Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att bättre hantera migration i alla hänseenden: En europeisk migrationsagenda

Bryssel, 13 maj 2015


Europeiska kommissionen presenterar i dag en europeisk migrationsagenda där man skisserar de åtgärder som ska vidtas omedelbart för att hantera krissituationen i Medelhavet, liksom de steg som kommer att tas under kommande år för att bättre hantera migration i alla hänseenden.

De umbäranden som tusentals migranter utstår när de riskerar sina liv för att korsa Medelhavet är chockerande och det står klart att ingen medlemsstat kan eller bör hantera enorma migrationstryck på egen hand. I denna agenda fastställs en europeisk reaktion som förenar inre och yttre åtgärder för att bäst utnyttja EU:s organ och verktyg, och göra samtliga aktörer delaktiga: medlemsstater, EU:s institutioner, internationella organisationer, det civila samhället, lokala myndigheter och tredjeländer.

– Den tragiska förlusten av liv i Medelhavet har chockerat alla européer, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. Våra medborgare förväntar sig att medlemsstaterna och EU-institutionerna handlar för att förhindra att denna tragedi fortgår. Europeiska rådet angav tydligt att vi måste finna europeiska lösningar, baserade på inre solidaritet och insikten om vårt gemensamma ansvar för att skapa en effektiv migrationspolitik. Därför presenterar kommissionen i dag en agenda som återspeglar våra gemensamma värderingar och besvarar våra medborgares oro för oacceptabelt mänskligt lidande å ena sidan, och otillräcklig tillämpning av våra gemensamma asylregler å andra sidan. De åtgärder vi föreslår kommer att bidra till att bättre hantera migration och därmed uppfylla medborgarnas rättmätiga förväntningar.

– Med denna djärva agenda har EU visat sig redo att ta itu med den svåra situationen för dem som flyr från krig, förföljelser och fattigdom, säger den höga representanten och vice ordföranden Federica Mogherini. Migration är ett ansvar som delas av alla medlemsstater, och samtliga medlemsstater är nu kallade att ta sig an denna historiska utmaning. Och den utmaningen är inte enbart europeisk, utan global: med agendan bekräftar och breddar vi vårt samarbete med ursprungs- och transitländerna för att rädda liv, slå ner på nätverk för människosmuggling och skydda behövande. Men vi vet också att vi bara kan få en verklig respons på lång sikt om vi går till botten med problemen, från fattigdom till instabilitet som orsakas av krig, till kriserna i Libyen och Syrien. Vi, den europeiska unionen, engagerar oss och är beslutna att samarbeta med det internationella samfundet om detta.

– Europa kan inte stå vid sidan av medan människoliv går förlorade, säger kommissionären för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos. Den europeiska migrationsagendan är ett konkret svar på det omedelbara behovet att rädda liv och bistå länder som står i första ledet med djärva åtgärder, inbegripet en stärkt närvaro till havs med fartyg samordnade av Frontex, 60 miljoner euro i katastrofbistånd och en handlingsplan för att slå ner på smugglare som utnyttjar och misshandlar utsatta migranter. I en anda av starkare solidaritet är vi fast beslutna att genomföra en övergripande strategi som kommer att avsevärt förbättra hanteringen av migration i Europa.

Omedelbara åtgärder

Det råder konsensus i Europaparlamentet och rådet efter de senaste tragedierna i Medelhavet om att uppbåda alla krafter och till buds stående medel för att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra att fler personer dör i Medelhavet. Kommissionen presenterar i dag konkreta och omedelbara åtgärder, inbegripet:

  • Tredubbling av kapaciteten och resurserna för Frontex gemensamma insatser Triton och Poseidon under 2015 och 2016. En ändringsbudget för 2015 antogs i dag för att säkerställa nödvändiga medel – totalt 89 miljoner euro, inklusive 57 miljoner euro från asyl-, migrations- och integrationsfonden och 5 miljoner euro från fonden för inre säkerhet till de mest utsatta medlemsstaterna – samt den nya handlingsplanen för Triton som presenteras i slutet av maj.
  • Ett förslag att för första gången aktivera mekanismen för nödsituationer för att hjälpa medlemsstater som måste hantera en plötslig tillströmning av migranter, enligt artikel 78.3 i EUF-fördraget. I slutet av maj kommer kommissionen att föreslå en tillfällig fördelningsmekanism för personer med tydligt behov av internationellt skydd inom EU. I slutet av 2015 kommer ett förslag till ett permanent EU-system för omplacering i nödsituationer med massiva tillströmningar.
  • I slutet av maj kommer ett förslag till ett EU-omfattande program för vidarebosättning med 20 000 platser fördelade på samtliga medlemsstater för fördrivna personer med tydligt behov av internationellt skydd i Europa, med 50 miljoner euro i särskilda extra medel för 2015 och 2016.
  • Inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) förbereds en eventuell operation i Medelhavet för att upplösa nätverk för smuggling och bekämpa människosmuggling, i enlighet med internationell rätt.

Vägen framåt: Fyra pelare för bättre hantering av migration

Migrationskrisen i Medelhavet riktar uppmärksamheten på omedelbara behov. Men den har också visat på tillkortakommanden i EU:s kollektiva migrationspolitik. Den europeiska migrationsagendan är framåtriktad och omsätter ordförande Junckers politiska riktlinjer i en uppsättning sammanhängande och stärkande initiativ som grundar sig på fyra pelare för att bättre hantera migration i alla hänseenden (se även bilagan).

De fyra pelarna i den nya agendan för migration handlar om att:

  • Minska incitamenten för irreguljär migration, särskilt genom att utstationera europeiska sambandspersoner till EU-delegationer i viktiga tredjeländer, ändra Frontex rättsliga grund för att stärka dess roll för återvändande, en ny handlingsplan med åtgärder som siktar på att omvandla människosmuggling till en verksamhet förknippad med höga risker och låg förtjänst, samt ta sig an grundorsakerna genom utvecklingssamarbete och humanitär hjälp
  • Gränsförvaltning - rädda liv och trygga de yttre gränserna, särskilt genom att stärka Frontex roll och kapacitet, bidra till att stärka tredjeländers kapacitet att förvalta sina gränser, och vid behov ytterligare sammanföra vissa kustbevakningsfunktioner på EU-nivå
  • Europas plikt att ge skydd - en stark gemensam asylpolitik: Prioriteringen är att säkerställa ett fullständigt och sammanhängande genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet, särskilt genom att främja systematisk identifiering och tagande av fingeravtryck, ansträngningar för att minska missbruk genom att stärka bestämmelserna om säkert ursprungsland i direktivet om asylförfaranden, utvärdering och en eventuell översyn av Dublin-förordningen under 2016
  • En ny politik för laglig migration: Fokus ligger på att upprätthålla ett Europa på demografisk nedgång som en attraktiv destination för migranter, särskilt genom att modernisera och se över systemet med EU-blåkort genom att omprioritera vår integrationspolitik och maximera vinsterna av migrationspolitiken för individerna och ursprungsländerna, bl. a. genom att underlätta billigare, snabbare och säkrare penningöverföringar.

Bakgrund

Den 23 april 2014 presenterade Jean-Claude Juncker på Malta en invandringsplan i fem punkter, och uppmanade till mer solidaritet i EU:s migrationspolitik som ett led i sin kampanj för ordförandeskapet i Europeiska kommissionen. När han tillträdde som kommissionens ordförande gav Jean-Claude Juncker en kommissionär särskilt ansvar för migration och för att utarbeta en ny migrationspolitik som en av de tio prioriteringarna i de politiska riktlinjerna, det politiska program utifrån vilket Europaparlamentet utsåg kommissionen.

Med utgångspunkt i ett förslag från Europeiska kommissionen åtog sig medlemsländerna i en förklaring från Europeiska rådet den 23 april 2015 att handla snabbt för att rädda liv och påskynda EU:s agerande på migrationsområdet. En resolution från Europaparlamentetföljde några dagar senare.


 


Läs mer

En europeisk migrationsagenda: frågor och svar

Faktablad: Omflyttning och vidareboende

Faktablad: Gemensamma operationen Triton

Faktablad: Laglig migration

Faktatexter om länderna: Europeiskt bistånd till medlemsstaterna

Ordlista: Förklaringar till agendan

Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor: webbplats

Förste vice ordföranden Frans Timmermans webbplats

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherinis webbplats

Webbplatsen för kommissionär Dimitris Avramopoulos

Communication on the European Agenda on Migration

Annex to the European Agenda on Migration

IP/15/4956

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar