Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale eengemaakte markt voor Europa: Commissie stelt zestien initiatieven voor

Brussel, 6 mei 2015

Internet en digitale technologieën veranderen onze wereld, in alle aspecten en in alle sectoren van het bedrijfsleven. Europa moet de digit

 

Internet en digitale technologieën veranderen onze wereld, in alle aspecten en in alle sectoren van het bedrijfsleven. Europa moet de digitale revolutie omarmen en zorgen dat mensen en bedrijven hun kans kunnen grijpen. Hoe moet dat gebeuren? Door de kracht van de eengemaakte markt van de EU te benutten. De Europese Commissie presenteert vandaag haar uitvoerige plannen om een digitale eengemaakte markt te creëren, een van haar topprioriteiten.

Als gevolg van barrières op internet kunnen consumenten sommige goederen en diensten niet gebruiken: slechts 15% doet onlineaankopen in een ander EU land. (Startende) internetbedrijven kunnen de groeimogelijkheden van de onlinemarkt niet volledig benutten: slechts 7% van de kleine en middelgrote bedrijven verkoopt in het buitenland (meer cijfers in het factsheet). Bedrijven en overheden kunnen van digitale hulpmiddelen niet volledig gebruikmaken. De digitale eengemaakte markt moet de grenzen tussen de verschillende regelgevingen neerhalen en uiteindelijk 28 nationale markten tot één markt omvormen. Een goed functionerende digitale eengemaakte markt kan 415 miljard euro per jaar opleveren voor onze economie en honderdduizenden banen creëren.

De strategie voor een digitale eengemaakte markt omvat gerichte maatregelen die eind volgend jaar moeten zijn afgerond (zie de bijlage). De strategie bestaat uit drie pijlers: 1) in heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven; 2) gunstige en gelijke voorwaarden voor digitale netwerken en innovatieve diensten; 3) een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker: “We leggen vandaag het fundament voor Europa's digitale toekomst. Ik streef naar telecomnetwerken over het hele continent, digitale diensten over de grenzen heen en een golf van innovatieve start-ups in Europa. Consumenten moeten de beste aanbiedingen kunnen krijgen en bedrijven moeten een zo breed mogelijke markt kunnen bereiken – waar in Europa ze zich ook bevinden. Precies een jaar geleden heb ik beloofd dat een digitale eengemaakte markt een van mijn topprioriteiten zou zijn, en vandaag maken we die belofte waar. Dit zijn de zestien maatregelen van onze strategie voor een digitale eengemaakte markt die onze interne markt klaarstomen voor het digitale tijdperk.”

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: “Onze strategie is een ambitieus en noodzakelijk programma met initiatieven die zich op die terreinen richten waar de EU een verschil kan maken. Dankzij die initiatieven kan Europa de voordelen van een digitale toekomst benutten. Mensen en bedrijven krijgen online de vrijheid waarmee zij de vruchten kunnen plukken van Europa's enorme interne markt. Deze initiatieven zijn gekoppeld en versterken elkaar. Hoe eerder ze worden uitgevoerd, hoe meer werkgelegenheid en groei ze opleveren. De strategie is het beginpunt, niet de eindstreep.”

Günther H. Oettinger, commissaris voor de digitale economie en samenleving: “Onze economie en onze samenleving gaan het digitale domein binnen. Onze welvaart in de toekomst hangt grotendeels af van het succes van dit overgangsproces. Europa heeft een krachtige basis waarop het kan bouwen, maar er is veel werk aan de winkel. We moeten er met name voor zorgen dat ons bedrijfsleven zich aanpast en dat de burgers alle mogelijkheden van de nieuwe digitale diensten en goederen benutten. We moeten klaar zijn voor de moderne samenleving. Onze voorstellen komen met een goede balans tegemoet aan de belangen van zowel consument als producent.”

De strategie voor een digitale eengemaakte markt bestaat uit zestien kernmaatregelen en drie pijlers, die eind 2016 moeten zijn gerealiseerd.

Pijler I: in heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven

De Commissie zal het volgende voorstellen:

1. Regels die grensoverschrijdende e-commerce gemakkelijker maken. Er moeten geharmoniseerde EU-regels komen voor contracten en bescherming van consumenten die via internet aankopen doen: materiële goederen zoals schoenen of meubels, maar ook digitale inhoud zoals e-books of apps. Consumenten krijgen een ruimere keuze uit rechten en aanbiedingen, terwijl bedrijven hun producten gemakkelijker in andere EU-landen kunnen verkopen. Dat schept meer vertrouwen in het kopen of verkopen over de grens heen (zie feiten en cijfers in het factsheet).

2. Snellere en consequentere handhaving van de regels voor consumentenbescherming, dankzij herziening van de verordening samenwerking consumentenbescherming.

3. Efficiëntere en betaalbaardere bezorging van pakjes. Volgens 62% van de bedrijven die online verkopen, zijn hoge bezorgkosten een probleem (zie de nieuwe Eurobarometer over e-commerce).

4. Een eind maken aan ongefundeerde geoblocking – een discriminerende praktijk die om commerciële redenen wordt toegepast, waardoor consumenten op basis van hun locatie geen toegang krijgen tot een website of worden doorgestuurd naar een lokale webwinkel met andere prijzen. Door deze blokkering kan het gebeuren dat een consument die een auto wil huren, meer geld kwijt is dan iemand uit een andere lidstaat voor dezelfde auto op dezelfde bestemming.

5. Identificatie van mogelijke concurrentieproblemen op de Europese e-commercemarkten. De Commissie start daarom vandaag een onderzoek naar de mededinging in de e-commercesector in de Europese Unie (persbericht).

6. Een modern, meer Europees auteursrecht: voor eind 2015 komen er wetgevingsvoorstellen om de verschillen tussen de nationale auteursrechtenregelingen te verkleinen en werken in de hele EU op bredere schaal online toegankelijk te maken, onder meer door verdere harmonisatie. Het is de bedoeling dat de toegang tot cultuur hierdoor wordt verbeterd (en zo de culturele diversiteit gesteund) en dat makers van inhoud en de bedrijfstak nieuwe mogelijkheden krijgen. Met name wil de Commissie dat gebruikers die in eigen land films, muziek of artikelen kopen, daar ook op reis door Europa gebruik van kunnen maken. De Commissie zal ook kijken naar de rol van onlinetussenpersonen bij auteursrechtelijk beschermde werken. Er zal strenger worden opgetreden als intellectuele-eigendomsrechten op commerciële schaal worden geschonden.

7. Herziening van de satelliet- en kabelrichtlijn om te beoordelen of online-uitzendingen van omroeporganisaties daar ook onder moeten vallen. Ook zal worden bekeken hoe de grensoverschrijdende toegang tot omroepdiensten in Europa kan worden verbeterd.

8. Voor bedrijven administratieve lasten terugdringen die het gevolg zijn van de verschillende btw-stelsels. Verkopers van materiële goederen kunnen dan gebruikmaken van één systeem voor elektronische registratie en betaling. De btw-drempel wordt overal gelijk, zodat kleinere start-ups gemakkelijker via internet kunnen verkopen.

Pijler II: gunstige en gelijke voorwaarden scheppen voor digitale netwerken en innovatieve diensten

De Commissie neemt de volgende maatregelen:

9. Een ambitieuze herziening van de telecomregels van de EU, onder meer door doeltreffender coördinatie van het spectrum en EU-brede criteria voor de spectrumtoewijzing op nationaal niveau, stimuleringsmaatregelen voor investeringen in snel breedband, waardoor voor alle marktdeelnemers (traditionele en nieuwe) dezelfde voorwaarden gelden, en een doeltreffend institutioneel kader.

10. Herziening van de regelgeving voor audiovisuele media om die aan te passen aan de eenentwintigste eeuw. Het accent ligt daarbij op de rol die verschillende marktdeelnemers spelen bij de promotie van Europese werken: omroeporganisaties, aanbieders van audiovisuele diensten op aanvraag enz. De Commissie zal ook bekijken hoe de bestaande regels (de richtlijn audiovisuele mediadiensten) kunnen worden aangepast aan nieuwe bedrijfsmodellen voor de verspreiding van inhoud.

11. Een algehele analyse van de rol die onlineplatforms (zoekmachines, sociale media, appstores enz.) op de markt spelen. Aan de orde komen zaken als het gebrek aan transparantie van zoekresultaten en prijsbeleid, de wijze waarop platforms de verkregen informatie gebruiken, de betrekkingen tussen platforms en leveranciers en de bevoordeling van hun eigen diensten ten nadele van die van concurrenten – voor zover dit niet al onder het mededingingsrecht valt. Ook zal worden onderzocht hoe illegale inhoud op internet het best kan worden aangepakt.

12. Versterking van het vertrouwen in en de veiligheid van digitale diensten, vooral hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Op basis van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, die eind 2015 moeten worden goedgekeurd, herziet de Commissie de richtlijn e-privacy.

13. Voorstellen voor een partnerschap met de internetbedrijfstak over cyberveiligheid: technologieën en oplossingen voor de netwerkveiligheid op internet.

Pijler III: een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie

De Commissie neemt de volgende maatregelen:

14. Voorstel voor een Europees initiatief voor vrij verkeer van gegevens in de Europese Unie. Nieuwe vormen van dienstverlening worden soms gehinderd door beperkingen op de plaats waar gegevens worden opgeslagen of op de toegang tot die gegevens. Die beperkingen houden vaak geen verband met de bescherming van persoonsgegevens. Dit nieuwe initiatief pakt die beperkingen aan en stimuleert op die manier innovatie. De Commissie komt ook met een Europees cloudinitiatief voor het certificeren van clouddiensten, het overstappen naar een andere cloudaanbieder en een “onderzoekscloud”.

15. Prioriteiten voor normen en interoperabiliteit die cruciaal zijn voor deelgebieden van de digitale eengemaakte markt, zoals e-gezondheid, vervoersplanning en energie (slimme meters).

16. Steun voor een inclusieve digitale samenleving waarin burgers over de nodige vaardigheden beschikken om de mogelijkheden van internet te benutten en meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Met een nieuw actieplan voor e-overheid worden handelsregisters in heel Europa onderling gekoppeld, zodat de verschillende nationale systemen kunnen samenwerken. Bedrijven en burgers hoeven dan maar éénmaal hun gegevens aan de overheid door te geven, zodat verschillende instanties niet steeds opnieuw om dezelfde gegevens hoeven te vragen. Dit initiatief bestrijdt bureaucratische rompslomp en kan vanaf 2017 zo'n 5 miljard euro per jaar besparen. De invoering van elektronische overheidsopdrachten en breed toepasbare elektronische handtekeningen wordt versneld.

Volgende stappen

Het projectteam voor de digitale eengemaakte markt verwezenlijkt deze maatregelen tegen eind 2016. Met de steun van het Europees Parlement en de Raad kan de digitale eengemaakte markt heel snel een feit zijn.

De digitale eengemaakte markt staat op de agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad op 25-26 juni.

Meer informatie

Vandaag goedgekeurde documenten:

Mededeling: Een digitale eengemaakte markt voor Europa

Werkdocument van de Commissie: A Digital Single Market Strategy — Analysis and Evidence

Factsheets:

Vragen en antwoorden over de strategie voor de digitale eengemaakte markt (MEMO)

Waarom we een digitale eengemaakte markt nodig hebben

28 landenfactsheets

Andere nuttige links:

Website over de digitale eengemaakte markt (#DigitalSingleMarket)

Strategie voor de digitale eengemaakte markt: Europese Commissie legt actiegebieden vast (25 maart 2015)

Hoe digitaal is uw land? Nieuwe cijfers maken duidelijk dat vorderingen nodig zijn voor een digitaal Europa (24 februari 2015)

Website van vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Website van commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

Werkprogramma van de Commissie voor 2015

Bijlage I: Overzicht van de maatregelen

Bijlage II: De drie pijlers van de digitale eengemaakte markt

IP/15/4919

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar