Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n perusoikeuskirja takaa perusoikeuksille keskeisen aseman EU:n politiikassa

Bryssel, 08 toukokuu 2015

Euroopan komissio on tänään julkaissut kertomuksen Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2014.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan perusoikeuskirjalla on keskeinen asema unionissa, ja komissio on sitoutunut varmistamaan sen täysimääräisen ja tehokkaan soveltamisen. ”Perusoikeuksissa kiteytyvät vapaata, avointa ja osallistavaa yhteiskuntaa koskevat arvot, ja meillä kaikilla on vastuu niiden suojelusta ja edistämisestä joka päivä ja kaikessa, mitä teemme. Lokakuussa järjestetään ensimmäinen vuotuinen keskustelutilaisuus perusoikeuksista, ja siinä keskitytään erityisesti suvaitsevaisuuteen ja kunnioittamiseen.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan unionin tehtävänä on varmistaa, että perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet toteutuvat myös käytännössä. ”Meidän ja jäsenvaltioiden on pyrittävä yhdessä parantamaan yhteistyötä ja poliittista sitoutumista perusoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi.”

Uusi komissio on sitoutunut varmistamaan perusoikeuksien tehokkaan suojelun ja edistämisen EU:ssa. Lisäksi komissio järjestää laajemman keskustelun edistämiseksi vuosittain perusoikeuksia koskevan keskustelutilaisuuden. Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään 1.–2. lokakuuta 2015. Siinä keskitytään suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen edistämiseen ja kiinnitetään huomiota erityisesti juutalais- ja muslimivihan ehkäisyyn ja torjuntaan.

Vuotta 2014 koskevaan kertomukseen sisältyy nyt ensimmäistä kertaa osio, jossa käsitellään tärkeää ajankohtaista kysymystä, perusoikeuksia digitaalisessa ympäristössä. Digitaalinen vallankumous on luonut mahdollisuuksia niin liikeyrityksille ja kansalaisille kuin koko yhteiskunnallekin. Se on kuitenkin herättänyt myös huolta siitä, pystytäänkö perusoikeuksia suojelemaan asianmukaisesti digitaalisessa ympäristössä. Kansalaisilla on oikeus perusoikeuksiensa asianmukaiseen suojaan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Erityisesti tämä koskee henkilötietojen suojaa, joka taataan perusoikeuskirjan 8 artiklassa.

Euroopan unionin tuomioistuimet viittasivat vuoden 2014 aikana tuomioidensa perusteluissa yhä useammin perusoikeuskirjaan. Viime vuonna perusoikeuskirjaa siteerattiin 210:ssä EU:n tuomioistuinten tuomiossa. Kolmena edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 114 (2013), 97 (2012) ja 43 (2011). Tämä on merkittävä edistysaskel rakennettaessa entistä yhtenäisempää perusoikeuksien suojelujärjestelmää, joka takaa samantasoisen suojelun kaikissa jäsenvaltioissa aina, kun EU:n oikeutta pannaan täytäntöön.

Myös kansallisilla tuomareilla on keskeinen rooli perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämisessä. Vuonna 2014 jäsenvaltioiden tuomioistuimet hakivat perusoikeuskirjasta ohjausta ja innoitusta aiempaa useammissa tapauksissa.

Taustaa

Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova 1. joulukuuta 2009, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Perusoikeuskirjassa vahvistetaan sananvapauden ja henkilötietojen suojan kaltaiset perusoikeudet, jotka ilmentävät EU:n yhteisiä arvoja ja valtiosääntöperintöä.

Komissio hyväksyi lokakuussa 2010 strategian perusoikeuskirjan tosiasiallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Perusoikeuskirjan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio on muun muassa sitoutunut julkaisemaan vuosittain kertomuksen, jossa seurataan soveltamisessa tapahtunutta kehitystä.

Komissio tekee perusoikeuksia koskevaa tiedotusyhteistyötä viranomaisten kanssa kansallisella, alueellisella ja paikallisella sekä EU:n tasolla. Tavoitteena on lisätä tietoa perusoikeuksista ja siitä, mistä saa apua, jos kokee että näitä oikeuksia on loukattu. Käytännön tietoa perusoikeuksien käyttämismahdollisuuksista on Euroopan oikeusportaalin sivuilla. Lisäksi komissio käy oikeusasiamiesten, tasa-arvoelinten ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa vuoropuhelua perusoikeuksiin liittyvien kantelujen ja valitusten käsittelystä.


 


 

Lisätietoja:

EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskeva kertomus vuodelta 2014

Tiedote

Eurobarometer: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2014_charter_eurobarometer_en.pdf

IP/15/4941

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar