Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Preporuke po državama članicama za 2015.: potrebni su daljnji napori za potporu snažnom oporavku

Brisel, 13 svibanj 2015

Bruxelles, 13. svibnja 2015. – Potrebne su daljnje mjere politika za povratak samoodrživog rasta. Danas je Europska komisija donijela preporuke po državama članicama o ekonomskoj politici za 2015. i 2016. te je od država članica zatražila da poduzmu mjere za otvaranje radnih mjesta i poticanje rasta.

Te preporuke odražavaju Komisijin ekonomski i socijalni plan. Od kada je Komisija na čelu s predsjednikom Junckerom preuzela dužnost u studenome 2014. i objavila svoj Godišnji pregled rasta 2015., taj plan bio je usredotočen na tri međusobno podupiruća stupa:
poticanje ulaganja, provedba strukturnih reformi i primjena fiskalne odgovornosti.
Uspješna provedba preporuka po državama članicama za 2015. bit će ključna kako bi oporavak Europe u smislu otvaranja radnih mjesta i rasta bio održiv i manje ovisan o vanjskim, cikličkim čimbenicima koji ga trenutačno potiču.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Jačanje europskog gospodarskog oporavka zahtijeva daljnje odlučne političke napore.Mnoge države članice suočene su s izazovima visokog javnog i privatnog duga, niske produktivnosti i nedostatka ulaganja, što za posljedicu ima visoku nezaposlenost i pogoršanje socijalnih uvjeta.Rješavanje tih izazova predmet je današnjih preporuka po državama članicama.Kako bi se potaknula nacionalna uključenost i provedba, ojačali smo suradnju s vladama, parlamentima i socijalnim partnerima, dok smo preporuke znatno pojednostavnili i fokusirali.”

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Moramo u potpunosti iskoristiti ovaj gospodarski oporavak u nastajanju kako bismo Europljane opet vratili na radna mjesta.Države članice trebale bi iskoristiti pozitivni zamah i provesti strukturne reforme te se posebno usredotočiti na one koji su tijekom krize bili zanemareni, a posebno mlade i dugotrajno nezaposlene osobe.”

Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Danas od država članica tražimo da se pobrinu da gospodarski oporavak koji je u tijeku ne bude samo privremena promjena.Od prvog dana kada je Komisija predsjednika Junckera počela s radom naši su ekonomski prioriteti bili potaknuti ulaganja, pružiti potporu strukturnim reformama i osigurati primjenu odgovornih fiskalnih politika.U tim preporukama nije riječ o tome da Bruxelles drži prodike vladama, već o tome da se potaknu nacionalni napori za ostvarenje ciljeva koji su nam svima potrebni – otvaranje radnih mjesta i rast.”

Snažniji i jednostavniji europski semestar

Europska komisija uvela je niz promjena u postupak europskog semestra, EU-ova kalendara za koordinaciju ekonomskih politika, u cilju povećanja političke uključenosti i odgovornosti pri donošenju odluka na europskoj i nacionalnoj razini.

To uključuje:

-   veću usredotočenost na prioritete godišnjeg pregleda rasta s manjim brojem preporuka o samo nekoliko ključnih prioritetnih područja djelovanja

-   raniju objavu analiza stanja u državama članicama i europodručju kako bi se omogućila dublja rasprava o ključnim pitanjima s državama članicama i socijalnim partnerima

-   intezivnije djelovanje na političkoj i tehničkoj razini radi rasprave o prošlim i budućim preporukama

-   prilagođeni raspored kako bi se svim dionicima ostavilo više vremena za raspravu i dogovor o prioritetima iz europske perspektive te za usporedbu nacionalnih rezultata i prioriteta u tom svjetlu.

Preporuke po državama članicama za 2015.

Komisija izdaje preporuke za 26 država članica i europodručje u cjelini.[1]Te preporuke odražavaju sljedeće prioritete:

  • poticanje ulaganja za potporu budućem rastu; za to je potrebno ukloniti prepreke financiranju i pokrenuti projekte ulaganja te brzo provesti Komisijin plana ulaganja za Europu vrijedan 350 milijardi EUR
  • provedba ambicioznih strukturnih reformi na tržištima proizvoda, usluga i rada u cilju povećanja produktivnosti, konkurentnosti i ulaganja; poticanjem otvaranja radnih mjesta i rasta, tim će se reformama pridonijeti blagostanju i većoj socijalnoj pravednosti; reformama financijskog sektora olakšat će se pristup financiranju za ulaganja te umanjiti negativan učinak razduživanja u bankarskom, privatnom i javnom sektoru
  • provedba odgovornih fiskalnih politika kojima se postiže ravnoteža između kratkoročne stabilizacije i dugoročne održivosti; države članice s visokim deficitom ili razinama duga moraju uložiti dodatne napore za popravak svoje platne bilance, dok bi države članice koje raspolažu fiskalnim prostorom trebale poduzeti mjere za potporu produktivnim ulaganjima; promjenama u sastavu javnih financija trebalo bi se u većoj mjeri poticati rast
  • poboljšanje politike zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se građane tijekom cijelog njihova životnog vijeka osposobilo, podržavalo i zaštitilo te kako bi se osigurala snažnija socijalna kohezija kao ključna sastavnica održivog gospodarskog rasta.

Preporuke su utemeljene na detaljnoj analizi stanja u svakoj zemlji. Po mjeri izrađene smjernice rezultat su otvorenog dijaloga s državama članicama tijekom čitave godine. Posebno se naslanjaju na analizu iz Komisijinih izvješća po državama članicama, nacionalne programe reformi teprograme stabilnosti i konvergencije koje su države članice predstavile u travnju. Osim toga, u njima su uzeti u obzir i najnoviji podatci iz Komisijine proljetne prognoze.

U okviru današnjeg paketa Komisija je ujedno donijela i nekoliko odluka o javnim financijama država članica u okviru Pakta o stabilnosti i rastu. One zajedno predstavljaju ambiciozan skup smjernica i prioriteta za gospodarstvo EU-a.

Proračunske odluke

Komisija je danas Vijeću ministara država članica EU-a preporučila zatvaranje postupka u slučaju prekomjernog deficita za dvije države članice: Maltu i Poljsku.

Obje zemlje ispravile su svoje prekomjerne deficite. U Poljskoj je ciljni ukupni deficit u 2014. iznosio 3,2 % BDP-a, što je iznad referentne vrijednosti od 3 % BDP-a. U 2014. još su uvijek bile osjetne posljedice reforme mirovinskog sustava iz 1999., iako je u prosincu 2013. donesen zakon kojim je ta reforma poništena. Kada se u obzir uzmu ti neto troškovi iz 1999., deficit je u 2014. manji od 3 % BDP-a (2,7 % u 2015.). Komisija stoga smatra da Poljska ispunjava kriterij u pogledu deficita iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Na Malti je deficit opće države u 2014. smanjen na 2,1 % BDP-a, a predviđa se da će se i u 2015./2016. zadržati ispod 3 % BDP-a. Osim toga Malta je u 2014. poštovala pravilo o dugu, što je neophodan uvjet za ukidanje postupka u slučaju prekomjernog deficita, s obzirom na to da se postupak temeljio na kršenju oba kriterija - u pogledu deficita i o duga.

Komisija u slučaju Ujedinjene Kraljevine preporučuje Vijeću da donese odluku da njezina vlada nije poduzela učinkovite mjere kako bi ispunila preporuku Komisije iz prosinca 2009. o ispravljanju prekomjernog deficita do financijske godine 2014./2015. Razlog tome je što su uloženi fiskalni napori bili manji od preporučenog godišnjeg prosjeka od 1,75 % BDP-a, dok je deficit prošle godine iznosio 5,2 %. Komisija preporučuje da se Ujedinjenoj Kraljevini daju još dvije godine, tj. do financijske godine 2016./2017., da svoj deficit smanji ispod referentne vrijednosti od 3 % BDP-a.

Komisija je osim toga pripremila izvješće o Finskoj, u kojem je zaključeno da ta država ne ispunjava kriterij u pogledu duga i deficita iz Pakt o stabilnosti i rastu. Gospodarski i financijski odbor dostavit će svoje mišljenje o tom izvješću u roku od dva tjedna, nakon čega slijedi odluka o tome treba li pokrenuti postupak u slučaju prekomjernog deficita.

Na Francusku se trenutačno primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita. Vlada u svojem programu stabilnosti za 2015. namjerava ispraviti prekomjerni deficit te ga smanjiti do 2017. u skladu s preporukom Vijeća od 10. ožujka 2015. na prijedlog Komisije. Vijeće je Francuskoj postavilo rok za poduzimanje učinkovitih mjera do 10. lipnja 2015.

Stanje u državama članicama u odnosu na postupak zbog makroekonomskih neravnoteža


Rubrika 1. Stanje u državama članicama u odnosu na postupak zbog makroekonomskih neravnoteža  

Kategorija MIP-a

Države članice u 2015.*

nema neravnoteža

Austrija, Češka, Danska, Estonija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Poljska, Slovačka

neravnoteže koje zahtijevaju mjere politika i praćenje

Belgija, Nizozemska, Rumunjska**, Finska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i praćenje

Mađarska, Njemačka

neravnoteže koje zahtijevaju mjere politika i posebno praćenje

Irska, Španjolska, Slovenija

prekomjerne neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i posebno praćenje

Bugarska, Francuska, Hrvatska, Italija, Portugal

prekomjerne neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i pokretanje postupka u slučaju prekomjernih neravnoteža

* Grčka i Cipar u programu su makroekonomske prilagodbe.

**Rumunjska je u programu preventivne financijske pomoći.

Stanje u državama članicama u odnosu na Pakt o stabilnosti i rastu


Rubrika 2. Stanje u državama članicama u odnosu na Pakt o stabilnosti i rastu na dan 13. svibnja 2015.

nema postupka u slučaju prekomjernog deficita

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Njemačka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Rumunjska, Slovačka, Švedska

ukidanje postupka u slučaju prekomjernog deficita

Malta, Poljska

u tijeku je postupak u slučaju prekomjernog deficita

 

 

novi rok: 2016./2017.

 

razmatranje pokretanja novog postupka u slučaju prekomjernog deficita

Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Irska, Portugal, Slovenija, Španjolska,

 

Ujedinjena Kraljevina

 

Finska

 

Daljnje mjere

Ministri država članica EU-a raspravljat će o preporukama po državama članicama u lipnju prije nego što ih 25. i 26. lipnja podrže čelnici država i vlada EU-a. Preporuke će se formalno donijeti u srpnju. Tada provođenje preporuka ovisi o državama članicama, koje ih uključuju u svoje nacionalne politike i proračunske planove za 2015./2016.

Dodatne informacije:

Preporuke po državama članicama za 2015.

Odluke u okviru Pakta o stabilnosti i rastu

Obavijest o preporukama po državama članicama

Ključna područja: tematski dokumenti
[1] Grčka i Cipar provode programe makroekonomske prilagodbe te im se preporuka stoga ne upućuje.
IP/15/4975

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar