Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Dagsorden for bedre regulering: Mere gennemsigtighed og kontrol med henblik på bedre EU-lovgivning

Strasbourg, 19 maj 2015

I dag, den 19. maj, vedtager Kommissionen sin dagsorden for bedre regulering. Med denne omfattende pakke af reformer, der omfatter hele den politiske cyklus, vil der blive mere åbenhed og gennemsigtighed i EU’s beslutningsproces, kvaliteten af nye love vil blive forbedret gennem bedre konsekvensanalyser af lovforslag og ændringer, og der vil blive en løbende og sammenhængende gennemgang af EU’s gældende love, således at målene for EU’s politikker kan nås på den mest effektive og virkningsfulde måde.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtalte:

"Denne Kommission er fast besluttet på at få ændret både, hvad Unionen gør, og hvordan den gør det. Bedre regulering er derfor en af vores vigtigste prioriteter. Vi lytter til bekymringerne fra borgere og virksomheder – især SMV'er – som er bange for, at Bruxelles og dens institutioner ikke altid skaber regler, de kan forstå eller anvende. Vi vil genoprette deres tillid til, at EU kan lave lovgivning af høj kvalitet. Bedre regulering handler ikke om "mere" eller "mindre" EU-lovgivning og heller ikke om at kompromittere vores høje sociale og miljømæssige standarder, vores sundhed og vores grundlæggende rettigheder. Bedre regulering handler om at sørge for, at vi så effektivt som muligt opnår noget med de ambitiøse politiske mål, som vi har sat os selv."

Vi må sikre en stringent analyse af konsekvenserne af lovgivningen under selve udformningen, herunder også af væsentlige ændringer, som bliver indført under lovgivningsprocessen, således at de politiske beslutninger er solidt underbyggede og evidensbaserede. Det er helt naturligt, at politikere fokuserer på nye initiativer, men vi må være mindst lige så opmærksomme på den lovgivning, som vi allerede har, og se på, hvad der kan forbedres eller forenkles. Og vi må være ærlige med hensyn til, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. De beslutninger, som EU-institutionerne træffer, er af interesse for os alle. Derfor foreslår vi foranstaltninger, som vil åbne op for EU's beslutningsproces og betyde mere gennemsigtighed og kontrol samt sikre alle større mulighed for at give deres mening til kende.

Denne pakke om bedre regulering vil Kommissionen selv benytte, når den forbereder og evaluerer lovgivning, og den vil samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet herom. Derfor vil Kommissionen nu indlede forhandlinger med Parlamentet og Rådet om en ny interinstitutionel aftale om bedre lovgivning.

Mere gennemsigtighed og høring

Kommissionen vil åbne op for sin politiske beslutningsproces for at få inddraget offentligheden noget mere ved hjælp af en netportal, hvor vores initiativer kan følges, og nye offentlige høringer, når vi evaluerer nuværende politikker eller vurderer mulige nye forslag. Interessenter vil også få nye muligheder for at give deres mening til kende gennem hele livscyklussen for et politikforslag, lige fra den indledende køreplan til Kommissionens endelige forslag. Efter at Kommissionen har vedtaget et forslag, vil alle borgere eller interessenter få otte uger til at komme med feedback eller forslag, som vil blive medtaget i lovgivningsdebatten i Parlamentet og Rådet.

Gennemsigtighed vil også blive anvendt i forbindelse med afledt ret, i form af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Det er første gang, at forslag til foranstaltninger, som ændrer eller supplerer eksisterende lovgivning, eller som fastsætter specifikke tekniske bestemmelser, vil blive gjort offentligt tilgængelige i fire uger, inden de skal vedtages. Det vil give interessenter mulighed for at komme med kommentarer, inden de bliver vedtaget af Kommissionen eller af eksperterne fra medlemsstaterne.

Eksisterende love vil blive taget op til revision

Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT), hvor den eksisterende samling af EU-lovgivning bliver vurderet for at gøre den mere effektiv uden at kompromittere de politiske målsætninger, vil blive styrket. Det vil blive mere målrettet, idet der skal ses på, hvor problemet med manglende effektivitet og unødige byrder er størst, og vil også så vidt muligt kvantificere fordele og ulemper. Kommissionen arbejder allerede nu på at få mindsket byrderne inden for områder som moms, offentlige indkøb, virksomhedsstatistikker og kemikalier, og der er også omfattende evalueringer på vej inden for andre områder. REFIT vil nu blive et af grundelementerne i Kommissionens årlige arbejdsprogram og i Kommissionens politiske dialog med de andre institutioner.

Kommissionen vil oprette en permanent og inklusiv platform til dialog med interessenter og medlemsstater om, hvordan EU-lovene kan forbedres inden for rammerne af REFIT. I REFIT-platformen kan eksperter på højt plan fra virksomheder, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og medlemsstaterne mødes. Alle vil kunne komme med meninger og konkrete idéer til, hvordan regelbyrden og de administrative byrder kan mindskes. Kommissionen vil besvare dem alle og systematisk forklare, hvordan den agter at følge op herpå. Kommissionen har lovet, at den vil lytte til alle interessenter på et hvilket som helst tidspunkt, og er i den forbindelse ved at oprette et netsted: "Lighten the Load – Have Your Say".

Bedre konsekvensanalyser og kvalitetskontrol

Kommissionen er ved at forbedre sine konsekvensanalyser og evalueringer for at styrke det evidensgrundlag, som ligger til grund for alle lovgivningsforslag, uden at dette dog kommer til at gribe ind i den politiske beslutningstagning. Blandt andet vil Kommissionens Udvalg for Konsekvensanalyse, som har fungeret siden 2006, blive omdannet til et uafhængigt Udvalg for Forskriftskontrol. Medlemmerne i dette udvalg skal have en mere uafhængig status, og halvdelen af dem vil blive rekrutteret blandt personer uden for Kommissionen. Udvalget vil få en særlig rolle med at kontrollere kvaliteten af konsekvensanalyser af nye forslag og også foretage kvalitetskontrol og evalueringer af eksisterende lovgivning.

Kommissionen foreslår også, at der bliver foretaget konsekvensanalyser under hele lovgivningsprocessen, og ikke blot når Kommissionen forbereder sit forslag. Vi opfordrer Parlamentet og Rådet til at foretage konsekvensanalyser af alle væsentlige ændringer, som de måtte foreslå under lovgivningsprocessen. Hvis Parlamentet, Rådet eller Kommissionen anmoder om det, kan der nedsættes en uafhængig teknisk ad hoc-instans, som skal undersøge, om et ændret forslag er praktisk gennemførligt, skaber forståelige rettigheder og pligter for de interessede parter og ikke giver uforholdsmæssige omkostninger. En sådan vurdering bør gøres færdig og tilgængelig for offentligheden inden for en rimelig tid til brug for den politiske beslutningstagning.

En ny interinstitutionel aftale om deling af ansvaret blandt EU-institutionerne

Bedre regulering kan kun fungere, hvis Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet deler ansvaret herfor. Kommissionen forelægger i dag en ny interinstitutionel aftale om bedre lovgivning for Parlamentet og Rådet med henblik på at få aftalen vedtaget inden udgangen af 2015. I udkastet til den nye interinstitutionelle aftale foreslås følgende: et fælles ansvar i forbindelse med REFIT-programmet; konsekvensanalyser under hele lovgivningsprocessen; løbende overvågning af EU-reguleringens effektivitet og mere grundige evalueringer; koordineret årlig og flerårig planlægning, herunder også høring om Kommissionens arbejdsprogram; større gennemsigtighed i trilaterale forhandlinger; og en fælles indsats for at få medlemsstaterne til at mindske ubegrundet "overregulering" af EU-lovgivningen.

Baggrund

I kommissionsformand Junckers politiske retningslinjer, som er det grundlag, hvorpå Parlamentet valgte denne Kommission, er der et klart tilsagn om at ville skabe bedre regulering. Ifølge Kommissionens arbejdsprogram for 2015 vil der blive forelagt et forslag til en ny interinstitutionel aftale, som skal ajourføre og styrke den fælles forståelse med Europa-Parlamentet og Rådet angående bedre regulering.

Yderligere oplysninger

Kommissionsformand Junckers politiske retningslinjer

Kommissionens arbejdsprogram for 2015

Meddelelse om bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden

Dagsorden for bedre regulering: Spørgsmål og svar

Better Regulation Page

IP/15/4988

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar