Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden från teori till praktik – kommissionens 16 initiativ

Bryssel den 6 maj 2015

Internet och digitala tekniker fortsätter att förändra världen i varje skede i livet och inom varje bransch. EU måste öppna upp för den dig

 

Internet och digitala tekniker fortsätter att förändra världen i varje skede i livet och inom varje bransch. EU måste öppna upp för den digitala revolutionen och se till att det skapas möjligheter för både människor och företag. Hur? Genom att utnyttja den kraft som finns i EU:s inre marknad. I dag presenterar EU-kommissionen en handlingsplan för skapandet av en digital inre marknad, en av kommissionens topprioriteringar.

För närvarande leder begränsningar på nätet till att EU-invånarna inte har tillgång till alla varor och tjänster; bara 15 % handlar på nätet från ett annat EU-land. Nätföretag och uppstartsföretag kan inte fullt ut utnyttja möjligheterna att expandera via nätet och bara 7 % av små och medelstora företag idkar försäljning över landsgränserna (se faktablad för fler siffror). Varken företag eller myndigheter utnyttjar alla möjligheter hos digitala verktyg. Målet med den digitala inre marknaden är att riva ner murar av regelverk och äntligen gå från 28 olika marknader till en enda inre marknad. En fullt fungerande digital inre marknad har potentialen att bidra till ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobbtillfällen.

Strategin för en digital inre marknad som antas i dag innehåller ett antal riktade insatser som är tänkta att genomföras före slutet av nästa år (se bilaga). Strategin bygger på tre grundpelare: 1) Bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag inom hela EU. 2) Rätt förhållanden för att digitala nät och tjänster ska blomstra. 3) Maximerad tillväxtpotential för den digitala ekonomin i EU.

I dag lägger vi grunden till Europas digitala framtid” säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. ”Jag vill se europeiska telekomnät, digitala tjänster över gränserna och en våg av innovativa uppstartsföretag i Europa. Jag vill se konsumenterna ta del av de bästa erbjudandena och en så stor marknad för företagen som möjligt – oavsett var i Europa man befinner sig. För exakt ett år sedan lovade jag att en av mina topprioriteringar skulle bli en fullt fungerande digital inre marknad. I dag tar vi ett stort kliv mot att uppfylla det löftet. De 16 initiativen i vår strategi för den digitala inre marknaden kommer att uppdatera den inre marknaden för den digitala eran.

Vår strategi är ett ambitiöst och nödvändigt program med initiativ på de områden där EU verkligen kan göra skillnad”, säger vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip. ”Initiativen ger Europa möjligheten att dra nytta av fördelarna som en digital framtid för med sig. De kommer att ge människor och företag större frihet på nätet att utnyttja Europas enorma inre marknad fullt ut. Initiativen hänger samman sinsemellan och förstärker varandra. De måste genomföras snabbt för att bättre bidra till att skapa jobb och tillväxt. Strategin är vårt startskott, inte mållinjen.

Våra ekonomier och samhällen håller på att digitaliseras” menar kommissionären med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, Günther H. Oettinger. ”Framtida tillväxt kommer till stor del att påverkas av hur vi klarar av den här övergången. Europa har styrkor att bygga vidare på – men vi har även en del att lära. Vi måste särskilt se till att våra industrier anpassar sig och att invånarna utnyttjar den fulla potentialen hos nya digitala tjänster och varor. Vi måste förbereda oss för ett modernt samhälle och kommer att presentera förslag som tar hänsyn till både konsumenternas och industrins intressen.

Strategin för den digitala inre marknaden innehåller tre grundpelare med totalt sexton initiativ som ska ha genomförts vid slutet av 2016.

Första pelaren: Bättre tillgång för konsumenter och företag till digitala varor och tjänster inom hela EU.

Kommissionen kommer att föreslå följande åtgärder:

1. Regler för att underlätta den gränsöverskridande e-handeln. Detta omfattar bland annat harmoniserad EU-lagstiftning om avtal och konsumentskydd vid köp på nätet, oavsett om det handlar om fysiska varor som t.ex. skor eller möbler, eller digitala varor som t.ex. e-böcker eller appar. Konsumenterna får fler rättigheter och tillgång till ett större utbud, medan det blir enklare för företagen att sälja till andra EU-länder. Detta kommer att öka förtroendet för handel över landsgränserna (se faktabladet för fler fakta och siffror).

2. Snabbare och mer enhetlig tillämpning av konsumentlagstiftningen genom en översyn av förordningen om konsumentskyddssamarbete.

3. Effektivare och billigare frakt. För närvarande säger 62 % av de företag som säljer över nätet att alltför höga leveranskostnader är ett problem (läs mer i den nyligen publicerade Eurobarometerundersökningen om e-handel).

4. Borttagning av oberättigad geografisk blockering. Detta är ett diskriminerande verktyg som används i kommersiellt syfte när säljare på nätet antingen inte ger besökare från ett visst område tillgång till en viss webbplats, eller leder om besökarna till en lokal webbplats med andra priser. Denna typ av blockering innebär till exempel att en kund som hyr bil på nätet i ett EU-land får betala mer för exakt samma hyrbil på en viss destination jämfört med nätkunder i ett annat EU-land.

5. Identifiering av potentiella konkurrensfrågor som kan påverka EU:s e-handelsmarknad. Av samma anledning har kommissionen i dag lanserat en antitrustutredning av e-handelssektorn inom EU (läs mer i pressmeddelandet).

6. Modernisering av upphovsrätten för en mer europeisk lagstiftning. Lagförslag ska läggas fram före slutet av 2015 för att minska skillnaderna mellan nationella tillämpningar av upphovsrätten och ge större tillgång till verk via nätet inom hela EU – bland annat genom ytterligare harmonisering av lagstiftningen. Målet är att främja den kulturella mångfalden genom att öka EU-invånarnas tillgång till kulturellt innehåll på nätet, samtidigt som det skapar nya möjligheter för upphovsmän och innehållsindustrin. Kommissionen vill särskilt att de konsumenter som köper film, musik eller artiklar hemma även ska kunna njuta av dem på resande fot inom EU. Kommissionen kommer även att titta på förhållandet mellan förmedlare av webbtjänster och upphovsrättsskyddade verk. Även åtgärderna mot immaterialrättsintrång i kommersiell skala ska stärkas.

7. Översyn av satellit- och kabeldirektivet från 1993 för att se om dess omfattning behöver ökas så att det även omfattar programföretagens nätsändningar. Kommissionen ska även titta på hur man ska uppmuntra programföretagen till att utvidga tillgången över landsgränserna.

8. Mindre krångel för företagen i samband med olika momslagsystem. Försäljare av fysiska varor som säljer till andra länder ska även de kunna använda det gemensamma elektroniska registrerings- och betalningssystemet, och det ska finnas en gemensam momströskel för att hjälpa mindre uppstartsföretag med försäljning på nätet.

Andra pelaren: Låta digitala nätverk och tjänster blomstra genom att skapa rätt förhållanden och en marknad med lika spelregler

Kommissionen ska genomföra följande åtgärder:

9. Presentera en genomgående förändring av EU:s telekomlagstiftning. Detta innebär bland annat att man ska arbeta för effektivare spektrumsamordning och kriterier för spektrumtilldelning på nationell nivå, skapa incitament för investeringar i höghastighetsbredband, se till att alla marknadsaktörer, båda traditionella och nya, har samma villkor och skapa effektiva institutioner.

10. Se över regelverket för audiovisuella medier och anpassa det till 2000-talet, framför allt vad gäller de olika marknadsaktörernas roller vid marknadsföringen av europeiska verk (t.ex. tv-bolag och leverantörer av beställtjänster). Man ska även titta på hur redan existerande lagar (t.ex. direktivet om audiovisuella medietjänster) kan anpassas till nya affärsmodeller för innehållsdistribution.

11. Göra en övergripande analys av nätplattformarnas roll på marknaden (t.ex. sökmotorer, sociala medier och appbutiker). Analysen ska täcka frågor såsom den i dag otydliga informationen om sökresultat, prissättningsmetoder, hur sökmotorerna använder sig av den information som de har tillgång till, förhållanden mellan plattformar och leverantörer samt hur information används för att marknadsföra de egna produkterna framför konkurrenternas (i de fall som inte täcks av konkurrenslagstiftningen). Man kommer även att analysera hur problemet med olagligt innehåll på internet hanteras bäst.

12. Bygga upp förtroendet och förbättra säkerheten för digitala tjänster, särskilt hanteringen av personuppgifter. Kommissionen kommer att utifrån de nya EU-reglerna för skydd av personuppgifter, som ska antas i slutet av 2015, se över direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

13. Föreslå ett branschsamarbete om it-säkerhet rörande teknologi och lösningar för nätsäkerhet.

Tredje pelaren: Maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential

Kommissionen ska genomföra följande åtgärder:

14. Föreslå ett initiativ om fritt uppgiftsflöde inom EU för att främja det fria informationsutbytet. Ibland kan nya tjänster hämmas av restriktioner som handlar om var information lagras – restriktioner som inte har något att göra med skyddet av personuppgifter. Detta nya initiativ ska tackla restriktionerna och därmed uppmuntra till innovativt arbete. Kommissionen kommer även att presentera ett initiativ för europeiska molntjänster som omfattar certifiering av molntjänster, byte av molntjänstleverantör och ett ”forskningsmoln”.

15. Definiera prioriteringar för standarder och samverkansförmåga inom områden som är kritiska för den digitala inre marknaden, såsom e-hälsa, transportplanering och energi (t.ex. smarta mätare).

16. Stötta ett inkluderande digitalt samhälle där invånarna har den nödvändiga kompetensen för att kunna utnyttja alla de möjligheter som internet erbjuder och förbättra chanserna att få jobb. En ny handlingsplan för e-förvaltning ska länka samman företagsregister över hela Europa, vilket förenklar samarbetet mellan olika nationella system. Då räcker det att företag och konsumenter lämnar sina uppgifter vid ett tillfälle – man kommer alltså slippa flera förfrågningar om samma information, eftersom myndigheterna kan använda den redan tillgängliga informationen. Detta kommer att minska administrationen och ge upp till 5 miljarder euro i potentiella besparingar per år fram till 2017. Utvecklingen av e-upphandlingar och kompatibla e-signaturer kommer att gå snabbare.

Vad händer härnäst?

Kommissionens projektgrupp för den digitala inre marknaden presenterar resultaten inom de här områdena i slutet av 2016. Med hjälp från parlamentet och rådet satsar man på att fullborda den digitala inre marknaden så snart som möjligt.

Den digitala inre marknaden kommer att stå på dagordningen under Europeiska rådets möte den 25 och 26 juni.

Läs mer

Dokument som antagits i dag:

Meddelande: Strategiplan för EU:s digitala inre marknad

Kommissionens arbetsdokument om strategin för den digitala inre marknaden – analyser och bevis

Faktablad:

Meddelande med frågor och svar om strategin för den digitala inre marknaden

Varför behöver vi en digital inre marknad?

28 faktablad för enskilda länder

Länkar för mer information:

Webbplats om den digitala inre marknaden (#DigitalSingleMarket)

Strategin för den digitala inre marknaden: kommissionen enas om åtgärdsområden (den 25 mars 2015)

Hur digitalt är ert land? Nya siffror illustrerar de framsteg som krävs på väg mot ett digitalt Europa (den 24 februari 2015)

Webbplats (på engelska) för vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Webbplats (på engelska) för kommissionären med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

Kommissionens arbetsprogram för 2015 (på engelska)

Bilaga I: Färdplan för fullbordande av den digitala inre marknaden

Bilaga II: De tre grundpelarna för den digitala inre marknaden

IP/15/4919

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar