Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Išnaudoti inovacijas ekonomikos augimui skatinti

Briuselis, 07 Gegužės 2015

Siekiant didinti Europos pajėgumą diegti inovacijas ir konkuruoti visame pasaulyje reikia labiau skatinti kurti radikalias inovacijas ir jas komerciškai panaudoti. Iš naujausio inovacijų rezultatų vertinimo Europoje galima daryti tam tikras išvadas.

Europos Komisijos „Inovacijų sąjungos“ 2015 m. rezultatų suvestinė rodo, kad bendras ES inovacijų diegimo mastas išliko stabilus. Vis dėlto krizė paveikė privačiojo sektoriaus inovacinį aktyvumą: mažėja novatoriškų įmonių, rizikos kapitalo investicijų, MVĮ inovacijų, patentų paraiškų, eksportuojamų pažangiųjų technologijų produktų, mažiau parduodama naujoviškų produktų. Nors žmogiškųjų išteklių padėtis gerėjo, didėjo verslo investicijos į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir mokslo kokybę, to nepakako geresniems inovacijų veiklos rezultatams pasiekti.

Inovacijų lyderė išliko Švedija, toliau sąraše – Danija, Suomija ir Vokietija. Sparčiausiai inovacijų veikla plėtojama Maltoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Airija,Jungtinė Karalystė irLenkija. Pasauliniu mastu Europos Sąjungą vis dar lenkia JAV, Japonija ir Pietų Korėja.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Siekiant geresnių ES inovacijų veiklos rezultatų reikia daugiau investicijų. Kartu būtina Europoje užtikrinti geresnes naujoviškų produktų ir paslaugų kūrimo sąlygas ir bendrą tokių produktų ir paslaugų rinką. Šių veiksmų imamės ES lygmeniu ir esame pasirengę padėti valstybėms narėms įgyvendinti reformas, kurių paskirtis – padidinti viešųjų investicijų poveikį.“

Labai svarbus moksliniams tyrimams ir inovacijoms bus Europos strateginių investicijų fondas, visų pirma siekiant sugrąžinti rizikos kapitalo finansavimą į prieš krizę buvusį lygį. Be to, naudodama kapitalo rinkų sąjungą, Komisija siekia toliau gerinti įmonių, visų pirma MVĮ, galimybes gauti finansavimą. Svarbų vaidmenį skatinant investicijas taip pat turės ES mokslinių tyrimų finansavimo programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų sinergijos didinimas.

Naudodamasi nauja politikos rėmimo priemone, Komisija valstybėms narėms padės reformuoti nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemas ir siekti, kad verslo inovacijų poveikis būtų kuo didesnis.

Dar šiais metais pagal bendrosios rinkos strategiją bus pasiūlyta tolesnių veiksmų, kuriais siekiama sukurti palankesnę inovacijoms verslo aplinką. Be to, bus stengiamasi bendrąjį patentą padaryti veiksmingą ir siekti, kad standartai būtų palankesni inovacijoms.

Be to, Komisija imasi veiksmų, kad paspartintų pramonės skaitmeninę pertvarką ir sukurtų verslo aplinką, kurioje novatoriškos įmonės galėtų klestėti ir lengviau ir pigiau saugoti savo inovacijų intelektinę nuosavybę.

Visų 28 valstybių narių ir kitų Europos šalių reitingus Mokslinių tyrimų ir inovacijų sąjungos veiklos rezultatų suvestinėje pagal suvestinį inovacijų rodiklį, taip pat individualias inovacijų veiklos rezultatų suvestines žr. faktų suvestinėje.

Pagrindiniai faktai

Metinėje „Inovacijų sąjungos“ rezultatų suvestinėje pateikiamas ES valstybių narių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatų lyginamasis vertinimas. Rezultatų suvestinė yra naudinga neįpareigojamojo pobūdžio priemonė, padedanti valstybėms narėms įvertinti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos pranašumus ir trūkumus ir išsiaiškinti, kuriose srityse reikia daugiau pastangų, kad inovacijų veiklos rezultatai būtų geresni. Be ES valstybių narių, į suvestinę įtrauktos Serbija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija, Islandija, Norvegija ir Šveicarija. Pagal mažesnį tarptautiniu mastu viešinamų rodiklių skaičių joje taip pat vertinami Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, Indijos, Japonijos, Rusijos, Pietų Afrikos, Pietų Korėjos ir JAV duomenys. Kartu su „Inovacijų sąjungos“ 2015 m. rezultatų suvestine pateikiami papildomos analizės, kurią atliekant valstybės narės buvo išrikiuotos pagal atskirus rodiklius, rezultatai (H priedas).

„Inovacijų sąjungos“ rezultatų suvestinėje vertinama visa inovacijų sistema, apimanti viešojo ir privačiojo sektorių inovacinius pajėgumus. Rezultatų suvestinėje iš viso naudojami 25 rodikliai – pagal juos vertinamos išorės sąlygos inovacijoms, pačių įmonių inovacijų veikla ir nauda visai ekonomikai.

 

Daugiau informacijos apie „Inovacijų sąjungos“ rezultatų suvestines

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

IP/15/4927

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar