Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Posílení transparentnosti a dohledu pro lepší tvorbu právních předpisů EU

Štrasburk, 19 květen 2015

Dnes, 19. května, přijímá Evropská komise svůj program týkající se zlepšování právní úpravy. Tento komplexní balíček reforem zahrnující celý cyklus tvorby politiky bude podporovat otevřenost a transparentnost rozhodovacího procesu v EU a zlepší kvalitu nových právních předpisů prostřednictvím lepšího posouzení dopadu legislativních návrhů a změn. Bude rovněž podnětem pro neustálý a důsledný přezkum stávajících právních předpisů EU, aby cílů politik EU bylo dosaženo co nejefektivnějším způsobem.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil:

„Tato Komise je odhodlána změnit činnost Unie i způsob, jakým ji provádí. Zlepšování právní úpravy je proto jednou z našich hlavních priorit. Nasloucháme občanům a podnikům – zejména těm malým a středním, kteří se obávají, že Brusel a jeho instituce ne vždy předkládají pravidla, kterým mohou rozumět či je používat. Chceme obnovit jejich důvěru ve schopnost EU poskytnout vysokou kvalitu právních předpisů. Lepší právní úprava neznamená „více“ nebo „méně“ pravidel EU či ohrožení našich přísných sociálních a environmentálních standardů, našeho zdraví nebo základních práv. Lepší právní předpisy mají zajistit, aby se nám podařilo splnit ambiciózní cíle, které jsme si stanovili, co nejúčinnějším způsobem.

Musíme pečlivě posuzovat dopad právních předpisů, včetně podstatných změn, které byly zavedeny během legislativního procesu, aby politická rozhodnutí byla podložena patřičnými informacemi a důkazy. Ačkoli přirozenou tendencí politiků je zaměřovat se na nové iniciativy, musíme věnovat přinejmenším stejnou pozornost přezkumu stávajících právních předpisů a určení oblastí, jež lze zlepšit nebo zjednodušit. Musíme si poctivě přiznat, co funguje a co nikoli. Rozhodnutí přijímaná institucemi EU zajímají nás všechny, a tak navrhujeme opatření, jež poodhalí zákulisí rozhodovacího procesu EU, a umožní tak vyšší míru transparentnosti a dohledu a občanům poskytnou více příležitostí, aby vyjádřili své názory.“

Balíček týkající se zlepšení právní úpravy bude do praxe uvádět přímo Komise v rámci své vlastní přípravy a hodnocení právních předpisů a prostřednictvím spolupráce s Evropským parlamentem a Radou. Za tímto účelem zahájí nyní Komise jednání s Parlamentem a Radou o nové interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Více transparentnosti a konzultací

Komise otevře proces tvorby politiky a dá veřejnosti možnost na něj dohlížet. Učiní tak prostřednictvím webového portálu, na kterém bude možné sledovat jednotlivé iniciativy, a pomocí nových veřejných konzultací při hodnocení stávajících politik či posuzování možných nových návrhů. Nově budou mít zúčastněné strany příležitost vznášet své připomínky během celého politického cyklu od původního plánu ke konečnému návrhu Komise. Poté, co Komise přijme návrh, bude mít každý občan nebo zúčastněná strana osm týdnů, aby poskytl zpětnou vazbu či přišel s doporučením, čímž přispěje do legislativní diskuse v Parlamentu a Radě.

Tento transparentní přístup se uplatní také v případě sekundárních právních předpisů v podobě aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Návrhy opatření, kterými se mění nebo doplňují stávající právní předpisy či stanoví zvláštní technická ustanovení, budou poprvé zveřejněny čtyři týdny před přijetím. Zúčastněné strany tak budou moci předložit své připomínky předtím, než budou návrhy přijaty Komisí nebo odborníky z členských států.

Neustálý přezkum stávajících právních předpisů

Bude posílen Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), který posuzuje stávající právní předpisy EU, aby byly efektivnější a účinnější, aniž by byly zpochybněny politické cíle. Bude cílenější, zaměří se na nejzávažnější příčiny neefektivity a zbytečné zátěže a bude rovněž vyčíslovat náklady a přínosy nejrůznějších činností. Komise již aktivně pracuje na snížení zátěže v oblastech, jako jsou DPH, veřejné zakázky, statistiky podnikání a chemické látky. Probíhají rovněž komplexní hodnocení v dalších oblastech. Program REFIT bude od nynějška základní součástí ročního pracovního programu Komise a politického dialogu, který Komise vede s ostatními institucemi.

Komise zřídí stálou a inkluzivní platformu pro dialog se zúčastněnými stranami a členskými státy o tom, jak v souvislosti s programem REFIT zlepšit právní předpisy EU. Platforma programu REFIT propojí špičkové odborníky z oblasti podnikání, občanskou společnost, sociální partnery, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a členské státy. V rámci této platfomy se budou shromažďovat návrhy z praxe zaměřené na snížení regulační a administrativní zátěže a budou se představovat konkrétní nápady. Komise bude na všechny tyto příspěvky reagovat a systematicky vysvětlovat, jaké návazné kroky hodlá přijmout. Komise rovněž opět přichází se svým závazkem, že si kdykoli vyslechne názory všech zúčastněných stran prostřednictvím online nástroje nazvaného „Snižme zátěž – vyjádřete svůj názor“.

Lepší posuzování dopadů a kontrola kvality

Komise posiluje svůj přístup k posuzování dopadů a hodnocení, aby se zlepšila důkazní základna, o niž se opírají veškeré legislativní návrhy, aniž by byla dotčena politická rozhodnutí. Konkrétně se výbor Komise pro posuzování dopadů, který je činný od roku 2006, změní na nezávislý výbor pro regulativní kontrolu. Jeho členové budou mít nezávislejší postavení a polovina z nich bude vybírána z prostředí mimo Komisi. Výbor bude mít širší pole působnosti při kontrole kvality posuzování dopadů nových návrhů, jakož i při kontrole účelnosti a hodnocení stávajících právních předpisů.

Komise rovněž navrhuje, aby k posuzování dopadů docházelo během celého legislativního procesu, a ne pouze tehdy, když Komise pracuje na návrhu. Vyzýváme Parlament a Radu, aby posuzovaly dopady veškerých podstatných změn, které během legislativního procesu navrhují. Na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise může být zřízen ad hoc nezávislá odborná komise, jež by analyzovala, zda je pozměněný návrh proveditelný v praxi, zda pro zúčastněné strany vytváří srozumitelná práva a povinnosti a zda zamezuje neúměrným nákladům. Měl by být posouzen a zveřejněn v přiměřené lhůtě, aby jej bylo možné v politickém rozhodovacím procesu využít.

Nová interinstitucionální dohoda pro společný závazek institucí EU

Zlepšování právní úpravy může fungovat pouze tehdy, pokud se k němu společně zaváží Komise, Rada a Evropský parlament. Komise dnes Parlamentu a Radě předkládá návrh nové interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů se záměrem dosáhnout dohody do konce roku 2015. Návrh nové interinstitucionální dohody zahrnuje: společný závazek týkající se programu REFIT, posuzování dopadů v průběhu legislativního procesu, neustálé sledování účinnosti právních předpisů EU a důkladnější hodnocení, koordinované roční a víceleté plánování, včetně konzultací ohledně pracovního programu Komise, větší transparentnost třístranných jednání, společné úsilí o omezení neodůvodněného ukládání povinností nad rámec právních předpisů EU (tzv. „gold-plating“) ze strany členských států.

Souvislosti

Politické směry předsedy Komise Junckera, na jejichž základě Parlament zvolil touto Komisí, přinesly jasný závazek zlepšovat právní úpravu. Komise se ve svém pracovním programu na rok 2015 zavázala, že předloží návrh nové interinstitucionální dohody zaměřené na aktualizaci a posílení obecné shody s Evropským parlamentem a Radou týkající se zlepšování právní úpravy.

Podrobnější informace

Politické směry předsedy Junckera

Pracovní program Komise na rok 2015

Sdělení o zlepšení právní úpravy pro lepší výsledky – a program EU

Program zlepšování právní úpravy – otázky a odpovědi

Better Regulation Page


IP/15/4988

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar