospodarstva, civilno družbo, socialne partnerje, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij ter države članice. Prek nje se bodo zbirali praktični predlogi za zmanjšanje regulativnih in upravnih bremen ter nastajale konkretne zamisli. Komisija se bo odzvala na vse predloge in sistematično pojasnila, kako namerava ukrepati. Obenem je obnovila tudi svojo zavezo, da bo vedno prisluhnila mnenjem vseh deležnikov, in sicer z vzpostavitvijo spletnega orodja Lighten the Load – Have Your Say („Razbremenite se – povejte svoje mnenje“).

Boljše ocene učinka in nadzor kakovosti

Komisija bo posvetila večjo pozornost ocenam učinka in vrednotenjem, da izboljša bazo dokazov, ki je temelj vseh zakonodajnih predlogov, brez poseganja v politične odločitve. Tako bo odbor Komisije za oceno učinka, ki deluje od leta 2006, preoblikovan v neodvisni odbor za regulativni nadzor. Neodvisnost njegovih članov bo večja, polovica pa jih bo izbranih zunaj Komisije. Odbor bo imel večjo vlogo pri preverjanju kakovosti ocen učinka za nove predloge kot tudi preverjanjih ustreznosti in ocenah obstoječe zakonodaje EU.

Komisija prav tako predlaga, da se ocene učinka izvajajo v celotnem zakonodajnem postopku, ne samo takrat, ko Komisija pripravi svoj predlog. Zato poziva Parlament in Svet, naj izvajata ocene učinka vseh bistvenih sprememb, ki jih predlagata med zakonodajnim postopkom. Na zahtevo Parlamenta, Sveta ali Komisije se lahko ustanovi neodvisna strokovna ad hoc skupina, katere naloga je preučiti, ali je spremenjeni predlog izvedljiv v praksi, ali določa pravice in obveznosti, ki so razumljivi zainteresiranim stranem, in ali ne povzroča nesorazmernih stroškov. Njena ocena bi morala biti dokončana in javno objavljena v razumnem roku, da se lahko upošteva v političnem postopku odločanja.

Nov medinstitucionalni sporazum za skupno zavezo institucij EU

Boljše pravno urejanje lahko deluje le, če se k njemu skupno zavežejo Komisija, Svet in Evropski parlament. Komisija je danes Parlamentu in Svetu predložila predlog za nov medinstitucionalni sporazum o boljšem pravnem urejanju, o katerem želi doseči dogovor pred koncem leta 2015. Osnutek novega medinstitucionalnega sporazuma predlaga skupno zavezo k programu REFIT, oceno učinka v celotnem zakonodajnem postopku, stalno spremljanje uspešnosti pravne ureditve EU in bolj natančno vrednotenje, usklajeno letno in večletno načrtovanje, vključno s posvetovanjem o delovnem programu Komisije, večjo preglednost tristranskih pogajanj ter skupna prizadevanja za zmanjšanje neupravičenega „čezmernega prenašanja“ zakonodaje EU s strani držav članic.

Ozadje

Predsednik Jean-Claude Juncker je v svojih političnih usmeritvah, na podlagi katerih je Evropski parlament izvolil Komisijo, napovedal jasno zavezanost k boljšemu pravnemu urejanju. V delovnem programu za leto 2015 se je Komisija zavezala, da bo predložila predlog za nov medinstitucionalni sporazum za posodobitev in okrepitev skupnega dogovora z Evropskim parlamentom in Svetom o boljšem pravnem urejanju.

Več informacij

Politične usmeritve predsednika Jeana-Clauda Junckerja

Delovni program Komisije za leto 2015

Sporočilo o boljšem pravnem urejanju za boljše rezultate – agenda EU

Agenda za boljše pravno urejanje: vprašanja in odgovori

Better Regulation Page

IP/15/4988

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar