Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi

Bryssel 6. toukokuuta 2015

Internet ja digitaaliteknologia mullistavat maailmaa. Ne vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin ja jokaiseen elinkeinoon. Euroopan on oltava mu

 

Internet ja digitaaliteknologia mullistavat maailmaa. Ne vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin ja jokaiseen elinkeinoon. Euroopan on oltava mukana muutoksessa ja avattava digitaalitaloudesta tarjoutuvat mahdollisuudet ihmisille ja yrityksille. Tähän tarvitaan EU:n sisämarkkinoiden voimaa. Euroopan komissio on tänään paljastanut tarkat suunnitelmansa digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi. Tämä on yksi nykyisen komission painopistealueista.

Nykyiset sähköisen toiminnan esteet haittaavat kuluttajia tavaroiden ja palvelujen hankinnassa. Vain 15 prosenttia kuluttajista tekee verkko-ostoksia toisesta EU-maasta. Internetyritykset ja aloittelevat yritykset eivät pysty hyödyntämään kaikkia verkon tarjoamia kasvumahdollisuuksia: vain 7 prosenttia pk-yrityksistä myy tuotteitaan kotimaansa ulkopuolelle (lisää numerotietoja tietosivuilla).Siksi yritykset ja viranomaiset eivät saa digitaalisista välineistä täyttä hyötyä.

Digitaalisten sisämarkkinoiden tarkoitus on purkaa sääntelystä johtuvat raja-aidat ja yhdistää vihdoinkin 28 kansallista markkina-aluetta yhtenäisiksi sisämarkkinoiksi. Kunnolla toimivat digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta jopa 415 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda satoja tuhansia työpaikkoja.

Tänään hyväksyttyyn digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan kuuluu useita ensi vuoden loppuun mennessä toteutettavia kohdennettuja toimia (ks. liite). Strategia rakentuu kolmen pilarin varaan: 1) Kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa. 2) Luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille. 3) Maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali.

Tänään luodaan Euroopan digitaalisen tulevaisuuden perusta", totesi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Hän lupasi tasan vuosi sitten, että digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat uuden komission pääpainopistealueisiin. ”Haluan paneurooppalaisia teleliikenneverkkoja, rajat ylittäviä digitaalisia palveluja ja innovatiivisten yritysten perustamisaallon Eurooppaan. Haluan, että Euroopan jokaisessa kolkassa jokainen kuluttaja saa parhaat tarjoukset ja jokainen yritys pääsee laajimmille markkinoille. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 16 vaihetta nostavat sisämarkkinat digitaaliaikakaudelle."

Strategiamme on kunnianhimoinen ja välttämätön. Siihen kuuluvat aloitteet kohdistuvat aloihin, joihin EU todella pystyy vaikuttamaan. Strategialla luodaan pohja sille, että Eurooppa voi nauttia digitaalisen tulevaisuuden hyödyistä. Se antaa ihmisille ja yrityksille vapaudet hyödyntää verkossa EU:n valtavia sisämarkkinoita. Aloitteet kytkeytyvät yhteen ja tukevat toisiaan. Ne on toteutettava nopeasti, jotta saadaan luotua työpaikkoja ja kasvua. Strategia on lähtökohta, ei päämäärä”, toteaa digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin Günther H. Oettingerin mukaan eurooppalaiset taloudet ja yhteiskunnat digitaalistuvat ja tulevaisuuden vauraus riippuu pitkälti siitä, miten tätä muutosta hallitaan. ”Euroopalla on vahvuuksia mutta myös haasteita. On varmistettava, että teollisuus mukautuu ja kansalaiset hyödyntävät kaikkia uusien digitaalisten palvelujen ja tuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Meidän on valmistauduttava yhteiskunnan muutokseen ja tehtävä ehdotuksia, jotka ovat tasapuolisia kuluttajien ja talouselämän etujen kannalta."

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa määritellään 16 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kolmeen pilariin ja jotka komissio aikoo toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

I pilari: Kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa.

Komission ehdotukset:

1. Laaditaan säännöt rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Yhdenmukaistetaan sopimuksia ja kuluttajansuojaa koskevat säännöt nettikaupan osalta, oli sitten kyse fyysisten tavaroiden, kuten kenkien tai huonekalujen, tai digitaalisen sisällön, kuten sähköisten kirjojen tai sovellusten, ostamisesta. Kuluttajat hyötyvät kattavammista oikeuksista ja tarjouksista ja yritykset voivat helpommin myydä muihin EU-maihin. Tämä lisää luottamusta ostamiseen ja myymiseen rajojen yli (Ks. myös Tietosivut).

2. Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettua asetusta tarkistetaan, jotta kuluttajasäännöt saadaan pantua täytäntöön nopeammin ja johdonmukaisemmin.

3. Pakettien toimitusta tehostetaan ja siitä tehdään edullisempaa. Niistä yrityksistä, jotka pyrkivät verkkomyyntiin, 62 prosenttia pitää liian korkeita kuljetuskustannuksia ongelmana. (Ks. tuore sähköistä kaupankäyntiä koskeva eurobarometri).

4. Poistetaan perusteettomat maarajoitukset, joita käytetään kaupallisista syistä mutta jotka aiheuttavat syrjintää, kun myyjät estävät kuluttajia näiden maantieteellisen sijainnin perusteella pääsemästä verkkosivuilleen tai ohjaavat heidät paikalliseen kauppaan, jossa on eri hinnat. Maarajoitusten seurauksena esimerkiksi autonvuokrausasiakkaat yhdessä jäsenvaltiossa voivat joutua maksamaan samanlaisesta vuokrauksesta samassa kohteessa enemmän kuin verkkoasiakkaat toisessa jäsenvaltiossa.

5. Yksilöidään mahdolliset kilpailuongelmat, jotka vaikuttavat sähköisen kaupankäynnin markkinoihin Euroopassa. Komissio on sen vuoksi käynnistänyt tänään sähköisen kaupankäynnin kilpailunrajoituksia koskevan tutkinnan (lehdistötiedote).

6. Nykyaikaisempi ja eurooppalaisempi tekijänoikeuslainsäädäntö: vuoden 2015 loppuun mennessä esitetään säädösehdotuksia kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien lähentämiseksi toisiinsa. Yhdenmukaistamisella pyritään monipuolistamaan kulttuurisisältöä ja parantamaan sen saatavuutta verkossa. Samalla avataan uusia mahdollisuuksia sisällön luojille ja alan liiketoiminnalle. Komissio haluaa erityisesti varmistaa, että kotona ostetut elokuvat, musiikki tai uutisaineisto ovat kuluttajien käytettävissä myös heidän matkustaessaan Euroopassa. Komissio aikoo myös tarkastella verkossa toimivien välittäjien asemaa tekijänoikeussuojattujen teosten suhteen. Se aikoo tehostaa kaupallisessa laajuudessa tehtyjen tekijänoikeusrikkomusten valvontaa.

7. Selvitetään, pitäisikö satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalaa laajentaa yleisradioyhtiöiden verkkolähetyksiin ja miten yleisradioyhtiöiden palvelujen saatavuutta Euroopassa rajojen yli voitaisiin parantaa.

8. Kevennetään erilaisista arvonlisäverojärjestelmistä yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta siten, että sähköinen rekisteröinti- ja maksujärjestelmä laajennetaan muihin maihin suuntautuvaan tavarakauppaan ja määritellään yhteinen arvonlisäveron alaraja, jotta pienemmät aloittelevat yritykset pystyisivät myymään netin kautta.

II pilari: Luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille.

Komissio aikoo

9. ehdottaa perusteellista muutosta EU:n televiestintäsääntöihin. Siihen kuuluu taajuuksien koordinoinnin tehostaminen ja yhtenäiset EU:n laajuiset kriteerit taajuuksien jakamiseen kansallisella tasolla, kannustimien luominen investoimiselle nopeaan laajakaistaan, tasapuolisten toimintaedellytysten luominen markkinoille kaikille – sekä perinteisille että uusille – toimijoille sekä toimivan institutionaalisen kehyksen luominen;

10. tarkastella audiovisuaalisen median kehystä. Se pitää saattaa ajan tasalle keskittyen eri markkinatoimijoiden (televisioyhtiöt, audiovisuaalisten tilauspalvelujen tarjoajat jne.) rooleihin eurooppalaisten teosten markkinoinnissa. Se aikoo myös tarkastella, miten nykyisiä sääntöjä (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) voidaan mukauttaa sisällön jakelun uusiin liiketoimintamalleihin;

11. analysoida kattavasti verkkoalustojen (hakukoneet, sosiaalinen media, sovelluskaupat) roolia markkinoilla. Tässä yhteydessä käsitellään muun muassa kysymyksiä hakutulosten läpinäkyvyydestä ja hinnoittelukäytännöistä, kerättyjen tietojen käytöstä, alustojen ja palveluntoimittajien suhteista sekä kilpailijoille haitallisesta palvelujen markkinoinnista, sikäli kuin näitä kysymyksiä ei ole jo otettu huomioon kilpailulainsäädännössä. Samalla tarkastellaan, miten internetissä olisi parasta puuttua laittomaan sisältöön;

12. lujittaa luottamusta digitaalipalveluihin ja parantaa niiden turvallisuutta etenkin henkilötietojen käsittelyn osalta. Komissio aikoo tarkistaa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä vuoden 2015 loppuun mennessä hyväksyttävien EU:n tietosuojasääntöjen pohjalta;

13. ehdottaa tietoverkkoturvallisuutta koskevaa kumppanuutta teollisuudelle verkkoturvallisuuden tekniikoiden ja sovellusten alalla.

III PILARI: Maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali

Komissio aikoo

14. ehdottaa vapaan datavirran eurooppalaista aloitetta datan vapaan liikkuvuuden edistämiseksi unionissa. Toisinaan uusia palveluja haittaavat rajoitukset, jotka koskevat datan sijaintipaikkaa tai datan saatavuutta. Näillä rajoituksilla ei usein ole mitään tekemistä henkilötietojen suojaamisen kanssa. Uudella aloitteella on tarkoitus puuttua näihin rajoituksiin ja sitä kautta edistää innovointia. Komissio aikoo myös käynnistää eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen, joka koskee pilvipalvelujen sertifiointia, pilvipalveluntoimittajien vaihtamista ja tutkimusalan pilvipalveluja;

15. määritellä standardien ja yhteentoimivuuden prioriteetit digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta kriittisillä aloilla (esimerkiksi sähköiset terveyspalvelut, liikennesuunnittelu tai älykäs mittaus energia-alalla);

16. tukea osallistavaa digitaaliyhteiskuntaa, jossa kansalaisilla on tarvittavat taidot internetin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Uudella sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmalla kytketään Euroopan yritysrekisterit yhteen ja varmistetaan kansallisten järjestelmien kommunikointi toistensa kanssa. Sen myötä yritysten ja kansalaisten tarvitsee antaa tietonsa viranomaisille vain kerran eikä viranomaisten tarvitse kysellä niitä eri yhteyksissä uudestaan. Aloite vähentää byrokratiaa ja sen avulla on mahdollista säästää noin 5 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2017 alkaen. Sähköisen hankintamenettelyn ja yhteentoimivien sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa nopeutetaan.

Jatkotoimet

Digitaalisten sisämarkkinoiden hanketyöryhmä toteuttaa edellä mainitut toimenpiteet vuoden 2016 loppuun mennessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston tuella digitaaliset sisämarkkinat voidaan saada aikaan nopeasti.

Digitaaliset sisämarkkinat ovat agendalla Eurooppa-neuvoston kokouksessa 25. ja 26. kesäkuuta.

Lisätietoja

Tänään hyväksytyt asiakirjat:

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle

Staff Working Document – A Digital Single Market Strategy – Analysis and Evidence

Tietosivut

Questions and Answers on the Digital Single Market Strategy (MEMO)

Why we need a Digital Single Market

28 National Country Factsheets

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkosivut (#DigitalSingleMarket)

Digitaaliset sisämarkkinat: Euroopan komissio sopii toiminta-aloista (25.3.2015)

Mikä on digitilanne maassasi? Tuoreet luvut kertovat, mitä on vielä tehtävä digitaalisen Euroopan eteen (24.2.2015)

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaari Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat

Komission työohjelma 2015

 

LiiteI: Aloitteiden toteutussuunnitelma

Liite II: Digitaalisten sisämarkkinoiden kolme pilaria

IP/15/4919

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar