Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Програма за по-добро регулиране: засилване на прозрачността и контрола с цел по-добро законотворчество в ЕС

Страсбург, 19 Май 2015

Днес, 19 май, Европейската комисия прие своята програма за по-добро регулиране. Този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, ще направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен, ще подобри качеството на новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на законодателните предложения и измененията и ще насърчи постоянния и съгласуван преглед на действащото законодателство на ЕС, така че политиките на ЕС да постигат целите си по най-ефективния и ефикасен начин.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви:

„Настоящата комисия е решена да промени както това, което Съюзът прави, така и начина, по който го прави. Следователно по-доброто регулиране е един от водещите ни приоритети. Ние се вслушваме в тревогите на гражданите и предприятията — особено МСП — които се притесняват, че Брюксел и неговите институции не винаги създават правила, които те могат да разберат или да приложат. Искаме да възвърнем доверието им в способността на ЕС да създава висококачествено законодателство. По-доброто регулиране няма за цел създаването на „повече“ или „по-малко“ правила на ЕС, или подкопаването на високите ни социални и екологични стандарти, увреждането на нашето здраве или накърняването на основните ни права. Целта на по-доброто регулиране е да гарантира, че ще постигнем амбициозните цели на политиките, които сме си поставили, по най-ефикасния начин.“

„Трябва да извършваме задълбочена оценка на въздействието на законодателните предложения, включително на съществените изменения, внесени по време на законодателния процес, така че политическите решения да вземат предвид различните фактори и да се основават на обективни данни. И въпреки че за политиците е характерно да се съсредоточават върху нови инициативи, трябва да посветим поне също толкова внимание на прегледа на действащото законодателство и на определянето на областите, в които може да бъде постигнато подобрение или опростяване. Трябва да бъдем откровени по отношение на това кое работи и кое — не. Решенията, вземани от институции на ЕС, засягат всички нас и поради тази причина предлагаме мерки, които ще отворят процеса на вземане на решения в ЕС, като предвидят по-голяма прозрачност и по-голям контрол и предоставят повече възможности на хората да представят своите становища.''

Пакетът от мерки за по-добро регулиране ще се прилага пряко от Комисията при извършваното от нея подготвяне и оценяване на законодателството и в сътрудничество с Европейския парламент и Съвета. За тази цел Комисията ще започне преговори с Парламента и Съвета за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество.

По-голяма прозрачност и повече консултации

Комисията ще отвори процеса на разработване на политиките си за по-голям обществен контрол и участие посредством уебпортал, където инициативите ще могат да бъдат проследявани, както и посредством нови обществени консултации, когато се извършва оценка на съществуващи политики или се обмислят възможности за нови предложения. Ще има и нови възможности за предоставяне на коментари от заинтересованите страни през целия цикъл на политиката, от първоначалната пътна карта до окончателното предложение на Комисията. След като Комисията е приела дадено предложение, всеки гражданин или заинтересована страна ще разполага с 8 седмици, за да предостави обратна информация или да направи предложения, които ще бъдат включени в законодателните дебати в Парламента и в Съвета.

Този прозрачен подход ще се прилага и за вторичното законодателство под формата на делегирани актове и актове за изпълнение. За първи път проектите на мерки, които изменят или допълват действащо законодателство или които съдържат специфични технически разпоредби, ще бъдат достъпни за обществеността в продължение на 4 седмици преди приемането им. Това ще даде възможност на заинтересованите страни да направят коментари преди приемането на мерките от Комисията или от експерти от държавите членки.

Редовен преглед на действащото законодателство

Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), посредством която се прави оценка на действащото законодателство на ЕС с цел повишаване на неговата ефективност и ефикасност, ще бъде подсилена, без да се излагат на риск целите на политиките. Тя ще има по-специфични цели, свързани с разглеждането на най-сериозните източници на неефективност и ненужна тежест, и също така ще определя в количествено изражение разходите и ползите, когато това е възможно. Комисията вече работи активно за намаляване на тежестта в области като ДДС, обществените поръчки, бизнес статистиката и химическите вещества. В момента се извършват цялостни оценки и в други области. REFIT ще стане основна част от годишната работна програма на Комисията и от политическия ѝ диалог с другите институции.

Комисията ще създаде постоянна и приобщаваща платформа за диалог със заинтересованите страни и държавите членки, в рамките на която ще се обсъждат начините за подобряване на законодателството на ЕС в контекста на REFIT. Платформата REFIT ще събере експерти на високо равнище от бизнеса, гражданското общество, социалните партньори, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и държавите членки. Посредством нея ще бъдат събирани предложения за намаляване на регулаторната и административната тежест, произхождащи от практиката, и ще бъдат представяни конкретни идеи. Комисията ще отговаря на всички предложения и редовно ще обяснява какви последващи действия възнамерява да предприеме. Освен това Комисията отново обещава, че ще се вслушва в становищата на заинтересованите страни по всяко време посредством онлайн инструмента, наречен „Lighten the Load — Have Your Say“.

Подобряване на оценките на въздействието и повишаване на контрола на качеството

Без да засяга политическите решения, Комисията укрепва подхода си към оценките на въздействието и оценяването с цел подобряване на набора от обективни данни, който е в основата на всички законодателни предложения. По-специално, действащият от 2006 г. насам Комитет по оценка на въздействието към Комисията ще бъде преобразуван в независим Комитет за регулаторен контрол. Неговите членове ще имат по-независим статут и половината от тях ще бъдат наети извън Комисията. Комитетът ще има засилена роля при проверката на качеството на оценките на въздействието във връзка с новите предложения, както и при проверките за пригодност и оценките на действащото законодателство.

Комисията също така предлага оценки на въздействието да се извършват по време на целия законодателен процес, а не само когато Комисията подготвя своето предложение. Призоваваме Европейския парламент и Съвета да извършват оценки на въздействието на съществените изменения, предложени от тях в хода на законодателния процес. По искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията може да бъде създадена ad hoc независима група от експерти, която ще анализира дали дадено изменено предложение е практично за прилагане, дали създава разбираеми права и задължения за заинтересованите страни и дали избягва непропорционалните разходи. Оценката ѝ следва да бъде завършена и публично оповестена в разумен срок от време, за да може да бъде взета предвид в процеса на формулиране на решения в рамките на политиките.

Ново междуинституционално споразумение за поемането на общ ангажимент от страна на институциите на ЕС

По-добро регулиране може да се постигне само ако представлява общ ангажимент на Комисията, Съвета и Европейския парламент. Днес Комисията внесе в Парламента и Съвета предложение за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, като целта е по него да се постигане съгласие преди края на 2015 г. В проекта на новото междуинституционално споразумение се предлагат: общ ангажимент към програмата REFIT; извършване на оценки на въздействието по време на целия законодателен процес; непрекъснато наблюдение на резултатите от прилагането на нормативната уредба на ЕС и извършване на по-задълбочени оценки; координиране на годишното и многогодишното планиране, включително консултации относно работната програма на Комисията; по-голяма прозрачност относно тристранните преговори; и съвместни усилия за намаляване на необоснованото свръхрегулиране при транспонирането на законодателството на ЕС от държавите членки.

Контекст

В политическите насоки на председателя Юнкер, въз основа на които Европейският парламент избра настоящата комисия, беше поет ясен ангажимент за по-добро регулиране. Работната програма на Комисията за 2015 г. съдържа ангажимент за представянето на предложение за ново междуинституционално споразумение с цел актуализиране и засилване на общото разбиране на Европейския парламент и на Съвета за по-добро регулиране.

За повече информация:

Политически насоки на председателя Юнкер

Работна програма на Комисията за 2015 г.

Съобщение „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати — Програма на ЕС“

Програма за по-добро регулиране: Въпроси и отговори

Better Regulation Page

IP/15/4988

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar