Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Stanje narave: najobsežnejša ocena doslej prikazuje mešano sliko evropskih habitatov in vrst

Bruselj, 20 maj 2015

Komisija je sprejela novo poročilo, ki vsebuje najbolj celovito sliko o „stanju narave v EU“. Rezultati kažejo, da je položaj večine ptic varen in da se je stanje nekaterih vrst in habitatov izboljšalo. Ciljno usmerjeni ukrepi za ohranjanje so bili uspešni, vendar je treba za znatno izboljšanje stanja prizadevanja še precej okrepiti.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je ob tej priložnosti dejal: „Poročilo je pomembno in je prišlo ob ravno pravem času. Splošna slika je sicer mešana, jasno pa kaže, da so prizadevanja za izboljšanje občutljivih ekosistemov lahko zelo učinkovita. Prav tako ponazarja obseg izzivov, ki še ostajajo. Na te izzive moramo odgovoriti, saj zdravje naše narave vpliva na zdravje evropskih državljanov in našega gospodarstva.“

Poročilo je prva ocena, ki zajema direktivi o pticah in habitatih, ter temelji na največjem skupnem zbiranju podatkov in oceni stanja narave doslej. Izvedena je bila v vseh državah članicah med letoma 2007 in 2012.

Glede ptic poročilo ugotavlja, da je položaj več kot polovice vseh ocenjenih prostoživečih vrst ptic (52 %) varen. Vendar pa je približno 17 % vrst še vedno ogroženih, nadaljnjih 15 % pa je potencialno ogroženih, v upadanju ali izčrpanih. To vključuje običajne poljske ptice, kot sta poljski škrjanec (Alauda arvensis) in črnorepi kljunač (Limosa limosa).

Če pogledamo druge vrste, zaščitene v skladu z direktivo o habitatih, je ocena pri skoraj četrtini (23 %) ugodna. Vendar je stanje več kot polovice (60 %) še vedno neugodno (in sicer pri 42 % nezadostno in pri 18 % slabo). Habitati travišč, mokrišč in sipin so v še posebej zaskrbljujočem stanju.

Stanje habitatov in vrst v EU

Stanje populacije

(2008–2012)

PTICE

 

 

Stanje ohranjenosti

(2007–2012)

VRSTE

 

HABITATI

 

Varno

52 %

 

Ugodno

23 %

16 %

Potencialno ogroženo, v upadanju ali izčrpano

15 %

 

Neugodno – nezadostno

42 %

47 %

Ogroženo

17 %

 

Neugodno – slabo

18 %

30 %

Ni znano ali ni ocenjeno

16 %

 

Ni znano

17 %

7 %

 

V celoti gledano je stanje ohranjenosti habitatnih tipov slabše od stanja in trenda ohranjenosti vrst, saj je le pri 16 % ocenjenih habitatov ugodno. Stanje velike večine habitatov je neugodno, in sicer je pri 47 % nezadostno in 30 % slabo.

Glavne nevarnosti, ki ogrožajo habitate, so nekatere kmetijske prakse (vključno s spremembo načinov obdelovanja, čezmerno pašo, opustitvijo pašnih sistemov, gnojenjem in pesticidi) in „spremembe naravnih pogojev“, ki jih povzroči človek (večinoma v zvezi s hidrološkimi spremembami).

Poročilo predstavlja tudi uspešne ciljne ohranitvene ukrepe, ki jih izvaja EU. Populaciji brkatega sera (Gypaetus barbatus) in evropske beloglavke (Oxyura leucocephala), ki sta zajeti v akcijske načrte EU za posamezne vrste in deležni financiranja iz sklada EU LIFE, sta se občutno povečali. Omrežje zaščitenih območij EU Natura 2000, ki pokriva 18 % kopnega ozemlja EU in je največje omrežje zaščitenih območij na svetu, je prav tako pomembno pozitivno vplivalo na stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov.

Ozadje

Države članice vsakih šest let poročajo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, zaščitenih v skladu z direktivami EU. Poročilo zajema vse vrste prostoživečih ptic (približno 450), 231 habitatnih tipov in več kot 1 200 drugih vrst, ki so pomembne za EU. To poročilo o „stanju narave v EU“ spremlja bolj podrobno tehnično poročilo, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA) in vključuje tudi podatke za posamezne države. Poročilo služi kot podlaga za prihodnji vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost. Ugotovitve poročila bodo prispevale tudi k tekočemu pregledu stanja ptic in habitatov, ki je del širših ukrepov za pregled zakonodaje EU, da se zagotovi njena ustreznost.

Več informacij:

Stanje narave v EU – poročilo Komisije:http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Spletna stran GD za okolje: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm, http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Stanje narave v EU – tehnično poročilo Evropske agencije za okolje (EEA):http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/ , http://www.eea.europa.eu/highlights/state-of-nature-in-the

Orodje za informacije o stanju in trendih habitatov in vrst (EEA):http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ , http://bd.eionet.europa.eu/article12/

IP/15/4965

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar