Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Geresnio reglamentavimo darbotvarkė. Skaidrumo didinimas ir griežtesnė patikra siekiant geresnės ES teisėkūros

Strasburgas, 19 Gegužės 2015

Šiandien, gegužės 19 d., Europos Komisija priima geresnio reglamentavimo darbotvarkę. Dėl šio išsamaus visą politikos formavimo ciklą apimančio reformų paketo bus padidintas ES sprendimų priėmimo proceso atvirumas bei skaidrumas, atliekant geresnius teisės aktų projektų ir pakeitimų poveikio vertinimus bus pagerinta naujų teisės aktų kokybė ir bus skatinama nuolatinė ir nuosekli esamų ES teisės aktų peržiūra, kad ES politika savo tikslus pasiektų efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė:

„Ši Komisija ryžtingai nusiteikusi pakeisti tai, ką Sąjunga daro, ir tai, kaip ji tai daro. Todėl geresnis reglamentavimas – vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Mes žinome, kad piliečiai ir įmonės, ypač MVĮ, susirūpinę, kad Briuselis ir jo institucijos ne visuomet pateikia tokias taisykles, kurias jie galėtų suprasti ir taikyti. Norime susigrąžinti jų pasitikėjimą ES gebėjimu rengti aukštos kokybės teisės aktus. Geresnis reglamentavimas nereiškia daugiau ar mažiau ES taisyklių arba to, kad nepaisysime aukštų socialinių ir aplinkos apsaugos standartų, mūsų sveikatos ar pagrindinių teisių. Priešingai, geresnis reglamentavimas reikalingas siekiant užtikrinti, kad savo nustatytus plataus užmojo polinius tikslus pasiektume efektyviausiu būdu.“

„Turime atidžiai vertinti teisės aktų poveikį politikos formavimui, taip pat vertinti per teisėkūros procedūrą pateiktus esminius pakeitimus, kad būtų priimami informacija ir įrodymais pagrįsti politiniai sprendimai. Nors paprastai politikai yra linkę visą dėmesį skirti naujoms iniciatyvoms, turime skirti ne ką mažiau dėmesio esamiems teisės aktams peržiūrėti ir aspektams, kuriuos galima būtų patobulinti ar supaprastinti, nustatyti. Turime sąžiningai pripažinti, kas pavyko, o kas ne. ES institucijų priimami sprendimai domina mus visus, todėl pristatome priemones, kurios leis ES sprendimų priėmimo procesą padaryti atviresnį, skaidresnį ir dažniau tikrinamą, o piliečiams bus suteikta daugiau galimybių pareikšti savo nuomonę.“

Geresnio reglamentavimo teisės aktų rinkinį Komisija įgyvendins tiesiogiai – rengdama ir vertindama teisės aktus – ir bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba. Šiuo tikslu Komisija dabar pradės derybas su Parlamentu ir Taryba dėl naujo tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros.

Daugiau skaidrumo ir konsultacijų

Komisija politikos formavimo procesą padarys atviresnį, sudarydama visuomenei sąlygas toliau vykdyti patikrą ir pateikti nuomonę – sukurs internetinį portalą, kuriame bus galima sekti iniciatyvas ir naujas viešas konsultacijas, susijusias su vertinama esama politika arba galimais naujais pasiūlymais. Taip pat bus suteikta naujų galimybių suinteresuotiesiems subjektams pateikti komentarų viso politikos formavimo ciklo metu: nuo pradinio veiksmų plano iki galutinio Komisijos pasiūlymo. Komisijai priėmus pasiūlymą, piliečiai ar suinteresuotieji subjektai galės per 8 savaites pateikti atsiliepimų ar pasiūlymų, kurie bus pristatyti vykstant su teisės aktu susijusioms diskusijoms Parlamente ir Taryboje.

Šis skaidrus metodas bus taikomas ir priimant antrinės teisės aktus – deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Pirmą kartą priemonių, kuriomis keičiami arba papildomi esami teisės aktai arba nustatomos konkrečios techninės nuostatos, projektai bus paviešinti likus 4 savaitėms iki jų priėmimo. Tai leis suinteresuotiesiems subjektams pateikti komentarų prieš juos priimant Komisijai arba valstybių narių ekspertams.

Esamų teisės aktų peržiūros užtikrinimas

Bus sustiprinta Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT), pagal kurią vertinami esami ES teisės aktai, siekiant padaryti juos efektyvesnius ir veiksmingesnius kartu nepakenkiant politikos tikslams. Ji taps tikslingesnė ir pagal ją bus nagrinėjami svarbiausi neefektyvumo ir nereikalingos naštos šaltiniai ir, kai įmanoma, veiksmų išlaidos ir nauda bus vertinami kiekybiškai. Komisija jau aktyviai mažina naštą tokiose srityse kaip PVM, viešieji pirkimai, verslo statistika ir cheminės medžiagos; kitose srityse taip pat vykdomas išsamus vertinimas. Dabar REFIT taps viena svarbiausių Komisijos metinės darbų programos dalių ir svarbiu Komisijos politinio dialogo su kitomis institucijomis aspektu.

Komisija sukurs nuolatinę ir įtraukią platformą, kurioje vyks dialogas su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis apie tai, kaip patobulinti ES teisės aktus atsižvelgiant į REFIT. REFIT platforma suburs aukšto lygio ekspertus – verslo, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir valstybių narių atstovus. Ji surinks vietos lygmens pasiūlymus, kaip sumažinti reglamentavimo ir administracinę naštą, ir pateiks konkrečių idėjų. Komisija reaguos į visus pasiūlymus ir metodiškai paaiškins, kokių ketina imtis veiksmų. Komisija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą visada išklausyti kiekvieno suinteresuotojo subjekto nuomonę, kurią jie gali pateikti naudodamiesi internetine sistema „Palengvinkite naštą – išsakykite savo nuomonę“.

Geriau vykdomi poveikio vertinimai ir geresnė kokybės kontrolė

Nepažeisdama politinių sprendimų, Komisija griežtina požiūrį į poveikio vertinimą, siekdama pagerinti duomenų bazę, kuria grindžiami visi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Visų pirma nuo 2006 m. veikianti Komisijos poveikio vertinimo valdyba bus pertvarkyta į nepriklausomą Reglamentavimo patikros valdybą. Jos nariai veiks nepriklausomai ir pusė jų bus Komisijoje nedirbantys asmenys. Valdybos vaidmuo bus išplėstas – ji tikrins ne vien naujų pasiūlymų poveikio vertinimų kokybę, tačiau atliks ir esamų teisės aktų tinkamumo patikras bei vertinimą.

Komisija taip pat siūlo, kad poveikio vertinimai būtų atliekami visos teisėkūros procedūros metu, o ne tik tada, kai Komisija rengia pasiūlymą. Raginame Parlamentą ir Tarybą atlikti poveikio vertinimus, kai teisėkūros procedūros metu jie siūlo kokius nors esminius pakeitimus. Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu gali būti įsteigta ad hoc nepriklausoma techninių ekspertų grupė, kuri analizuotų, ar praktiška įgyvendinti pakeistą pasiūlymą, ar juo suinteresuotosioms šalims nustatomos suprantamos teisės ir pareigos ir ar vengiama neproporcingų išlaidų. Jos vertinimas turėtų būti užbaigtas ir paviešintas per pagrįstą laikotarpį, siekiant informuoti politinių sprendimų priėmimo proceso dalyvius.

Naujas tarpinstitucinis susitarimas dėl bendro ES institucijų įsipareigojimo

Geresnis reglamentavimas gali būti sėkmingas, tik jei dėl to bendrai įsipareigoja Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas. Šiandien Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros ir tikisi, kad susitarimas bus priimtas iki 2015 m. pabaigos. Naujojo tarpinstitucinio susitarimo projekte siūloma: prisiimti bendrą įsipareigojimą vykdyti REFIT programą; poveikio vertinimą atlikti visos teisėkūros procedūros metu; nuolat stebėti ES reglamentavimo rezultatus ir atlikti išsamesnius vertinimus; koordinuoti metinį ir daugiametį planavimą, įskaitant konsultacijas dėl Komisijos darbo programos; užtikrinti didesnį trišalių derybų skaidrumą; bendromis pastangomis sumažinti nepagrįstą perteklinį valstybių narių vykdomą ES teisės aktų reglamentavimą.

Pagrindiniai faktai

Pirmininko J. C. Junkerio politinėse gairėse, kuriomis remdamasis Parlamentas išrinko šią Komisiją, aiškiai įsipareigota siekti geresnio reglamentavimo. Komisijos 2015 m. darbo programoje įsipareigota pateikti pasiūlymą dėl naujo tarpinstitucinio susitarimo, kurio tikslas – atnaujinti ir sustiprinti bendrą su Europos Parlamentu ir Taryba supratimą geresnio reglamentavimo klausimu.

Daugiau informacijos

Pirmininko J. C. Junkerio politinės gairės

Komisijos 2015 m. darbo programa

Komunikatas dėl geresnio reglamentavimo siekiant geresnių rezultatų ir ES darbotvarkė

Geresnio reglamentavimo darbotvarkė. Klausimai ir atsakymai

Better Regulation Page

IP/15/4988

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar