Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda privind o mai bună legiferare: sporirea transparenței și a controlului pentru o legiferare mai bună la nivelul UE

Strasbourg, 19 mai 2015Astăzi, 19 mai, Comisia Europeană adoptă Agenda privind o mai bună legiferare. Acest pachet cuprinzător de reforme, care acoperă întregul ciclu de elaborare a politicilor va stimula deschiderea și transparența procesului decizional al UE, va îmbunătăți calitatea noilor acte normative prin efectuarea unor analize de impact mai bune ale proiectelor și modificărilor legislative și va promova o revizuire constantă și coerentă a actelor normative existente ale UE, astfel încât politicile UE să își atingă obiectivele în modul cel mai eficient și eficace posibil.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat:

„Actuala Comisie este hotărâtă să schimbe atât domeniile în care se implică Uniunea, cât și modul de acțiune al acesteia. O mai bună legiferare reprezintă, prin urmare, una dintre prioritățile noastre esențiale. Ascultăm preocupările cetățenilor și ale întreprinderilor – în special ale IMM-urilor – care se tem că Bruxelles-ul și instituțiile Uniunii nu elaborează întotdeauna norme pe care le pot înțelege sau aplica. Dorim să le restabilim încrederea în capacitatea UE de a produce o legislație de un înalt nivel calitativ. O mai bună legiferare nu înseamnă „mai multe” sau „mai puține” norme europene sau subminarea standardelor noastre ridicate în domeniul social și al mediului, a sănătății ori a drepturilor noastre fundamentale. O mai bună legiferare înseamnă să ne asigurăm că ne îndeplinim cât mai eficient obiectivele ambițioase în materie de politici pe care ni le-am stabilit noi înșine.”

„Trebuie să evaluăm cu rigurozitate impactul legislației în curs de elaborare, inclusiv al modificărilor substanțiale introduse pe parcursul procesului legislativ, astfel încât deciziile politice să fie luate în cunoștință de cauză și pe bază de dovezi. Deși în mod normal politicienii tind să se concentreze asupra unor inițiative noi, trebuie să acordăm cel puțin la fel de multă atenție revizuirii actelor normative existente și identificării aspectelor care pot fi îmbunătățite sau simplificate. Trebuie să fim cinstiți cu privire la ce funcționează și ce nu. Deciziile adoptate de instituțiile UE ne interesează pe toți; de aceea prezentăm măsuri care vor deschide procesul decizional al UE, permițând un grad mai mare de transparență și de control și oferind mai multe oportunități pentru ca cetățenii să își exprime punctele de vedere.”

Pachetul „O mai bună legiferare” va fi pus direct în aplicare de către Comisie în activitățile sale de pregătire și evaluare a legislației și prin cooperarea cu Parlamentul European și Consiliul. În acest scop, Comisia va începe acum negocieri cu Parlamentul și Consiliul referitoare la un nou acord interinstituțional (AII) privind o mai bună legiferare.

Mai multă transparență și consultări mai ample

Comisia va deschide procesul de elaborare a politicilor pentru a consolida controlul și contribuția din partea publicului, prin intermediul unui portal web unde să poată fi urmărite inițiativele și prin noi consultări publice în momentul în care evaluăm politicile existente sau eventuale noi propuneri. Vor exista, de asemenea, noi oportunități ca părțile interesate să-și transmită observațiile pe parcursul întregului ciclu de viață al politicilor, de la foaia de parcurs inițială la propunerea finală a Comisiei. După ce Comisia a adoptat o propunere, orice cetățean sau parte interesată va avea la dispoziție 8 săptămâni pentru a transmite observații sau sugestii care vor alimenta dezbaterea legislativă în cadrul Parlamentului și al Consiliului.

Această abordare transparentă se va aplica și în cazul legislației secundare, sub formă de acte delegate și de punere în aplicare. Pentru prima dată, proiectele de măsuri care modifică sau completează legislația existentă ori care stabilesc dispoziții tehnice specifice vor fi puse la dispoziția publicului timp de 4 săptămâni înainte de adoptare. În acest fel, părțile interesate vor putea prezenta observații înainte de adoptarea măsurilor respective de către Comisie sau de către experții din statele membre.

Revizuirea constantă a legislației existente

Va fi consolidat Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), care evaluează legislația actuală a UE cu scopul de a-i spori eficacitatea și eficiența, fără a compromite obiectivele de politică. Acest program va fi mai bine direcționat, analizând cele mai grave surse de ineficiență și de generare a unor sarcini inutile. De asemenea, va cuantifica, ori de câte ori este posibil, costurile și beneficiile acțiunilor. Comisia lucrează deja în mod activ pentru a reduce sarcinile în domenii precum TVA-ul, achizițiile publice, statisticile privind întreprinderile și substanțele chimice, iar în alte domenii sunt în desfășurare evaluări cuprinzătoare. Acum REFIT va deveni o parte fundamentală a programului anual de lucru al Comisiei și a dialogului politic al Comisiei cu celelalte instituții.

Comisia va crea o platformă permanentă și favorabilă incluziunii pentru dialogul cu părțile interesate și cu statele membre cu privire la modalitățile de îmbunătățire a legislației UE în contextul REFIT. Platforma REFIT va reuni experți la nivel înalt din mediul de afaceri, din societatea civilă, din rândul partenerilor sociali, din cadrul Comitetului Economic și Social și al Comitetului Regiunilor, precum și din statele membre. Aceasta va colecta sugestii de pe teren pentru reducerea sarcinii administrative și de reglementare și va prezenta idei concrete. Comisia va reacționa la toate acestea și va explica în mod sistematic modul în care intenționează să le dea curs. De asemenea, Comisia își reînnoiește angajamentul de a asculta părerile tuturor părților interesate în orice moment, cu ajutorul unui instrument online denumit „Lighten the Load – Have Your Say” (Reduceți efortul – Exprimați-vă părerea).

Îmbunătățirea analizelor de impact și controlul calității

Comisia își consolidează abordarea în materie de evaluare a impactului și analiză pentru a îmbunătăți informațiile care stau la baza tuturor propunerilor legislative, fără a aduce atingere deciziilor politice. În special, Comitetul de evaluare a impactului din cadrul Comisiei, care funcționează din 2006, se va transforma într-un comitet independent de control normativ. Membrii acestuia vor avea un statut mai independent, iar jumătate dintre ei vor fi recrutați din afara Comisiei. Comitetul va avea un rol mai amplu cu privire la verificarea calității evaluărilor de impact ale noilor propuneri, precum și la verificările caracterului adecvat și la evaluările legislației existente.

Comisia propune, de asemenea, ca evaluările de impact să se efectueze pe parcursul întregului proces legislativ, nu numai în momentul în care Comisia pregătește propunerea. Invităm Parlamentul și Consiliul să efectueze evaluări de impact ale oricărei modificări substanțiale pe care o propun pe parcursul procesului legislativ. La cererea Parlamentului, a Consiliului sau a Comisiei poate fi înființat un grup tehnic ad-hoc și independent pentru a analiza dacă punerea în aplicare a unei propuneri modificate este practică, dacă aceasta creează drepturi și obligații ușor de înțeles pentru părțile interesate și dacă evită costuri disproporționate. Evaluarea grupului ar trebui finalizată și pusă la dispoziția publicului într-un interval de timp rezonabil, pentru a contribui la procesul politic de luare a deciziilor.

Un nou AII pentru un angajament comun al instituțiilor UE

O mai bună legiferare poate funcționa numai dacă este un angajament comun al Comisiei, al Consiliului și al Parlamentului European. Astăzi, Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului o propunere pentru un nou AII privind o mai bună legiferare, în scopul de a ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului 2015. Noul proiect de AII propune: un angajament comun față de programul REFIT; evaluarea impactului pe tot parcursul procesului legislativ; monitorizarea continuă a rezultatelor reglementărilor UE și evaluări mai aprofundate; coordonarea planificării anuale și multianuale, inclusiv consultarea cu privire la programul de lucru al Comisiei; o mai mare transparență a negocierilor trilaterale, precum și eforturi comune de reducere a „suprareglementării” nejustificate a legislației UE de către statele membre.

Context

Orientările politice ale președintelui Juncker, pe baza cărora Parlamentul a ales actuala Comisie, conțin un angajament clar față de o mai bună legiferare. În programul său de lucru pentru 2015, Comisia s-a angajat să prezinte o propunere privind un nou acord interinstituțional menit să actualizeze și să consolideze înțelegerea comună cu Parlamentul European și cu Consiliul în ceea ce privește o mai bună legiferare.

Pentru mai multe informații:

Orientările politice ale președintelui Juncker

Programul de lucru pentru 2015 al Comisiei

Comunicarea privind o mai bună legiferare pentru obținerea unor rezultate mai bune – o agendă a UE

Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferare

Agenda privind o mai bună legiferare: întrebări și răspunsuri

Better Regulation Page

IP/15/4988

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar