Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Lepší řízení migrace ve všech jejích aspektech: Evropský program pro migraci

Brusel, 13 květen 2015


 

Evropská komise dnes představila Evropský program pro migraci vytyčující opatření, která budou okamžitě podniknuta v reakci na krizovou situaci ve Středomoří, jakož i různé kroky, které by měly být provedeny v příštích letech s cílem lépe zvládat migraci ve všech jejích aspektech.

Utrpení tisíců migrantů riskujících životy, aby přepluli Středozemní moře, je šokující a je zřejmé, že po žádném členském státě se nemůže a ani by nemělo požadovat, aby se s ohromným migračním tlakem vypořádal sám. Tento program vymezuje evropskou reakci, která kombinuje vnitřní a vnější politiku při co nejlepším využití agentur a nástrojů EU a zapojuje všechny aktéry: členské státy, orgány EU, mezinárodní organizace, občanskou společnost, místní orgány i třetí země.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Tragické ztráty na životech ve Středozemním moři šokovaly všechny Evropany. Naši občané očekávají, že členské státy a evropské orgány zabrání tomu, aby se tato tragedie neopakovala ve stejné intenzitě. Evropská rada jasně prohlásila, že musíme najít celoevropská řešení založená na vnitřní solidaritě a na myšlence, že neseme společnou odpovědnost za vytvoření účinné migrační politiky. Komise proto dnes představuje program, který zohledňuje naše společné hodnoty a odpovídá na obavy občanů, které přináší jednak nepřijatelné lidské utrpení a jednak neodpovídající používání společně dohodnutých azylových pravidel. Opatření, která navrhujeme, pomohou lépe řídit migraci, a budou tak odpovědí na oprávněná očekávání občanů.“

Vysoká představitelka, místopředsedkyně Federica Mogheriniová uvedla: „Tímto odvážným programem Evropská unie prokázala, že je připravena řešit obtížnou situaci lidí, kteří prchají před válkou, pronásledováním a chudobou. Za migraci nesou společnou odpovědnost všechny členské státy. Proto je všechny nyní vyzýváme, aby se na řešení tohoto problému historických rozměrů podílely. Nejde jen o evropský, ale o celosvětový problém. Tímto programem potvrzujeme a prohlubujeme spolupráci se zeměmi původu a tranzitu v zájmu záchrany životů, rázně zasáhneme proti pašeráckým sítím a ochráníme lidi v nouzi. Všichni však víme, že skutečná a dlouhodobá reakce může vycházet jen z odstranění základních příčin problému, od chudoby přes nestabilitu v důsledku válek, až po krize v Libyi a Sýrii. Jako Evropská unie jsme pevně odhodláni spolupracovat v této záležitosti s mezinárodním společenstvím.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos dodal: „Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak lidé umírají. Na okamžitou potřebu zachraňovat životy a pomoci hraničním zemím reaguje Evropský program pro migraci konkrétně a důraznými kroky, jako je posílení přítomnosti plavidel koordinovaných agenturou Frontex na moři, 60 milionů eur na nouzovou pomoc a akční plán boje proti pašerákům lidí, kteří využívají a zneužívají zranitelné migranty. V duchu větší solidarity jsme se zavázali zavést komplexní přístup, který podstatně zlepší řízení migrace v Evropě.“

Okamžitá reakce

Evropský parlament a Evropská rada dospěly po nedávných tragédiích ve Středozemním moři k politické shodě, že zmobilizujeme všechny síly a dostupné nástroje s cílem okamžitě zasáhnout, aby na moři již neumírali další lidé. Komise dnes představila svá konkrétní okamžitá opatření, mezi něž patří:

  • Ztrojnásobení kapacity a prostředků pro společné operace agentury Frontex pod názvem Triton a Poseidon prováděné v letech 2015 a 2016. Dnes přijatý opravný rozpočet na rok 2015 zajistí nezbytné finance – celkem 89 milionů eur včetně 57 milionů eur z fondu AMIF a 5 milionů eur z fondu ISF na nouzovou pomoc hraničním členským státům. Do konce května bude též předložen nový plán operace Triton.
  • Poprvé bude navržena aktivace nouzového mechanismu podle čl. 78 odst. 3 SFEU, který pomůže členským státům čelícím náhlému přílivu migrantů. Do konce května navrhne Komise dočasný mechanismus přerozdělování osob, které jasně potřebují mezinárodní ochranu uvnitř EU. Následně bude do konce roku 2015 předložen návrh trvalého systému EU pro přemisťování osob uvnitř EU v nouzových situacích mimořádného přílivu uprchlíků.
  • Do konce května bude předložen návrh celoevropského programu přesídlování z třetích zemí, který nabídne 20 000 míst ve všech členských státech vysídleným osobám, jež jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu v Evropě. Za tímto účelem bude zvlášť vyčleněno 50 milionů eur na roky 2015 a 2016.
  • Příprava potenciální operace v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) ve Středozemním moři s cílem rozbít pašerácké sítě a bojovat proti pašování lidí v souladu s mezinárodním právem.

Cesta vpřed: čtyři pilíře pro lepší zvládání migrace

Krizová migrační situace ve Středomoří zaměřila pozornost na okamžité potřeby. Odhalila však také slabiny společné migrační politiky EU. Evropský program pro migraci nahlíží na migraci z dlouhodobější perspektivy a rozpracovává politické směry předsedy Junckera do vzájemně se doplňujících a posilujících iniciativ založených na čtyřech pilířích s cílem lépe řídit migraci ve všech jejích aspektech (viz též příloha).

Čtyři pilíře nového programu pro migraci jsou tyto:

  • Snižování atraktivity nelegální migrace, zejména vysláním evropských migračních pracovníků k delegacím EU v hlavních zemích tranzitu; změna právního základu agentury Frontex s cílem posílit její úlohu v oblasti navracení; nový akční plán s opatřeními, která mají učinit z pašování lidí zločin „s vysokým rizikem a nízkým ziskem“ a vyřešit základní příčiny problému prostřednictvím rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
  • Správa hranic – záchrana životů a zabezpečení vnějších hranic, posílení úlohy a kapacity agentury Frontex; posílení schopnosti třetích zemí spravovat své hranice; v případě potřeby další sdružování některých funkcí pobřežních hlídek na úrovni EU.
  • Evropa má povinnost chránit – silná společná azylová politika: Prioritou je zajistit úplné a soudržné zavedení společného evropského azylového systému. Zejména je třeba prosazovat systematické zjišťování totožnosti a snímání otisků prstů a omezit zneužívání systému posílením zásady bezpečné země původu stanovené ve směrnici o azylovém řízení; hodnocení a případná revize dublinského nařízení v roce 2016.
  • Nová politika pro legální migraci: Hlavním úkolem je zachovat atraktivitu Evropy (v níž dochází k demografickému poklesu) jako destinace pro migranty, zejména prostřednictvím důkladného přezkumu a modernizace systému modrých karet a maximalizací výhod migrace pro jednotlivce i země původu, například zlevněním, zrychlením a lepším zabezpečením převodů finančních prostředků migrantů.

Souvislosti

Dne 23. dubna 2014 představil Jean-Claude Juncker na Maltě v rámci své kampaně za zvolení předsedou Evropské komise pětibodový plán pro přistěhovalectví a vyzval k větší solidaritě v migrační politice EU.

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře zodpovědného za migraci, aby vypracoval novou migrační politiku jako jednu z deseti priorit politických směrů, což je politický program, na jehož základě Evropský parlament zvolil tuto Komisi.

Na základě návrhu Evropské komise se členské státy zavázaly v prohlášení Evropské rady z 23. dubna 2015 k rychlým krokům na záchranu životů a k zintenzivnění opatření EU v oblasti migrace. O několik dní později následovalo usnesení Evropského parlamentu.


 

 

Další informace

Evropská migrační politika: Otázky a odpovědi

Informační přehled: Přemisťování v rámci EU a přesídlování z třetích zemí

Informační přehled: Společná operace Triton

Informační přehled: Legální migrace

Informační přehledy o jednotlivých zemích: Podpora z EU členským státům

Slovníček: Vysvětlivky k programu

Internetové stránky Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci

Internetové stránky prvního místopředsedy Franse Timmermanse

Internetové stránky vysoké představitelky, místopředsedkyně Federiky Mogheriniové

Internetové stránky komisaře Dimitrise Avramopoulose

Communication on the European Agenda on Migration

Annex to the European Agenda on Migration

IP/15/4956

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar