Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Inovācija kā izaugsmes dzinējspēks Eiropā

Briselē, 07 maijs 2015

Lai pastiprinātu inovāciju Eiropā un tā spētu konkurēt pasaulē, ir vairāk jāveicina spožas idejas un jāsekmē šo ideju komerciāla izmantošana. Šie ir daži no secinājumiem, kur izriet no jaunākā inovācijas rezultātu apkopojuma Eiropā.

Kā liecina Eiropas Komisijas Inovācijas savienības 2015. gada rezultātu pārskats, kopējais inovācijas līmenis Eiropas Savienībā ir saglabājies nemainīgs. Tomēr krīze ir kaitējusi inovācijas aktivitātei privātajā sektorā: inovatīvu uzņēmumu skaits samazinās, tāpat kā riska kapitāla ieguldījumi, MVU inovācijas, patentu pieteikumi, augsto tehnoloģiju produktu eksports un novatorisku preču pārdošanas apjoms. Lai gan cilvēkresursu ziņā situācija ir uzlabojusies un uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā un izstrādē un zinātnes kvalitāte ir pieaugusi, ar to nav pieticis, lai panāktu lielāku inovāciju.

Kopvērtējumā inovācijas līdere joprojām ir Zviedrija, tai seko Dānija, Somija un Vācija. Visstraujāk inovācija ir attīstījusies Maltā, Latvijā, Bulgārijā, Īrija,Lielbritānijaun Polija. Salīdzinot ar citām pasaules valstīm, Eiropas Savienību joprojām pārspēj ASV, Japāna un Dienvidkoreja.

Par pētniecību, inovāciju un zinātni atbildīgais komisārs Karlušs Muedešs sacīja: “Lai sekmētu inovāciju Eiropas Savienībā, mums ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi. Vajadzīgi arī labāki nosacījumi un vienots Eiropas tirgus novatoriskām precēm un pakalpojumiem. Mēs to cenšamies panākt ES līmenī un esam gatavi palīdzēt dalībvalstīm īstenot reformas, lai palielinātu valstu publiskā sektora ieguldījumu ietekmi.”

Ļoti svarīgs pētniecībai un inovācijai, it īpaši riska kapitāla finansējuma atjaunošanai pirmskrīzes līmenī, būs Eiropas Stratēģisko investīciju fonds. Turklāt vēl vairāk uzlabot uzņēmumu, jo īpaši MVU, iespējas iegūt finansējumu, Komisija ir iecerējusi ar kapitāla tirgu savienību. Ieguldījumus būtiski veicinās arī sinerģijas stiprināšana starp ES pētniecības finansēšanas programmu “Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem.

Ar jauno politikas atbalsta instrumentu Komisija palīdzēs dalībvalstīs reformēt valsts pētniecības un inovācijas sistēmu un veicināt inovāciju biznesa pasaulē.

Vēl šogad vienotā tirgus stratēģijas ietvaros tiks iesniegti turpmāki priekšlikumi, kā radīt jauninājumus stimulējošāku uzņēmējdarbības vidi. Turklāt tiks ieguldīts darbs vienota patenta izstrādē un tiks gādāts, lai standarti vairāk veicinātu inovāciju.

Vienlaikus Komisija rīkojas, lai paātrinātu rūpniecības digitālo pārveidi un radītu uzņēmējdarbības vidi, kurā inovatīvi uzņēmumi varētu plaukt un vieglāk un lētāk panākt sava novatoriskā intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Inovācijas savienības summārais inovācijas indeksa vērtējums un kopsavilkumi par visu 28 ES dalībvalstu un citu Eiropas valstu sniegumiem inovācijas jomā ir šajā faktu lapā.

  Pamatinformācija

Ikgadējā Inovācijas savienības rezultātu pārskatā ir salīdzināti pētniecības un inovācijas rezultāti ES dalībvalstīs. Šis pārskats var noderēt dalībvalstīm, kuras vēlas izvērtēt savas pētniecības un inovācijas sistēmas stiprās un vājās puses un saprast, uz ko jākoncentrējas, lai uzlabotu inovācijas rezultātus. Papildus ES dalībvalstīm pārskatā ietverta arī Serbija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Turcija, Islande, Norvēģija un Šveice. Tajā ir izvērtēts arī ASV, Austrālijas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Dienvidkorejas, Indijas, Japānas, Kanādas, Krievijas un Ķīnas sniegums, tikai ir izmantots mazāks starptautiski pieejamo rādītāju skaits. Inovācijas savienības 2015. gada pārskats ir papildināts ar vēl vienu analīzi, kurā dalībvalstis novērtētas pēc konkrētiem rādītājiem (H pielikums).

Inovācijas savienības rezultātu pārskatā ir aplūkota inovācijas sistēma kopumā, ietverot gan publiskā, gan privātā sektora inovācijas spējas. Pārskatā ir izvērtēti pavisam 25 dažādi rādītāji, kuru vidū ir ārējie inovācijas nosacījumi, uzņēmumu pašu inovatīvā darbība un labums, kas rodas visai ekonomikai.

 Vairāk par Inovācijas savienības sagatavotajiem rezultātu pārskatiem

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

IP/15/4927

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar