Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Parema õigusloome tegevuskava: ELi õigusloomet parandatakse läbipaistvuse ja järelevalve abil

Strasbourg, 19 mai 2015


Täna, 19. mail võtab Euroopa Komisjon vastu parema õigusloome tegevuskava. Selle tervikliku, kogu poliitikatsüklit hõlmava reformipaketiga suurendatakse ELi poliitika kujundamise protsessi avatust ja läbipaistvust, parandatakse eelnõude ja muudatuste tõhusama mõjuhindamise kaudu uute õigusaktide kvaliteeti ning edendatakse kehtivate ELi õigusaktide pidevat ja järjekindlat läbivaatamist, et ELi poliitika saavutaks oma eesmärgid võimalikult tõhusal ja tulemuslikul viisil.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles:

„Praegune komisjon on kindlalt otsustanud muuta seda, mida EL teeb ning kuidas ta seda teeb. Seetõttu on parem õigusloome meie üheks prioriteediks. Me võtame kuulda kodanike ja ettevõtjate ning eelkõige VKEde muret, kes kardavad, et Brüssel ja sealsed institutsioonid ei suuda alati kehtestada neile mõistetavaid või kohaldatavaid õigusnorme. Me tahame taastada nende usu ELi võimesse võtta vastu kvaliteetseid õigusakte. Parem õigusloome ei tähenda „rohkem” või „vähem” ELi õigusnorme ega meie rangete sotsiaal- ja keskkonnaalaste standardite või tervishoiuga seotud normide ja põhiõiguste nõrgestamist. Parem õigusloome tähendab seda, et me oleme kindlad, et me suudame täita seatud ambitsioonikad poliitilised eesmärgid võimalikult tõhusal viisil.

Selleks peame põhjalikult hindama koostatavate õigusaktide ning õigusloome protsessis tehtud oluliste muudatuste mõju, et poliitilised otsused oleksid tehtud võimalikult teadlikult ning tõenditele tuginevalt. Kuigi poliitikutele meeldib keskenduda uutele algatustele, peame me pühendama vähemalt sama palju tähelepanu ka juba kehtivate õigusaktide läbivaatamisele ning selle kindlakstegemisele, mida oleks võimalik parandada või lihtsustada. Peame jääma ausaks selle suhtes, millised otsused toimivad ja millised mitte. ELi institutsioonide tehtud otsused huvitavad meid kõiki, seetõttu esitame täna meetmed, mis muudavad ELi poliitika kujundamise protsessi avatumaks, muutes selle läbipaistvamaks ning kontrollitavamaks ning andes inimestele oma seisukohtade tutvustamiseks rohkem võimalusi.”

Komisjon rakendab parema õigusloome paketti otseselt õigusaktide ettevalmistamisel ja hindamisel ning samuti Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tehtava koostöö raames. Selleks alustab komisjon nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga läbirääkimisi paremat õigusloomet käsitleva uue institutsioonidevahelise kokkuleppe üle.

Rohkem läbipaistvust ja konsulteerimist

Komisjon avab oma poliitika kujundamise protsessi täiendavale avalikule järelevalvele ja osalemisele, kasutades selleks veebisaiti, kus on võimalik jälgida algatusi ja uusi avalikke konsultatsioone, mis käsitlevad kehtiva poliitika hindamist või võimalike uute ettepanekute läbivaatamist. Sidusrühmadele avaneb ka uusi võimalusi esitada märkusi kogu poliitikatsükli vältel alates esialgsetest tegevuskavadest kuni lõplike komisjoni ettepanekuteni. Igal kodanikul või sidusrühmal on 8 nädala jooksul pärast ettepaneku komisjonipoolset heakskiitmist võimalus esitada tagasisidet või soovitusi, mida arvestatakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus toimuvas seadusandlikus arutelus.

Sellist läbipaistvat lähenemisviisi kohaldatakse samuti delegeeritud ja rakendusaktide vormis teiseste õigusaktide suhtes. Esmakordselt tehakse 4 nädalat enne nende vastuvõtmist avalikuks ka selliste meetmete eelnõud, millega muudetakse või täiendatakse kehtivaid õigusakte või millega sätestatakse konkreetsed tehnilised sätted. See võimaldab sidusrühmadel enne nende komisjonis või liikmesriikide ekspertide poolt vastuvõtmist märkusi esitada.

Kehtivate õigusaktide läbivaatamine

Samuti tõhustatakse õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi, mille abil hinnatakse kehtivat ELi õigustikku, et muuta see tõhusamaks ja tulemuslikumaks, poliitilisi eesmärke seejuures ohtu seadmata. Programm muudetakse sihipärasemaks ning keskendutakse kõige suurematele ebatõhususe ja asjatu koormuse allikatele ning hinnatakse võimaluse korral meetmete kulusid ja kasu. Komisjon juba tegeleb aktiivselt koormuse vähendamisega sellistes valdkondades nagu käibemaks, riigihanked, ettevõtlusstatistika ja kemikaalid, kõikehõlmavad hindamised on käimas ka teistes valdkondades. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist saab komisjoni iga-aastase tööprogrammi ning komisjoni poolt teiste institutsioonidega peetava poliitilise dialoogi lahutamatu osa.

Komisjon loob alalise ja kaasava platvormi, mille abil peetakse õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames sidusrühmade ja liikmesriikidega dialoogi ELi õigusaktide tõhustamise üle. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi platvorm ühendab endas kõrgetasemelisi eksperte ettevõtluse, kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ning liikmesriikide esindajate hulgast. Platvormi raames kogutakse soovitusi, mille abil vähendada regulatiivset ja halduskoormust, ning esitatakse konkreetseid uusi ideid. Komisjon reageerib neile kõigile ning selgitab süstemaatiliselt, kuidas ta kavatseb järelmeetmeid võtta. Komisjon taaskinnitab oma pühendumust kuulata alati ära sidusrühmade seisukohti, kasutades selleks veebipõhist vahendit „Kergenda koormat – tee end kuuldavaks”.

Tõhusam mõjuhindamine ja kvaliteedikontroll

Komisjon tõhustab oma lähenemisviisi mõjuhindamiste suhtes, et parandada tõenditel põhinevat kvaliteedikontrolli, mis on aluseks kõigile seadusandlikele ettepanekutele, ilma et see mõjutaks poliitiliste otsuste tegemist. Sellega seoses muudetakse alates 2006. aastast tegutsenud mõjuhindamiskomitee sõltumatuks õiguskontrollikomiteeks. Selle liikmetel on sõltumatum staatus ning pooled neist värvatakse väljastpoolt komisjoni. Komiteel saavad uute ettepanekute mõjuhindamiste kvaliteedi kontrollimisel ning kehtivate õigusaktide toimivuskontrollides ja hindamisel olema laiendatud ülesanded.

Komisjon teeb ka ettepaneku, et mõjuhindamised toimuksid kogu õigusloome protsessi vältel ning mitte ainult siis, kui komisjon oma ettepanekut koostab. Kutsume Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles teostama mõjuhindamise iga õigusloome protsessi käigus esitatava suurema muudatuse puhul. Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel võidakse kokku kutsuda ajutine ja sõltumatu tehniline töörühm, kelle ülesandeks on analüüsida, kas muudetud ettepaneku rakendamine oleks mõistlik, kas sellega kehtestataks huvitatud isikute jaoks arusaadavad õigused ja kohustused ning kas sellega välditaks ebaproportsionaalseid kulusid. Töörühma hinnang koostatakse ja avalikustatakse poliitika kujundamise protsessi teavitamise jaoks mõistliku aja jooksul.

ELi institutsioonide ühiseid kohustusi arvestav uus institutsioonidevaheline kokkulepe

Parem õigusloome toimib ainult siis, kui selle teostamine on ühiseks eesmärgiks nii komisjonile, nõukogule kui ka Euroopa Parlamendile. Komisjon esitab täna Euroopa Parlamendile ja nõukogule paremat õigusloomet käsitleva uue institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepaneku eesmärgiga saavutada kokkulepe enne 2015. aasta lõppu. Uue institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu sisaldab järgmist: ühine pühendumine õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi täitmisele; mõjuhindamine kogu õigusloome protsessi vältel; ELi õigusaktide toimimise järjepidev järelevalve ja põhjalikumad hindamised; koordineeritud iga-aastane ja mitmeaastane kavandamine, sealhulgas komisjoni tööprogrammi käsitlev konsulteerimine; suurem läbipaistvus kolmepoolsetel läbirääkimistel ning ühised jõupingutused ELi õigusaktide rakendamisel liikmesriikidepoolse põhjendamatu ülereguleerimise vältimiseks.

Taust

President Junckeri poliitilistes suunistes, mille alusel Euroopa Parlament komisjoni ametisse valis, võeti selge kohustus parandada õigusloomet . Komisjoni 2015. aasta tööprogrammis võeti kohustus esitada uue institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanek. Selle eesmärk on ajakohastada ja tugevdada Euroopa Parlamendi ning nõukoguga ühist arusaamist paremast õigusloomest.

Lisateave

President Junckeri poliitilised suunised

Komisjoni 2015. aasta tööprogramm

Teatis „Parem õigusloome paremate tulemuste saavutamiseks – ELi tegevuskava”

Parema õigusloome tegevuskava: küsimused ja vastused

Better Regulation Page

IP/15/4988

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar