Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Paremman sääntelyn agenda: Avoimuus ja arvioinnit avuksi EU:n lainlaadintaan

Strasbourgin, 19 toukokuu 2015


Euroopan komissio on tänään hyväksynyt EU:n paremman sääntelyn agendan. Kyseessä on laaja uudistuspaketti, joka kattaa EU:n päätöksenteon valmistelun kaikki vaiheet. Uudistuksilla lisätään päätöksentekoprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sääntelyn laatua parannetaan kehittämällä sekä uusien säädösten että vanhoihin säädöksiin tehtävien muutosten vaikutusten arviointia. Lisäksi edistetään voimassa olevan lainsäädännön jatkuvaa ja systemaattista tarkastelua. Uudistuksilla pyritään siihen, että EU:n politiikan tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

 "Tarvitaan muutoksia sekä siihen, mitä unioni tekee, että siihen, miten se sen tekee. Siksi sääntelyn parantaminen on yksi toimintamme painopisteistä", sanoi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

"Kuuntelemme herkällä korvalla kansalaisia ja yrityksiä – erityisesti pk-yrityksiä –, jotka pelkäävät, että unioni voi säätää käsittämättömiä sääntöjä, joita on vaikea soveltaa. Haluamme palauttaa heidän luottamuksensa EU:n kykyyn tuottaa korkeatasoista lainsäädäntöä", Timmermans sanoi.

Sääntelyn parantamisessa ei komission varapuheenjohtajan mukaan ole kyse siitä, pitäisikö EU:n sääntöjä lisätä tai vähentää. Tarkoituksena ei ole myöskään heikentää EU:n tiukkoja sosiaali- ja ympäristönormeja, terveyteen liittyvää sääntelyä tai perusoikeuksia. "Sääntelyn parantaminen tarkoittaa sen varmistamista, että poliittiset tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet, saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti", Timmermans sanoi.

Valmisteilla olevan lainsäädännön ja säädösehdotuksiin lainsäädäntöprosessin aikana tehtyjen merkittävien muutosten vaikutuksia on Timmermansin mukaan arvioitava perusteellisesti, jotta poliittiset päätökset voidaan tehdä riittävän tiedon perusteella. "Meillä poliitikoilla on luontainen taipumus keskittyä uusiin aloitteisiin", Timmermans huomautti. "Olisi kuitenkin kiinnitettävä vähintään yhtä paljon huomiota voimassa olevan lainsäädännön perkaamiseen ja sen selvittämiseen, mitä säädöksiä olisi syytä parantaa tai yksinkertaistaa. On todettava rehellisesti, mikä toimii ja mikä ei.

EU:n toimielinten päätökset vaikuttavat jokaiseen. Siksi ehdotamme toimenpiteitä, jotka lisäävät EU:n päätöksentekoprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja helpottavat päätöksenteon valvontaa. Tämän ansiosta kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet saada näkemyksensä esiin", Timmermans sanoi.

Komissio alkaa soveltaa uusia toimintatapoja välittömästi omassa lainvalmistelu- ja arviointityössään sekä toimielinten yhteistyössä. Sen vuoksi se käynnistää neuvottelut Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa parempaa sääntelyä koskevasta uudesta toimielinten sopimuksesta.

Avoimuus ja kuuleminen korostuvat

Komissio avaa EU:n politiikan valmisteluprosessia ja helpottaa näin sekä palautteen antamista että julkista valvontaa. Tätä varten se perustaa internet-portaalin, jonka avulla uusia aloitteita voidaan seurata. Se järjestää voimassa olevaa toimintapolitiikkaa tai uusia ehdotuksia koskevan arviointityönsä tueksi uusia yleisiä kuulemisia. Lisäksi se tarjoaa sidosryhmille uusia mahdollisuuksia esittää kommenttejaan lainsäädäntömenettelyn eri vaiheissa alustavasta luonnoksesta komission lopulliseen ehdotukseen saakka. Sen jälkeen kun komissio on julkistanut säädösehdotuksensa, kansalaisilla ja sidosryhmillä on uudessa menettelyssä kahdeksan viikkoa aikaa antaa palautetta tai esittää omia ehdotuksiaan, jotka osaltaan pohjustavat asian käsittelyä parlamentissa ja neuvostossa.

Samaa läpinäkyvää menettelyä noudatetaan ns. delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten valmistelussa. Näillä säädöksillä muutetaan tai täydennetään voimassa olevaa lainsäädäntöä tai annetaan yksityiskohtaisia teknisiä säännöksiä. Niitä koskevia ehdotuksia aletaan julkistaa neljä viikkoa ennen säädöksen lopullista hyväksymistä. Näin sidosryhmät saavat sanoa sanansa ehdotuksista ennen kuin ne toimitetaan komission tai jäsenvaltioiden asiantuntijoiden hyväksyttäviksi.

Voimassa olevan lainsäädännön tarkastelu

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa komission REFIT-ohjelmaa vahvistetaan. Ohjelmassa arvioidaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja pyritään tehostamaan sitä kajoamatta kuitenkaan sen poliittisiin tavoitteisiin. Ohjelman kärki kohdistuu jatkossa niihin säädöksiin, jotka aiheuttavat eniten tehottomuutta ja turhaa byrokratiaa. Ohjelmassa arvioidaan mahdollisuuksien mukaan entistä tiiviimmin lainsäädäntötoimien kustannuksia ja hyötyjä. Komissio työskentelee jo nyt aktiivisesti muun muassa arvonlisäveroon, julkisiin hankintoihin, yritystilastointiin ja kemikaalialaan kohdistuvan sääntelytaakan keventämiseksi. Useiden muiden alojen tarvetta vastaavanlaiseen keventämiseen analysoidaan parhaillaan kattavasti. REFIT-ohjelma onkin tästä lähtien keskeinen osa sekä komission vuotuista työohjelmaa että komission ja muiden toimielinten poliittista vuoropuhelua.

Komissio perustaa ohjelman yhteyteen pysyvän REFIT-foorumin, jonka piirissä kaikki sidosryhmät ja jäsenvaltiot voivat käydä keskustelua siitä, mihin suuntaan EU:n lainsäädäntöä pitäisi kehittää. Foorumin jäseniksi kutsutaan liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Foorumi kerää kentältä sääntely- ja hallintotaakan keventämistä koskevia ehdotuksia ja esittää konkreettisia ehdotuksia. Komissio reagoi kaikkiin tällaisiin ehdotuksiin ja ilmoittaa, mihin jatkotoimiin se aikoo ryhtyä niiden johdosta. Se lupaa myös ottaa huomioon kaikki näkemykset, jotka esitetään uuden verkkovälineen ”Kevennä sääntelytaakkaa – ota kantaa" (Lighten the Load – Have Your Say) välityksellä.

Tehokkaampaa vaikutusten arviointia ja laadunvalvontaa

Komissio pyrkii vaikutusten arvioinneissaan ja muissa arvioinneissaan ottamaan entistä paremmin huomioon konkreettisen näytön kaikkien säädösehdotusten perustana (poliittista päätöksentekoa kuitenkaan rajoittamatta). Vuodesta 2006 toimineen komission vaikutustenarviointilautakunnan nimi muutetaan sääntelyntarkastelulautakunnaksi. Lautakunnan jäsenet saavat entistä riippumattomamman aseman. Puolet heistä rekrytoidaan komission ulkopuolelta. Lautakunnan tehtävät laajenevat kattamaan uusia ehdotuksia koskevien vaikutustenarviointien laadunvarmistuksen lisäksi myös voimassa olevan lainsäädännön toimivuustarkastukset ja arvioinnit.

Komissio ehdottaa, että vaikutustenarviointeja tehtäisiin useita kertoja lainsäädäntömenettelyn aikana eikä vain komission ehdotuksen laatimisen yhteydessä. Komissio kehottaa myös Euroopan parlamenttia ja neuvostoa laatimaan vaikutustenarvioinnin kaikista säädösehdotuksiin tehtävistä merkittävistä muutoksista, joita ne esittävät lainsäädäntömenettelyn kuluessa. Parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä voidaan perustaa riippumaton tekninen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on analysoida, onko muutettu ehdotus käytännössä toteuttamiskelpoinen, ovatko asianomaisille osapuolille luodut oikeudet ja velvoitteet ymmärrettäviä ja ovatko kustannukset kohtuulliset. Arvio olisi saatava valmiiksi ja julkaistava poliittisten päätöksentekijöiden avuksi kohtuullisessa ajassa.

Uusi sopimus EU:n toimielinten yhteistyön parantamiseksi

Sääntelyn parantaminen on mahdollista vain, jos komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat kaikki yhteisesti sitoutuneet siihen. Sen vuoksi komissio on tänään antanut ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle uudeksi parempaa sääntelyä koskevaksi toimielinten sopimukseksi. Sopimus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Sopimusluonnoksessa ehdotetaan seuraavaa: toimielimet sitoutuvat yhteisesti REFIT-ohjelmaan, vaikutustenarviointeja tehdään lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa, EU:n sääntelyn tuloksellisuutta seurataan jatkuvasti ja arvioidaan entistä perusteellisemmin; lainsäädäntötyön vuotuista ja monivuotista suunnittelua koordinoidaan muun muassa järjestämällä kuulemisia komission työohjelmasta, toimielinten kesken käytävien kolmikantaneuvottelujen avoimuutta lisätään. Toimielimet pyrkivät lisäksi yhdessä karsimaan ylisääntelyä, kun EU:n lainsäädäntöä pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa.

Taustaa

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa (joiden perusteella parlamentti valitsi nykyisen komission) sitoudutaan selkeästi sääntelyn parantamiseen. Lisäksi komissio sitoutui vuoden 2015 työohjelmassaan antamaan ehdotuksen uudeksi toimielinten sopimukseksi. Sen tavoitteena on lujittaa parlamentin, neuvoston ja komission yhteisymmärrystä paremman sääntelyn tärkeydestä.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat

Komission työohjelma vuodeksi 2015

Tiedonanto: Parempaa sääntelyä tulosten parantamiseksi – EU:n agenda

Paremman sääntelyn agenda: Kysymyksiä & vastauksia

Better Regulation Page

IP/15/4988

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar