Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Boljše upravljanje vseh vidikov migracijskih tokov: evropska agenda o migracijah

Bruselj, 13 maj 2015


 

Evropska komisija je danes predstavila evropsko agendo o migracijah, v kateri opisuje takojšnje ukrepe, ki bodo sprejeti v odziv na krizne razmere v Sredozemlju, ter ukrepe, ki jih je treba za boljše upravljanje vseh vidikov migracij sprejeti v prihodnjih letih.

Trpljenje več tisoč migrantov, ki med prečkanjem Sredozemskega morja tvegajo svoje življenje, nas je pretreslo in postalo je jasno, da se nobena država članica ne more in se tudi ne bi smela sama spopadati z velikimi migracijskimi pritiski. Ta agenda predstavlja evropski odziv, ki združuje notranjo in zunanjo politiko ter čim bolje izkorišča agencije in orodja EU, hkrati pa vključuje vse akterje – države članice, institucije EU, mednarodne organizacije, civilno družbo, lokalne oblasti in tretje države.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Tragična izguba življenj v Sredozemlju je šokirala vse Evropejce. Naši državljani pričakujejo, da bodo države članice in evropske institucije ukrepale ter preprečile nadaljevanje te tragedije. Evropski svet je jasno povedal, da moramo najti evropske rešitve, ki bodo temeljile na notranji solidarnosti in spoznanju, da smo skupaj odgovorni za ustvarjanje uspešne migracijske politike. Zato Komisija danes predlaga agendo, ki odraža naše skupne vrednote in odgovarja na zaskrbljenost naših državljanov glede nesprejemljivega trpljenja ljudi na eni strani ter neustrezne uporabe skupnih dogovorjenih pravil na področju azilne politike na drugi. Ukrepi, ki jih predlagamo, bodo pripomogli k boljšemu upravljanju migracijskih tokov in tako izpolnili upravičena pričakovanja državljanov.“

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je izjavila: Evropska unija je s to odločno agendo pokazala, da se je pripravljena odzvati na trpljenje posameznikov, ki bežijo pred vojno, preganjanjem ali revščino. Migracije so skupna odgovornost vseh držav članic in zdaj jih vse pozivam, da se skupaj soočimo s tem zgodovinskim izzivom, saj ga ne bomo reševali le na evropski, temveč na svetovni ravni. S to agendo utrjujemo in razširjamo svoje sodelovanje z državami izvora in tranzita, da bi reševali življenja, razbili tihotapske mreže in ponudili zaščito tistim, ki jo potrebujejo. Vemo pa, da bo resnična in dolgoročna rešitev možna le z odpravo temeljnih vzrokov – od revščine in nestabilnosti zaradi vojne do krize v Libiji in Siriji. Kot Evropska unija smo zavezani in odločeni, da bomo na tem področju sodelovali z mednarodno skupnostjo.“

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal: „Evropa ne more zgolj opazovati, kako ugašajo življenja. Evropska agenda o migracijah se konkretno odziva na nujno potrebo po reševanju življenj in pomaga najbolj obremenjenim državam z odločnimi ukrepi, pri čemer se na morju načrtuje okrepljena prisotnost plovil v koordinaciji agencije Frontex, 60 milijonov evrov naj bi bilo na voljo v obliki nujne pomoči, oblikovan pa naj bi bil tudi akcijski načrt za boj proti tihotapcem, ki izkoriščajo in zlorabljajo ranljive migrante. V duhu večje solidarnosti smo odločeni izvajati celovit pristop, s katerim se bo bistveno izboljšalo upravljanje migracij v Evropi.“

Takojšnje ukrepanje

Po nedavnih tragedijah v Sredozemlju v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu obstaja politično soglasje za mobilizacijo vseh naporov in orodij, ki so nam na voljo za takojšnje ukrepanje, s katerim bi preprečili, da bi na morju življenje izgubilo še več ljudi. Evropska komisija je danes opredelila konkretne in takojšnje ukrepe, ki jih bo sprejela, in sicer:

  • v letih 2015 in 2016 se bodo trikratno povečali zmogljivosti in sredstva za skupne operacije Triton in Poseidon agencije Frontex. Danes je bil sprejet predlog spremembe proračuna za leto 2015, da bi se zagotovila potrebna sredstva, ki bodo skupaj znašala 89 milijonov evrov. Od tega bo 57 milijonov evrov na voljo v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, 5 milijonov evrov pa v okviru nujnih sredstev Sklada za notranjo varnost za najbolj obremenjene države članice. Poleg tega bo do konca maja predstavljen nov operativni načrt Triton;
  • predlaga se prva aktivacija mehanizma v primeru izrednih razmer za pomoč državam članicam, ki se soočajo z nenadnim priseljevanjem v skladu s členom 78(3) PDEU. Do konca maja bo Komisija predstavila predlog za začasni mehanizem porazdelitve posameznikov, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, znotraj EU. Predlog za stalni sistem EU za premestitev v nujnih primerih množičnega priseljevanja bo pripravljen do konca leta 2015;
  • do konca maja bo predstavljen predlog programa EU za ponovno naselitev, ki bo ponujal 20 000 mest, porazdeljenih po vseh državah članicah, za razseljene osebe, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito v Evropi, s posebnim dodatnim financiranjem v višini 50 milijonov evrov za leti 2015 in 2016;
  • potekalo bo delo v zvezi z morebitno operacijo skupne varnostne in obrambne politike v Sredozemlju za razbijanje mrež trgovcev z ljudmi in boj proti tihotapljenju ljudi, v skladu z mednarodnim pravom.

Pot naprej: Štirje stebri boljšega upravljanja migracijskih tokov

Migracijska kriza v Sredozemlju je usmerila pozornost na najnujnejše potrebe, pokazala pa je tudi, da naša skupna migracijska politika EU ni ustrezna. Kar zadeva prihodnost, evropska agenda o migracijah razvija politične usmeritve predsednika Jeana-Clauda Junckerja v niz medsebojno skladnih in okrepljenih pobud, ki temeljijo na štirih stebrih, njihov namen pa je vsesplošno boljše upravljanje migracijskih tokov (glej tudi Prilogo).

Štirje stebri nove agende o migracijah so:

  • zmanjšanje spodbud za nedovoljeno migracijo, zlasti z napotitvijo evropskih migracijskih uradnikov za zveze v delegacije EU v ključnih tretjih državah; sprememba pravne podlage agencije Frontex, da bi se okrepila njena vloga na področju vračanja; nov akcijski načrt z ukrepi, ki bi tihotapljenje ljudi spremenili v kriminalno dejavnost z visokim tveganjem in majhnim donosom ter odpravljanje temeljnih vzrokov prek razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči;
  • upravljanje meja – reševanje življenj in varovanje zunanjih meja, zlasti z okrepitvijo vloge in zmogljivosti agencije Frontex; pomoč pri krepitvi zmogljivosti tretjih držav za upravljanje njihovih meja; po potrebi nadaljnje združevanje nekaterih nalog obalne straže na ravni EU;
  • Evropa mora varovati – močna azilna politika: njena prednostna naloga je zagotavljanje celovitega in usklajenega izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, predvsem s spodbujanjem sistematičnih identifikacije in odvzema prstnih odtisov ter s prizadevanji za zmanjšanje zlorab s krepitvijo določb o varni izvorni državi iz direktive o azilnih postopkih; ocena in morda pregled dublinske uredbe v letu 2016;
  • nova politika o zakonitih migracijah s poudarkom na tem, da se Evropa kljub demografskemu upadu ohrani kot privlačen cilj za migrante, zlasti s posodobitvijo in preoblikovanjem sistema modre karte, s ponovno določitvijo prednostnih nalog naših politik vključevanja ter s povečanjem koristi migracijske politike za posameznike in države izvora, tudi s spodbujanjem cenejših, hitrejših in varnejših nakazil migrantov.

Ozadje

Jean-Claude Juncker je 23. aprila 2014 na Malti kot del svoje kampanje za izvolitev na mesto predsednika Evropske komisije predstavil načrt za priseljevanje v petih točkah, ki poziva k večji solidarnosti na področju migracijske politike EU.

Ob nastopu mandata je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker komisarju, pristojnemu za migracije, zaupal posebno odgovornost za pripravo nove migracijske politike kot eno od desetih prednostnih nalog političnih usmeritev, političnega programa, na podlagi katerega je Komisijo izvolil Evropski parlament.

Na podlagi predloga Evropske komisije so se v izjavi Evropskega sveta z dne 23. aprila 2015 države članice zavezale, da bodo takoj ukrepale za reševanje življenj in okrepile prizadevanja EU na področju migracij. Nekaj dni pozneje je sledila tudi resolucija Evropskega parlamenta.

 

 


Več informacij:

Evropska agenda o migracijah: vprašanja in odgovori

Informativno gradivo: Premestitev in ponovna naselitev

Informativno gradivo: Skupna operacija Triton

Informativno gradivo: Zakonite migracije

Informacije po državah: Evropska pomoč državam članicam

Glosar: Pojasnila o agendi

Spletišče Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve

Spletišče prvega podpredsednika Fransa Timmermansa

Spletišče visoke predstavnice in podpredsednice Federice Mogherini

Spletišče komisarja Dimitrisa Avramopoulosa

Communication on the European Agenda on Migration

Annex to the European Agenda on Migration

IP/15/4956

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar