Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et digitalt indre marked i Europa: Kommissionen fastsætter 16 initiativer for at gøre det til en realitet

Bruxelles, den 6. maj 2015

Internettet og de digitale teknologier er ved at transformere vores verden - uanset hvor vi arbejder, eller hvad vi beskæftiger os med. Eur

Internettet og de digitale teknologier er ved at transformere vores verden - uanset hvor vi arbejder, eller hvad vi beskæftiger os med. Europa må tage den digitale revolution til sig og vi må benytte os af de digitale muligheder, den giver vores borgere og virksomheder. Hvordan? Ved at gøre brug af den styrke, der findes i EU's indre marked. I dag løfter Europa-Kommissionen sløret for sin plan om at skabe et digitalt indre marked og derved gennemføre en af sinehøjeste prioriteter.

På nuværende tidspunkt betyder forhindringer på internettet, at borgerne går glip af varer og tjenester: kun 15 % køber på internettet fra et andet EU-land. Internetvirksomheder og nystartede virksomheder kan ikke drage den fulde fordel af vækstmulighederne på internettet: kun 7 % af SMV'er sælger på tværs af grænserne (se faktabladet for yderligere oplysninger). Endelig får virksomheder og offentlige forvaltninger ikke den fulde gavn af de digitale værktøjer. Målet med det digitale indre marked er at nedbryde de lovgivningsmæssige barrierer og overgå fra 28 nationale markeder til ét fælles marked. Et fuldt funktionsdygtigt digitalt indre marked kan bidrage til vores økonomi med 415 mia. EUR om året og skabe hundredetusindevis af nye job.

Strategien for det digitale indre marked, som er blevet vedtaget i dag, omfatter en række målrettede tiltag, som skal være gennemført inden udgangen af næste år (se bilaget) Den hviler på tre søjler: 1) Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af grænserne i Europa, 2) gunstigere betingelser og lige konkurrencevilkår for digitale net og innovative tjenester, så disse kan blomstre, og 3) bedst mulig udnyttelse af den digital økonomis vækstpotentiale.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtaler i den forbindelse: "Vi har i dag lagt fundamentet for Europas digitale fremtid. Jeg vil se paneuropæiske telekommunikationsnet, digitale tjenester, der leveres på tværs af grænserne, og en bølge af innovative, europæiske nystartede virksomheder. Jeg vil se, at alle kunder får det bedste tilbud, og at alle virksomheder får adgang til det størst mulige marked, uanset hvor de befinder sig i Europa. For præcis et år siden lovede jeg at gøre det til en af mine højeste prioriteter at skabe et fuldt ud digitalt indre marked i EU. Det løfte indfrier vi i dag. De 16 trin i vores strategi for et digitalt indre marked vil hjælpe os med at skabe et indre marked, der passer til den digitale tidsalder."

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Vores strategi er et ambitiøst og nødvendigt program med initiativer, der er rettet mod områder, hvor EU kan gøre en reel forskel. De forbereder Europa til at høste fordelene ved en digital fremtid. De vil give borgere og virksomheder frihed til at drage fuld nytte af Europas enorme indre marked på internettet. Initiativerne er forbundne og støtter hinanden. De skal gennemføres hurtigt, så de kan bidrage til at skabe job og vækst. Men strategien er kun udgangspunktet, ikke mållinjen."

Kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, Günther H. Oettinger, siger: "Vores økonomier og samfund er ved at blive digitale. Den fremtidige velstand vil i høj grad afhænge af, hvor godt vi klarer denne overgang. Europa har styrker, der kan bygges videre på, men vi har også en del at lære for at sikre, at vores industrier tilpasser sig, og at vores borgere gør brug af det potentiale, der findes i nye digitale varer og tjenester. Vi skal forberede os på et moderne samfund og fremlægge forslag, der opnår balance mellem forbrugernes og industriens interesser."

Strategien for det digitale indre marked fastsætter 16 nøgletiltag, som Kommissionen skal gennemføre inden udgangen af 2016, fordelt på tre søjler:

Søjle I: Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af grænserne i Europa

Kommissionen vil foreslå følgende:

1. indføre regler, der gør e-handel på tværs af grænserne lettere. Dette omfatter harmoniserede EU-regler for aftaler og forbrugerbeskyttelse, når du køber på internettet, uanset om det er en fysisk vare som sko eller møbler, eller det er digitalt indhold som e-bøger eller apps. Forbrugerne vil nyde godt af flere rettigheder og tilbud, mens virksomhederne vil have lettere adgang til at sælge til andre EU-lande. Dette vil øge tilliden til køb og salg på tværs af grænserne(se faktabladet for yderligere tal og fakta).

2. håndhæve forbrugerbeskyttelsesregler hurtigere og mere ensartet ved at revidere forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde.

3. sørge for mere effektiv og billigere pakkelevering. I dag mener 62 % af de virksomheder, der forsøger at sælge på internettet, at omkostningerne til pakkelevering er en forhindring (se det nyligt offentliggjorte Eurobarometer om e-handel).

4. gøre op med ubegrundet geografisk blokering. Det er en diskriminerende praksis, der bruges af kommercielle årsager, når sælgere på internettet enten nægter forbrugere adgang til et websted på grundlag af, hvor de befinder sig, eller videresender forbrugerne til en lokal internetbutik med andre priser. Den slags blokering betyder, at f.eks. biludlejningskunder i én medlemsstat kan ende med at betale mere for leje af den samme bil på den samme destination end en kunde i en anden medlemsstat.

5. udpege potentielle konkurrenceproblemer, som påvirker e-handel på de europæiske markeder. Derfor har Kommissionen i dag søsat en konkurrenceundersøgelse af sektoren for e-handel i Den Europæiske Union (pressemeddelelse).

6. en moderne, mere europæisk lovgivning om ophavsret: Der vil blive fremlagt lovforslag inden udgangen af 2015 med henblik på at begrænse forskellen mellem de forskellige nationale ophavsretsordninger og give mulighed for bredere onlineadgang til værker i hele EU, bl.a. gennem yderligere harmoniseringstiltag. Målet er at forbedre befolkningens adgang til kulturelt indhold på internettet — og på den måde støtte den kulturelle mangfoldighed — og samtidig skabe nye muligheder for skabere af indhold og indholdsindustrien. Kommissionen ønsker især at sikre, at brugere, der køber film, musik eller artikler derhjemme, også kan få adgang til dem, når de rejser rundt i Europa. Kommissionen vil også se på den rolle, som mellemhandlere på internettet spiller i forbindelse med ophavsretligt beskyttede værker. Den vil øge håndhævelsesindsatsen over for overtrædelser af intellektuelle ophavsrettigheder i kommerciel målestok.

7. en gennemgang af satellit- og kabeldirektivet med henblik på at vurdere, om dets anvendelsesområde skal udvides til tv-selskabers udsendelser via internettet, og på at undersøge, hvordan adgang til tv-selskabers tjenester på tværs af Europa kan øges.

8. nedbringe den administrative byrde, som virksomhederne står overfor pga. forskellige momsordninger, så sælgere af fysiske varer til andre lande også kan drage fordel af en enkel elektronisk registrering og betaling, og med en fælles momsgrænse, der skal hjælpe mindre, nystartede virksomheder, der vil sælge på internettet.

Søjle II: Gunstigere betingelser og lige konkurrencevilkår for digitale net og innovative tjenester, så disse kan blomstre

Kommissionen vil:

9. foretage en ambitiøs revision af EU's telekommunikationsregler. Dette omfatter mere effektiv frekvenskoordinering og fælles EU-kriterier for tildeling af frekvenser på nationalt niveau, incitamenter til at investere i højhastighedsbredbånd, sikring af lige muligheder for alle spillere på markedet, både traditionelle og nye, samt etablering af en effektiv institutionel ramme.

10. revidere rammen for audiovisuelle medier, så den passer til det 21. århundrede, med fokus på de forskellige markedsspilleres rolle i forbindelse med fremme af europæiske værker (tv-stationer, leverandører af audiovisuelle on demand-tjenester osv.). Den vil også se på, hvordan de gældende regler (direktivet om audiovisuelle medietjenester) kan tilpasses til nye forretningsmodeller for distribution af indhold.

11. gennemføre en dybdegående analyse af onlineplatformes rolle (søgemaskiner, sociale medier, app-butikker osv.) på markedet. Dette tiltag omfatter emner som den manglende gennemsigtighed i søgeresultater og prissætningspolitik, hvordan søgemaskiner bruger de oplysninger, de indsamler, forholdene mellem platforme og udbydere, og hvordan de fremmer deres egne tjenester til ulempe for konkurrenterne, i det omfang disse emner ikke allerede er omfattet af konkurrencelovgivningen. Kommissionen vil også undersøge, hvordan man bedst kan forhindre ulovligt indhold på internettet.

12. styrke tilliden til og sikkerheden i digitale tjenester, især for så vidt angår håndtering af personoplysninger. På grundlag af EU's nye databeskyttelsesregler, som forventes vedtaget inden udgangen af 2015, vil Kommissionen revidere e-datadirektivet.

13. foreslå et partnerskab med cybersikkerhedsindustrien på områderne teknologier og løsninger til fremme af online netsikkerhed.

Søjle III: Bedst mulig udnyttelse af den digital økonomis vækstpotentiale

Kommissionen vil:

14. fremsætte forslag om et "europæisk initiativ om frit dataflow", som skal fremme datas fri bevægelighed i Den Europæiske Union. Nogle gange begrænses nye tjenester som følge af datas placering eller muligheden for at få adgang til dem, og disse begrænsninger har ofte intet med beskyttelse af personoplysninger at gøre. Det nye initiativ skal forhindre unødvendige begrænsninger og på den måde anspore til innovation. Kommissionen vil også søsætte et europæisk cloud computing-initiativ, som skal omfatte certificering af skytjenester, muligheden for at skifte udbyder af skytjenester og en "forskningssky" (eller research cloud)

15. fastlægge prioriteter for standarder og interoperabilitet på områder, der er kritiske for det digitale indre marked, som f.eks. e-sundhed, trafikplanlægning og energi (intelligent måling).

16. støtte et inklusivt digitalt samfund, hvor borgerne har de rette kompetencer til at kunne udnytte internettets muligheder og forbedre deres jobmuligheder. En ny handlingsplan for e-forvaltning vil forbinde selskabsregistrene i hele Europa, sikre at forskellige nationale systemer kan arbejde sammen med hinanden, og sikre at virksomheder og borgere kun skal indsende deres oplysninger til de offentlige myndigheder én gang, således at forvaltninger ikke længere skal sende flere anmodninger om de samme oplysninger, når de kan bruge dem, de allerede har. Dette "kun én gang"-initiativ vil nedbringe bureaukratiet og potentielt spare omkring 5 mia. EUR om året fra 2017. Udrulningen af e-udbud og interoperable e-signaturer vil blive fremskyndet.

Næste skridt

Projektteamet for det digitale indre marked vil gennemføre de forskellige tiltag inden udgangen af 2016. Det digitale indre marked bør med støtte fra Europa-Parlamentet og Rådet kunne blive en realitet snarest muligt.

Det digitale indre marked vil være på dagsordenen for Det Europæiske Råds møde den 25.-26. juni.

Yderligere oplysninger

Dokumenter, der er vedtaget i dag:

Meddelelse - Strategi for et digitalt indre marked i EU

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – Strategi for et digitalt indre marked – Analyse og dokumentation

Faktablade:

Spørgsmål og svar om strategien for et digitalt indre marked (MEMO)

Derfor har vi brug for et digitalt indre marked

28 nationale faktablade

Andre nyttige links:

Websted for det digitale indre marked (#DigitalSingleMarket)

Strategi for det digitale indre marked: Europa-Kommissionen fastlægger indsatsområder (25. marts 2015)

Hvor digitalt er dit land? Nye tal viser, hvor det er nødvendigt at gøre fremskridt for at sikre et digitalt Europa (24. februar 2015)

Webside om Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked (@Ansip_EU)

Webside om Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund (@GOettingerEU)

Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer

Kommissionens arbejdsprogram for 2015

Bilag I: Køreplan for initiativerne

Bilag II: De tre søjler i det digitale indre marked

IP/15/4919

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar