Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Labāka regulējuma programma – veicināt pārredzamību un kontroli, lai uzlabotu likumdošanas procesu Eiropas Savienībā

Strasburgā, 19 maijs 2015

Šodien, 19. maijā, Eiropas Komisija pieņem Labāka regulējuma programmu. Šī visaptverošā reformu pakete, kas attiecas uz visu politikas ciklu, veicinās atvērtību un pārredzamību ES lēmumu pieņemšanas procesā, uzlabos jauno tiesību aktu kvalitāti, izmantojot labāku tiesību aktu projektu un grozījumu ietekmes novērtējumu, un veicinās pastāvīgu un konsekventu spēkā esošo ES tiesību aktu pārskatīšanu, lai ES politikas jomās nospraustie mērķi tiktu sasniegti visefektīvākajā un vislietderīgākajā veidā.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica:

Šī Komisija ir apņēmības pilna mainīt Savienības darbu gan satura, gan formas ziņā. Tādēļ labāks regulējums ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs ieklausāmies iedzīvotāju un uzņēmumu izteiktajās bažās, jo īpaši attiecībā uz MVU, kuri raizējas, ka Brisele un tās iestādes ne vienmēr pieņem noteikumus, ko viņi var saprast vai piemērot. Mēs vēlamies atjaunot viņu uzticēšanos ES spējai nodrošināt augstas kvalitātes tiesību aktus. Labāks regulējums nenozīmē “vairāk” vai “mazāk” ES līmeņa noteikumu vai mūsu augsto sociālo un vides standartu, mūsu veselības standartu vai pamattiesību mazināšanu. Labāks regulējums nozīmē pārliecību, ka mēs sasniegsim mūsu izvirzītos vērienīgos politikas mērķus visefektīvākajā veidā.”

“Mums ir īpaši rūpīgi jāizvērtē tiesību aktu ietekme, tostarp arī izdarot būtiskus grozījumus, kas ierosināti likumdošanas procesa gaitā, tā lai politiskie lēmumi pamatojas uz labu informētību un labiem pierādījumiem. Un kaut arī tas ir tikai dabiski, ka politiķi īpašu uzmanību pievērš jaunām iniciatīvām, mums vismaz tikpat daudz uzmanības jāvelta spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšanai, lai redzētu, kas ir uzlabojams vai vienkāršojams. Mums godīgi jāatzīst, kas darbojas un kas ne. ES iestāžu lēmumi interesē mūs visus, tāpēc mēs šodien ierosinām, pasākumus, kas padarīs atvērtāku lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā, paverot ceļu lielākai pārredzamībai un kontrolei, sniedzot interesentiem vairāk iespēju izteikt savu viedokli."

Labāka regulējuma paketi nepastarpināti īstenos pati Komisija, sagatavojot un izvērtējot tiesību aktus un sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Šajā nolūkā Komisija sāks sarunas ar Parlamentu un Padomi par jaunu iestāžu nolīgumu (IN) par labāku likumdošanas procesu.

Lielāka pārredzamība un plašāka apspriešana

Komisija padarīs atvērtāku savu politikas veidošanas procesu, iesaistot sabiedrību tās kontrolē un izstrādē ar tīmekļa portāla palīdzību, kurā var sekot līdzi iniciatīvām, un izmantojot jaunas sabiedriskās apspriešanas, novērtējot jau pastāvošos politikas virzienus vai izvērtējot potenciālus jaunus priekšlikumus. Ieinteresētajā personām turklāt būs iespēja izteikt komentārus visa politiskā cikla gaitā, sākot no sākotnējā ceļveža līdz pat galīgajam Komisijas priekšlikumam. Pēc tam, kad Komisija būs pieņēmusi priekšlikumu, ikviens iedzīvotājs vai ieinteresētā persona 8 nedēļu laikā varēs iesniegt atsauksmes vai ierosinājumus, kurus ņems vērā likumdošanas debatēs Parlamentā un Padomē.

Šo pārredzamas pieeju piemēros arī sekundārajiem tiesību aktiem, proti, deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Pirmo reizi tādu dokumentu projekti, ar ko groza vai papildina spēkā esošos tiesību aktus vai paredz īpašus tehniskus noteikumus, tiks publiskoti 4 nedēļas pirms to pieņemšanas. Tas nodrošinās, ka ieinteresētās personas varēs izteikt komentārus, vēl pirms Komisija vai dalībvalstu eksperti tos pieņem.

Esošo tiesību aktu nepārtraukta pārskatīšana

Tiks stiprināta Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT), kuras ietvaros izvērtē spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, lai padarītu to efektīvāku un iedarbīgāku, neapdraudot politiskos mērķus. Tā būs mērķtiecīgāka, pievēršot uzmanību nopietnākajiem nelietderības un nevajadzīga sloga cēloņiem, un kad vien iespējams tā skaitliskā izteiksmē uzrādīs izmaksas un ieguvumus. Komisija jau aktīvi strādā, lai samazinātu slogu tādās jomās kā PVN, publiskais iepirkums, uzņēmējdarbības statistika un ķīmiskās vielas; ir sākta arī citu jomu visaptveroša novērtēšana. REFIT tagad kļūs par būtisku sastāvdaļu Komisijas gada darba programmā un Komisijas politiskajā dialogā ar citām iestādēm.

Komisija izveidos pastāvīgu un iekļaujošu platformu dialogam ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm par to, kā uzlabot ES tiesību aktus REFIT kontekstā. REFIT platforma pulcēs augsta līmeņa ekspertus no uzņēmēju vides, pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru aprindām, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un dalībvalstīm. Tajā apkopos priekšlikumus samazināt regulatīvo un administratīvo slogu un tajā varēs ierosināt konkrētas idejas. Komisija reaģēs uz visiem komentāriem un sistemātiski paskaidros, ko tā plāno darīt turpmāk. Komisija atjaunina arī savu apņemšanos uzklausīt ieinteresēto personu viedokli jebkurā laikā, izmantojot tiešsaistes rīku – "Lighten the Load – Have Your Say".

Labāki ietekmes novērtējumi un kvalitātes kontrole

Komisija stiprina savu pieeju ietekmes novērtējumam un novērtēšanai, lai uzlabotu pierādījumu kopumu, kas ir visu tiesību aktu priekšlikumu pamatā, neskarot politiskos lēmumus. Konkrētāk, Komisijas Ietekmes novērtējuma padome, kas darbojas kopš 2006. gada, kļūs par neatkarīgu Regulējuma kontroles padomi. Tās locekļi būs neatkarīgi, un puse no tiem tiks pieņemti darbā ārpus Komisijas. Padomei būs īpaša nozīme jaunu priekšlikumu ietekmes novērtējumu kvalitātes pārbaudē, kā arī tā spēlēs nozīmīgu lomu spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudē un novērtēšanā.

Komisija turklāt ierosina ietekmes novērtējumus veikt visa likumdošanas procesa gaitā, nevis tikai tad, kad Komisija izstrādā savu priekšlikumu. Mēs rosinām Eiropas Parlamentu un Padomi veikt ietekmes novērtējumus visiem būtiskiem grozījumiem, kurus ierosina likumdošanas procesa laikā. Pēc Parlamenta, Padomes vai Komisijas lūguma var izveidot neatkarīgu ad hoc tehnisko ekspertu grupu, kas analizēs, vai grozītais priekšlikums ir praktiski īstenojams, rada saprotamas tiesības un pienākumus ieinteresētajām personām un nerada nesamērīgas izmaksas. Tās novērtējums būtu jāpabeidz un jāpublisko pieņemamā laika posmā, lai politisko lēmumu pieņemšanas process pamatotos uz informētību.

Jauns iestāžu nolīgums (IN) par ES iestāžu kopīgām saistībām

Labāks regulējums var darboties tikai tad, ja atbildību par tā īstenošanu uzņemas gan Komisija, gan Padome, gan Eiropas Parlaments. Komisija šodien iesniedz Parlamentam un Padomei priekšlikumu jaunam iestāžu nolīgumam par labāku likumdošanas procesu, un tās mērķis ir panākt vienošanos par šo nolīgumu līdz 2015. gada beigām. Jaunā iestāžu nolīguma projekta ierosinājumi: kopīga apņemšanās īstenot REFIT programmu; ietekmes novērtējums visa likumdošanas procesa gaitā; nepārtraukta ES regulējuma darbības uzraudzība un rūpīgāka izvērtēšana; saskaņota gada un daudzgadu plānošana, tostarp apspriešanās par Komisijas darba programmu; trīspusējo sarunu lielāka pārredzamība; kopīgas pūles samazināt ES tiesību aktu nepamatotu “uzlabošanu”, ko veic dalībvalstis.

Pamatinformācija

Priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes, uz kuru pamata Parlaments ievēlēja šo Komisijas kolēģiju, ir ietverta skaidra apņemšanās nodrošināt labāku regulējumu. Komisija darba programmā 2015. gadam ir apņēmusies iesniegt jauna iestāžu nolīguma priekšlikumu, lai atjauninātu un stiprinātu kopīgo nostāju ar Eiropas Parlamentu un Padomi labāka regulējuma jomā.

Plašāka informācija

Priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes

Komisijas 2015. gada darba programma

Paziņojums "Labāks regulējums labākiem rezultātiem" — un ES darba kārtība

Jautājumi un atbildes par labāka regulējuma programmu

Better Regulation Page

IP/15/4988

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar