Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-stadgan sätter de grundläggande rättigheterna i centrum för EU:s politik

Bryssel, 08 maj 2015

Europeiska kommissionen offentliggör idag 2014 års rapport om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

– EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är mycket central för unionen, och kommissionen är därför fast besluten att se till att den tillämpas fullständigt och effektivt, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. De grundläggande rättigheterna är ett uttryck för värderingarna om ett fritt, öppet och inkluderande samhälle, och vi har alla ett gemensamt ansvar att värna och främja dem i allt vi gör, varje dag. Vårt första årliga seminarium om de grundläggande rättigheterna i oktober kommer att öka medvetenheten och vara särskilt inriktat på att uppmuntra tolerans och respekt.

–Det är vår plikt att se till att de grundläggande värderingar som fastställs i fördragen ochEU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är mer än bara tomma ord, säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Vi kommer att samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra samarbetet och det politiska engagemanget för att främja och skydda de grundläggande rättigheterna.

Den nya kommissionen är fast besluten att se till att de grundläggande rättigheterna skyddas och främjas på ett ändamålsenligt sätt i EU. Dessutom kommer kommissionen att årligen ordna ett seminarium om grundläggande rättigheter för att väcka en bredare debatt. Det första seminariet äger rum den 1–2 oktober 2015 och kommer att fokusera på främjandet av tolerans och respekt, och särskilt på förebyggande och bekämpning av antisemitiskt hat och hat mot muslimer.

Rapporten för 2014 är den första som innehåller ett stycke om den allt viktigare frågan om grundläggande rättigheter inom det digitala området. Den digitala revolutionen har skapat möjligheter för alla: företag, medborgare och samhället som helhet. Men den har också väckt frågor om de grundläggande rättigheterna skyddas på ett effektivt sätt inom detta område. Medborgarna har rätt till ett tillfredsställande skydd av sina grundläggande rättigheter såväl online som offline. Detta omfattar särskilt skyddet av personuppgifter, som garanteras genom artikel 8 i stadgan.

Europeiska unionens domstolar har allt oftare åberopat stadgan i sina avgöranden under 2014. År 2014 åberopades stadgan i 210 avgöranden vid EU:s domstolar, jämfört med 114 år 2013, 97 år 2012 och 43 år 2011. Detta är ett viktigt steg på vägen mot ett mer sammanhängande system för skydd av grundläggande rättigheter, som garanterar likvärdiga skyddsnivåer i samtliga medlemsstater vid tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Domarna i medlemsstaterna spelar också en central roll i att värna de grundläggande rättigheterna och rättstatsprincipen. Antalet mål där de nationella domstolarna åberopade stadgan för vägledning och inspiration ökade under 2014.

Bakgrund

När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande. Stadgan omfattar ett antal grundläggande rättigheter, som yttrandefrihet och skydd av personuppgifter, som bygger på gemensamma europeiska värderingar och vårt konstitutionella arv.

I oktober 2010 antog kommissionen en strategi för att se till att stadgan tillämpas i praktiken. Olika åtgärder har vidtagits för att säkra en korrekt tillämpning av stadgan. Bland annat har kommissionen förbundit sig att offentliggöra en årsrapport om tillämpningen av stadgan för att övervaka de framsteg som gjorts.

Kommissionen arbetar med behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och på EU-nivå för att bättre kunna informera människor om deras grundläggande rättigheter och vart de kan vända sig om de upplever att deras rättigheter har blivit kränkta. Kommissionen erbjuder nu praktisk information via e-juridikportalen om hur man kan göra sina rättigheter gällande och har inlett en dialog med ombudsmän, jämställdhetsorgan och människorättsorganisationer om hanteringen av klagomål som rör grundläggande rättigheter.


 


 

Ytterligare upplysningar finns här:

2014 års rapport om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Faktablad

Eurobarometer: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2014_charter_eurobarometer_en.pdf


IP/15/4941

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar